Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 31.10.2023. Stājas spēkā 01.01.2024.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Nav stājušies spēkā

2023. gada 28. septembrīNr. 28

protokols Nr. 10, 69. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 37
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli”
5. panta pirmo, trešo un
ceturto daļu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 22, 2013, Nr. 246, 2014., Nr. 54, Nr. 218, 2015, Nr. 30, Nr. 124, Nr. 239, 2016, Nr. 146, Nr. 252, 2017, Nr. 242, 2022, Nr. 98, 2022, Nr. 167) šādus grozījumus:

1.1. Svītrot saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā vārdus “Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu un”.

1.2. Izteikt 7.1. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“7.1. fiziskai personai par īpašumā vai valdījumā esošu zemi vai tās daļu un/vai dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana , kurā personas pamata deklarētā dzīvesvieta bez pārtraukuma ir ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas :”.

1.3. Izteikt 7.1.12. apakšpunktā nodokļa maksātāju kategorijas nosaukumu šādā redakcijā:

“7.1.12. nodokļa maksātājam (pašam vai kopā ar laulāto) vai tā laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta. Šajā punktā noteiktos atvieglojumus piemēro ar nākamo mēnesi pēc šajā punktā noteikto apstākļu iestāšanās”.

1.4. Svītrot 14. punkta tabulā nodokļa maksātāja kategorijai “ 7.1.4.; 7.1.5.” iesniegumam pievienojamo dokumentu sarakstā vārdus “invalīda apliecības kopija” un vārdus “pensionāra apliecības kopija” .

1.5. Svītrot 14. punkta tabulā aili “7.1.8.”.

1.6. Svītrot 14. punkta tabulā aili “7.2.1.”.

1.7. Svītrot 14. punkta tabulā nodokļa maksātāja kategorijai “7.2.6.” iesniegumam pievienojamo dokumentu sarakstā vārdus “invalīda apliecības kopija” un vārdus “invalīda īpašumā esošas automašīnas tehniskās pases kopija”.

1.8. Svītrot 19. punktā otro teikumu.

1.9. Papildināt ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

“19.1 Ja nodokļa maksātājs atbilst 7.1.12. apakšpunktā noteiktajai kategorijai, nodokļa atvieglojumu piešķir saskaņā ar Vienotās valsts informācijas sistēmas datiem uz taksācijas gada 1. janvāri un par atvieglojuma piešķiršanu paziņo ar maksāšanas paziņojumu, izņemot, ja apstākļi atvieglojuma saņemšanai iestājušies taksācijas gada laikā vai personai iestājušies 11. un 22. punktā noteiktie ierobežojumi.”

1.10. Svītrot 22.1. apakšpunktā ciparus un pieturzīmes “7.1.7.,”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Priekšsēdētāja

R. SproģePASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 28

“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību””

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums

1.1. Saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām. Saistošo noteikumu mērķis ir aizsargāt sociāli mazaizsargātākās personu grupas un mazināt administratīvo slogu, pieņemot un apstrādājot dokumentus, kas satur informāciju, kas pašvaldībai ir pieejama datu bāzēs un reģistros.

1.2. Saistošie noteikumi precizē atvieglojumu saņemšanas kārtību daudzbērnu ģimenēm un personām ar invaliditāti, lai mazinātu nepieciešamību iesniegt dokumentus, kas jau ir pašvaldības rīcībā vai pieejami pašvaldības rīcībā esošajās datu bāzēs. Saistošie noteikumi paredz, ka:

- daudzbērnu ģimenēm turpmāk gada sākumā nebūs jāiesniedz iesniegums atvieglojuma saņemšanai saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, bet atvieglojums tiks piešķirts automātiski saskaņā ar Vienotās valsts informācijas sistēmas datiem uz taksācijas gada 1. janvāri. Iesniegums atvieglojuma saņemšanai jāiesniedz tikai gadījumā, ja apstākļi atvieglojuma saņemšanai iestājušies taksācijas gada laikā vai taksācijas gada 1. janvārī pastāvējuši citi ierobežojumi atvieglojuma saņemšanai (piemēram, īpašumā konstatēta patvaļīga būvniecība);

- personām ar invaliditāti iesniegumam par atvieglojuma saņemšanu nav nepieciešams papildus pievienot invaliditātes apliecības kopiju (datus būs iespējams pārbaudīt informācijas sistēmā), kā arī invaliditātes termiņa pagarināšanas gadījumā nav jāiesniedz atkārtots iesniegums.

Tāpat saistošie noteikumi paredz atteikties no pašvaldības noslēgto nomas līgumu, pensionāra apliecību un nodokļa maksātāja transportlīdzekļu datu pieprasīšanas atvieglojuma piešķiršanai, jo šī informācija ir pašvaldības rīcībā.

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pants paredz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par dzīvojamām mājām un tām piekritīgo zemi. Attiecīgi arī saistošajos noteikumos veikts redakcionāls precizējums nosakot, ka atsevišķas nodokļu maksātāju kategorijas varēs saņemt atvieglojumus par ēkām, kuru galvenais lietošanas veids paredzēts dzīvošanai. Tāpat, lai automātiski piešķirtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu daudzbērnu ģimenēm bez iesnieguma iesniegšanas, ir saskaņota likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 1.2 daļas un saistošo noteikumu 7.1.12. apakšpunkta redakcija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Ņemot vērā minēto, tiesiskais pamats saistošo noteikumu izdošanai ir likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”, tādējādi atsauce uz likumu “Par pašvaldībām” saistošo noteikumu izdošanas pamatojumā ir svītrojama.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu

2.1. Ir paredzams, ka saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā budžeta ieņēmumi samazināsies. Plānotais budžeta ieņēmumu samazinājums, piešķirot atvieglojumus visām daudzbērnu ģimenēm un personām ar invaliditāti, sastāda 15 000 EUR.

2.2. Lai īstenotu saistošos noteikumus, nav nepieciešams izveidot jaunu institūciju vai darba vietas.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci

3.1. Saistošiem noteikumiem ir pozitīva sociālā ietekme, atvieglojot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu daudzbērnu ģimenēm un personām ar invaliditāti. Daudzbērnu ģimenēm atvieglojuma saņemšanai vairs nebūs nepieciešams gada sākumā iesniegt iesniegumu, ko iepriekš daudzas ģimenes nedarīja. Savukārt personām ar invaliditāti, pēc invaliditātes termiņa beigām saņemot jaunu apliecību, nebūs nepieciešams to iesniegt pašvaldībā, kas līdz šim nezināšanas vai fiziskas nespējas dēļ sagādāja grūtības.

3.2. Saistošiem noteikumiem nav ietekmes uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā un konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām

Saistošo noteikumu projekts samazina administratīvo slogu, jo atvieglojuma saņemšanai daudzbērnu ģimenēm gada sākumā vairs nav jāiesniedz iesniegums, personām ar invaliditāti nav nepieciešams iesniegt invaliditātes apliecību un pēc termiņa pagarinājuma vairs nav jāiesniedz atkārtots iesniegums. Tāpat personām, kuras iznomā īpašumu pašvaldībai, iesniegumiem vairs nav nepieciešams pievienot nomas līguma kopiju. Pārējās administratīvās procedūras netiek mainītas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

5.1. Saistošie noteikumi neietekmē pašvaldības funkciju izpildi.

5.2. Saistošo noteikumu izpildei nav paredzēts izveidot jaunu institūciju. Līdzšinējā kārtība netiek mainīta.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļa.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām

Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts 2023. gada 7. septembrī publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jurmala.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu viedokļu sniegšanai līdz 2023. gada 21. septembrim.

Minētajā termiņā sabiedrības priekšlikumi, iebildumi vai komentāri par saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF