Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 28.08.2023. Stājas spēkā 29.08.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 19

protokols Nr. 9, 8. punkts

Par kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz līdzfinansējumu
Jūrmalas Sporta skolas hokeja un daiļslidošanas programmu
izglītojamajiem, kuri turpina izglītības programmu apguvi

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 2.1 daļu, Pašvaldību
likuma 4. panta pirmās daļas
4. punktu, 10. panta pirmo
daļu, 44. panta pirmo
un otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu (turpmāk – Pašvaldības līdzfinansējums) Jūrmalas Sporta skolas (turpmāk – iestāde) profesionālās ievirzes programmas hokejā vai daiļslidošanā (turpmāk – izglītības programma) izglītojamajiem par izglītības programmas apguvi citā pašvaldībā, privātajā izglītības iestādē vai klubā (turpmāk – izglītības iestāde), kas īsteno izglītības programmu.

2. Pašvaldības līdzfinansējumu ir tiesīgs saņemt izglītības iestādes izglītojamais, kura dzīvesvieta izglītības programmas apguves laikā ir deklarēta Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un kurš ir apguvis izglītības programmu iestādē 2022. /2023. mācību gadā laika periodā no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. maijam.

II. Līdzfinansējuma apmērs, piešķiršanas un samaksas kārtība

3. Pašvaldība sedz izglītojamā vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) līdzfinansējumu Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 242 “Par profesionālās ievirzes izglītības programmas hokejā slēgšanu sporta profesionālās ievirzes izglītības iestādē Jūrmalas Sporta skolā un līdzfinansējuma piešķiršanu hokeja un daiļslidošanas programmu audzēkņiem” noteiktajā apmērā 50 euro (piecdesmit euro) mēnesī sākot ar 2023. gada 1. septembri, par izglītības programmas apguvi, ja izglītojamais atbilst sekojošiem kritērijiem:

3.1. izglītojamais 2022./2023. mācību gadā laika periodā no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. maijam bija iestādes profesionālās ievirzes programmu audzēknis hokeja vai daiļslidošanas programmās;

3.2. izglītojamā deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

4. Lai saņemtu Pašvaldības līdzfinansējumu, vecākiem divas reizes kalendāra gadā jāiesniedz iestādei iesniegumu (pielikums) šādos termiņos:

4.1. līdz 1. augustam par periodu no 1. janvāra līdz 31. maijam;

4.2. līdz nākamā gada 1. martam par periodu no 1. jūnija līdz 31. decembrim.

5. Iesniegumam pievieno izglītības iestādes izrakstītus rēķinus un maksājumu apliecinošus dokumentus, un, pēc iestādes pieprasījuma, dokumentus, kas apliecina Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas tiesisko pamatojumu, ja tie jau neatrodas Pašvaldības rīcībā. Ja vecāki līdzfinansējumu maksā par vairākiem izglītojamajiem, izglītības iestādes rēķinā jānorāda līdzfinansējuma apmērs par katru izglītojamo atsevišķi.

6. Rēķinā un maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti ir jābūt norādītam izglītojamā vārdam un uzvārdam.

7. Iestāde, izvērtējot iesniegumu, pārbauda personas datus, kas nepieciešami Noteikumu 3. punktā noteiktā izpildes nodrošināšanai. Iestāde pieprasa un iegūst datus no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošo Fizisko personu reģistra izmantojot Pašvaldības pārziņā esošās informācijas sistēmas.

8. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, pieņem iestādes direktors viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

9. Lēmumu par atteikumu piešķirt Pašvaldības līdzfinansējumu pieņem, ja izglītojamais neatbilst Noteikumos noteiktajām prasībām vai rēķinā vai maksājuma dokumentā nav iespējams identificēt izglītojamo, par kuru veikts maksājums.

10. Pašvaldības līdzfinansējumu izmaksā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, pārskaitot to uz vecāku iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.

11. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt Pašvaldības līdzfinansējumu, iestādes direktors Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā paziņo to vecākiem.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums: Iesniegums DOCX PDF

Paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF