Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 30.10.2023. Stājas spēkā 31.10.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 33

protokols Nr. 11, 61. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldību budžetiem”
16., 17. pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2., 3. punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2023. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

104 085 600

euro

1500

euro

kārtējā gada izdevumi

140 282 427

euro

1500

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-36 196 827

euro

Finansēšana

36 196 827

euro

Atlikums gada sākumā

16 752 298

euro

Atlikums gada beigās

412 303

euro

Aizņēmumi

28 713 600

euro

Aizņēmumu atmaksa

7 574 197

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 282 571

euro

3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2023. gadā 13 124 497 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu.”

2. Aizstāt 1., 2., 3., 4. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3., 4. pielikumu.


3. Aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.04.730.015.JPD.0321, Nr.04.900.017.JPD.0329, Nr.09.820.003.JPD.0421, Nr.09.820.P083.JPD.0421, Nr.04.900.016.JPD.0429, Nr.04.900.003.JPD.0430, Nr.04.510.008.JPD.0430, Nr.04.730.017.JPD.0430, Nr.09.100.030.JPD.0459, Nr.09.219.030.JPD.0459, Nr.04.740.P008.JPD.0459, Nr.10.700.P014.JPD.0459, Nr.05.200.005.JPD.0460, Nr.04.510.200.JPD.0460, Nr.06.600.001.JPD.0529, Nr.06.600.035.JPD.0529, Nr.01.330.890.JPD.0529, Nr.06.600.004.JPD.0550, Nr.05.100.005.JPD.0550, Nr.08.100.006.JPD.0550, Nr.03.600.030.JPD.0570, Nr.06.600.030.JPD.0570, Nr.09.100.030.JPD.0570, Nr.09.510.030.JPD.0570, Nr.09.219.030.JPD.0570, Nr.06.600.035.JPD.0570, Nr.10.700.030.JPD.0570, Nr.04.900.001.JPD.0580, Nr.06.600.001.JPD.0580, Nr.01.830.800.JPD.0900, Nr.06.600.004.JPD.1110, Nr.06.600.016.JPD.1110, Nr.01.330.810.JPD.1700; Nr.06.600.035.JPD.9110, Nr.01.721.890.JPD.JPV, Nr.04.900.830.JPD.JPV;

3.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Ābelīte” tāmes Nr.09.100.001.ABEL, Nr.09.640.001.ABEL;

3.3. Jūrmalas Ķemeru pamatskolai tāmi Nr.09.219.001.KPS;

3.4. Jūrmalas Kauguru vidusskolai tāmi Nr.09.219.001.KVS;

3.5. Jūrmalas Izglītības pārvaldei tāmes Nr.09.100.001.IP.ABEL, Nr.09.640.001.IP.ABEL, Nr.09.620.090.IP.ABEL, Nr.09.100.001.IP.AK, Nr.09.640.001.IP.AK, Nr.09.620.090.IP.AK, Nr.09.640.001.IP.AP, Nr.09.219.001.IP.AP, Nr.09.620.090.IP.AP, Nr.09.640.001.IP.BIT, Nr.09.510.001.IP.FS, Nr.09.510.050.IP.FS, Nr.09.640.001.IP.JP, Nr.09.219.001.IP.JP, Nr.09.219.001.IP.JPS, Nr.09.640.001.IP.JVG, Nr.09.219.001.IP.JVG, Nr.09.620.090.IP.JVG, Nr.09.640.001.IP.KP, Nr.09.219.001.IP.KP, Nr.09.640.001.IP.KV, Nr.09.219.001.IP.KV, Nr.09.620.090.IP.KV, Nr.09.100.001.IP.LAC, Nr.09.640.001.IP.LAC, Nr.09.620.090.IP.LAC, Nr.09.100.P062.IP.LAC, Nr.09.100.001.IP.MAD, Nr.09.640.001.IP.MAD, Nr.09.620.090.IP.MAD, Nr.09.100.001.IP.MAR, Nr.09.640.001.IP.MAR, Nr.09.620.090.IP.MAR, Nr.09.640.001.IP.MP, Nr.09.219.001.IP.MP, Nr.09.640.001.IP.MV, Nr.09.219.001.IP.MV, Nr.09.620.090.IP.MV, Nr.09.510.001.IP.MZ, Nr.09.640.001.IP.MZ, Nr.09.100.001.IP.NAM, Nr.09.100.001.IP.PODZ, Nr.09.640.001.IP.PODZ, Nr.09.620.090.IP.PODZ, Nr.09.640.001.IP.PV, Nr.09.219.001.IP.PV, Nr.09.620.090.IP.PV, Nr.09.219.P034.IP.PV, Nr.09.100.001.IP.SAUL, Nr.09.640.001.IP.SAUL, Nr.09.620.090.IP.SAUL, Nr.09.510.001.IP.SS, Nr.09.640.001.IP.SS, Nr.09.510.050.IP.SS, Nr.09.100.001.IP.TAUR, Nr.09.640.001.IP.TAUR, Nr.09.620.090.IP.TAUR, Nr.09.640.001.IP.VP, Nr.09.219.001.IP.VP, Nr.09.620.090.IP.VP, Nr.09.100.001.IP.ZVAN, Nr.09.640.001.IP.ZVAN, Nr.09.620.090.IP.ZVAN, Nr.09.810.001.IP.01, Nr.09.100.020.IP.02, Nr.09.510.020.IP.02, Nr.09.820.020.IP.02, Nr.09.219.020.IP.02, Nr.09.620.090.IP.02, Nr.08.100.050.IP.04;

3.6. Jūrmalas Centrālai bibliotēkai tāmes Nr.08.210.001.JCB, Nr.08.210.040.JCB;

3.7. Jūrmalas kapiem tāmi Nr.06.600.001.JK;

3.8. Jūrmalas Kultūras centram tāmes Nr.08.230.001.JKC99, Nr.08.620.040.JKC99;

3.9. Jūrmalas Muzejam tāmi Nr.08.220.001.JMZ99;

3.10. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram “Kauguri” tāmes Nr.10.400.061.JSPCK, Nr.07.490.062.JSPCK, Nr.10.200.065.JSPCK, Nr.10.700.071.JSPCK;

3.11. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram tāmes Nr.08.100.001.JSSC, Nr.08.100.030.JSSC, Nr.09.640.035.JSSC, Nr.08.100.055.JSSC;

3.12. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmes Nr.10.910.001.LP99, Nr.10.120.060.LP99, Nr.10.200.060.LP99, Nr.10.400.060.LP99, Nr.10.600.060.LP99, Nr.10.700.060.LP99, Nr.10.920.060.LP99, Nr.07.620.063.LP99, Nr.10.920.P031.LP99

3.13. Jūrmalas Pumpuru vidusskolai tāmi Nr.09.219.001.PVS;

3.14. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Taurenītis” tāmes Nr.09.100.001.TAUR, Nr.09.640.001.TAUR;

3.15. Jūrmalas pašvaldības policijai tāmes Nr.03.110.001.PP, Nr.03.110.014.PP, Nr.03.110.810.PP,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

4. Papildināt 2. pielikumu ar Jūrmalas izglītības pārvaldes tāmi Nr.09.219.P088.IP.VP.

5. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 62 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” 7. punktu, 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. un 13.1. apakšpunktiem:

5.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 29. septembra rīkojumu Nr.1.1-14/23/270, 2. oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/23/274, 5. oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/23/279, 5. oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/23/280, 6. oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/23/282, 6. oktobra rīkojumu Nr.1.1- 14/23/284, 9. oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/23/285, 9. oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/23/287, 11. oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/23/288, 11. oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/23/290, 12. oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/23/291, 13. oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/23/292, 18. oktobra rīkojumu Nr.1-2/23-18, 18. oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/23/295, 18. oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/23/297, 24. oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/23/303 izdarītos grozījumus tāmēs Nr.04.900.001.JPD.0580, Nr.09.810.001.IP.01, Nr.08.210.P074.JCB, Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.08.220.001.JMZ99, Nr.04.510.200.JPD.0459, Nr.04.510.200.JPD.0460, Nr.05.200.005.JPD.0460, Nr.09.100.001.IP.BIT, Nr.09.510.001.IP.BJIC, Nr.09.510.001.IP.SS, Nr.09.100.001.IP.ZVAN, Nr.09.100.001.IP.ABEL, Nr.09.219.001.IP.JP, Nr.09.100.001.IP.TAUR, Nr.09.100.001.IP.AK, Nr.09.100.001.IP.SAUL, Nr.09.219.001.IP.KP, Nr.09.100.001.IP.LAC, Nr.09.100.001.IP.PODZ, Nr.09.100.001.IP.NAM, Nr.09.100.001.IP.MAR, Nr.09.100.001.IP.KATR, Nr.09.610.001.IP.JPS, Nr.09.640.001.IP.JPS, Nr.09.630.001.IP.JPS, Nr.09.219.001.IP.JPS, Nr.09.620.090.IP.JPS, Nr.09.219.001.IP.JVG, Nr.09.219.001.IP.MV, Nr.09.100.001.IP.MAD, Nr.09.219.001.IP.KV, Nr.09.219.001.IP.PV, Nr.09.219.001.IP.AP, Nr.04.900.003.JPD.0429, Nr.09.820.003.JPD.0421, Nr.09.510.001.IP.FS, Nr.09.219.001.IP.MP, Nr.08.620.040.JKC99, Nr.09.219.001.IP.VP, Nr.09.510.001.IP.MZ, Nr.08.100.050.IP.04, Nr.09.510.001.IP.MS, Nr.01.110.001.JPD.1800, Nr.03.390.001.JPD.1800, Nr.04.900.001.JPD.1800, Nr.06.600.001.JPD.1800, Nr.08.300.001.JPD.1800, Nr.08.610.001.JPD.1800

5.2. aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

5.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.04.900.003.JPD.0429, Nr.09.820.003.JPD0421, Nr.01.110.001.JPD.1800, Nr.03.390.001.JPD.1800, Nr.04.900.001.JPD.1800, Nr.06.600.001.JPD.1800, Nr.08.300.001.JPD.1800, Nr.08.610.001.JPD.1800;

5.2.2. Jūrmalas Izglītības pārvaldei tāmes Nr.09.100.001.IP.BIT, Nr.09.510.001.IP.BJIC, Nr.09.100.001.IP.KATR, Nr.09.620.090.IP.JPS, Nr.09.610.001.IP.JPS, Nr.09.640.001.IP.JPS, Nr.09.630.001.IP.JPS, Nr.09.510.001.IP.MS;

5.2.3. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai tāmi Nr.08.210.P074.JCB,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

5.3. papildināt 2. pielikumu ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas tāmi Nr.04.510.200.JPD.0459.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


1. Pielikums PDF

2. Pielikums PDF

3. Pielikums PDF

4. Pielikums PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar rīkojumu) PDF


Lejupielāde: DOC un PDF