Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 29.08.2023. Stājas spēkā 30.08.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 22

protokols Nr. 9, 55. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17. pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2023. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

102 986 661

euro

1500

euro

kārtējā gada izdevumi

137 037 293

euro

1500

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-34 050 632

euro

Finansēšana

34 050 632

euro

Atlikums gada sākumā

16 752 298

euro

Atlikums gada beigās

2 579 548

euro

Aizņēmumi

28 734 650

euro

Aizņēmumu atmaksa

7 574 197

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 282 571

euro

3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2023. gadā 13 110 475 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu.”

2. Aizstāt 1., 2., 3., 4. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3., 4. pielikumu.

3. Aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.09.219.020.IP.01, Nr.09.820.P086.JPD.0421, Nr.04.900.P068.JPD.0429, Nr.04.900.P077.JPD.0429, Nr.04.900.P087.JPD.0429, Nr.04.900.003.JPD.0430, Nr.04.510.008.JPD.0430, Nr.09.219.030.JPD.0459, Nr.10.700.P014.JPD.0459, Nr.04.510.P060.JPD.0459, Nr.04.120.P016.JPD.0550, Nr.09.100.030.JPD.0570, Nr.09.219.030.JPD.0570, Nr.06.600.001.JPD.0580, Nr.03.600.890.JPD.0610, Nr.08.620.016.JPD.1200, Nr.08.620.017.JPD.1200, Nr.08.620.040.JPD.1200;

3.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Austras koks” tāmi Nr.09.100.001.AK;

3.3. Jūrmalas bāriņtiesai tāmi Nr.10.400.001.BT;

3.4. Jūrmalas Futbola skolai tāmes Nr.09.510.050.FS, Nr.09.510.P066.FS;

3.5. Jūrmalas Aspazijas pamatskolai tāmi Nr.09.219.001.JAP;

3.6. Jūrmalas Centrālai bibliotēkai tāmi Nr.08.210.001.JCB;

3.7. Jūrmalas Kultūras centram tāmi Nr.08.230.001.JKC99;

3.8. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” tāmi Nr.05.200.900.JU;

3.9. Kultūrtelpas un vides dizaina centram tāmes Nr.08.290.001.KVDC, Nr.08.290.016.KVDC;

3.10. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmes Nr.10.910.001.LP99, Nr.07.490.017.LP99 Nr.10.120.060.LP99, Nr.10.400.060.LP99, Nr.10.700.060.LP99, Nr.10.920.060.LP99, Nr.07.620.063.LP99;

3.11. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte” tāmi Nr.09.100.001.MAR;

3.12. Jūrmalas Pumpuru vidusskolai tāmi Nr.09.219.P034.PVS;

3.13. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Taurenītis” tāmes Nr.09.100.001.TAUR, Nr.09.620.090.TAUR,
ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm .

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 13. punktu:

“13. Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājs ir tiesīgs, izdodot rīkojumu, grozīt budžetu:

13.1. programmas vai projekta ietvaros vai starp programmas aktivitātēm, ja netiek grozīta budžeta finansētās institūcijas programmai apstiprinātā apropriācija, finansējuma avots un nepārsniedzot attiecīgajam mērķim domes apstiprinātos izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tajā skaitā veicot šajā punktā minētos grozījumus starp izglītības iestādēm;

13.2. starp ekonomiskās klasifikācijas kodu (turpmāk – EKK) 1150 “Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata”, EKK 1210 “Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” un EKK 2231 “Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai”, ja netiek grozīta programmai vai projektam apstiprinātā apropriācija, tajā skaitā veicot šajā punktā minētos grozījumus starp izglītības iestādēm.”.

5. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 62 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” 7. punktu, 9.1., 9.3. un 9.4. apakšpunktiem:

apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 3. augusta, 7. augusta, 9. augusta, 14. augusta, 17. augusta, 18. augusta, 22. augusta rīkojumiem Nr.1.1-14/23/196, Nr.1.1-14/23/199, Nr.1.1-14/23/202, Nr.1.1-14/23/203, Nr.1.1-14/23/207, Nr.1.1-14/23/213, Nr.1.1-14/23/216, Nr.1.1-14/23/218, Nr.1.1-14/23/224 izdarītos grozījumus tāmēs Nr.05.300.005.JPD.0429, Nr.05.300.005.JPD.0550, Nr.04.220.005.JPD.0550, Nr.04.220.005.JPD.0560, Nr.04.220.006.JPD.0550, Nr.04.220.006.JPD.0560, Nr.03.110.030.JPD.0570, Nr.09.100.030.JPD.0570, Nr.09.219.030.JPD.0570, Nr.06.600.001.JPD.1800, Nr.06.600.001.JPD.0580, Nr.06.600.810.JPD.0510, Nr.01.110.890.JPD.0210, Nr.06.600.035.JPD.0510, Nr.06.600.035.JPD.9110, Nr.10.910.001.LP99, Nr.06.600.810.LP99, Nr.08.620.040.JKC99, Nr.09.219.001.KVS, Nr.09.640.001.KVS, Nr.09.219.001.JVG, Nr.09.820.020.IP.02, Nr.09.820.020.IP.04, Nr.08.620.040.JPD.1200, Nr.08.100.016.JPD.9010, Nr.09.620.090.JPD.0710, Nr.09.810.001.JPD.1800, Nr.09.219.020.JPD.0710, Nr.09.100.020.JPD.0710, Nr.09.510.020.JPD.0720, Nr.09.820.890.JPD.0730, Nr.09.219.020.JPD.0730, Nr.08.100.050.JPD.9010, Nr.09.820.017.JPD.0720, Nr.09.820.017.JPD.0730, Nr.08.100.016.IP.04, Nr.09.620.090.IP.02, Nr.09.810.001.IP.01, Nr.09.219.020.IP.01, Nr.09.100.020.IP.02, Nr.09.219.020.IP.02, Nr.09.510.020.IP.02, Nr.09.820.890.IP.01, Nr.08.100.050.IP.04, Nr.09.820.017.IP.01, Nr.08.100.001.JSSC, Nr.01.110.001.JPD.0220;

5.1. aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

5.1.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.05.300.005.JPD.0429, Nr.05.300.005.JPD.0550, Nr.04.220.005.JPD.0550, Nr.04.220.005.JPD.0560, Nr.04.220.006.JPD.0550, Nr.04.220.006.JPD.0560, Nr.03.110.030.JPD.0570, Nr.06.600.001.JPD.1800, Nr.06.600.810.JPD.0510, Nr.01.110.890.JPD.0210, Nr.06.600.035.JPD.0510, Nr.06.600.035.JPD.9110 , Nr.08.100.016.JPD.9010, Nr.09.620.090.JPD.0710, Nr.09.810.001.JPD.1800, Nr.09.219.020.JPD.0710, Nr.09.100.020.JPD.0710, Nr.09.510.020.JPD.0720, Nr.09.820.890.JPD.0730, Nr.09.219.020.JPD.0730, Nr.08.100.050.JPD.9010, Nr.09.820.017.JPD.0720, Nr.09.820.017.JPD.0730, Nr.01.110.001.JPD.0220;

5.1.2. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmi Nr.06.600.810.LP99 ;

5.1.3. Jūrmalas Kauguru vidusskolai tāmes Nr.09.219.001.KVS, Nr.09.640.001.KVS;

5.1.4. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai tāmi Nr.09.219.001.JVG;

5.1.5. Jūrmalas Izglītības pārvaldei tāmes Nr.09.820.020.IP.02,
Nr.09.820.020.IP.04, Nr.08.100.016.IP.04, Nr.09.620.090.IP.02, Nr.09.810.001.IP.01, Nr.09.100.020.IP.02, Nr.09.219.020.IP.02, Nr.09.510.020.IP.02, Nr.09.820.890.IP.01, Nr.08.100.050.IP.04, Nr.09.820.017.IP.01;

5.1.6. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram tāmi Nr.08.100.001.JSSC, ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

6. Noteikt, ka šo saistošo noteikumu 4. punkts stājas spēkā ar 2023. gada 1. septembri.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar rīkojumu) PDF


Lejupielāde: DOC un PDF