Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 30.10.2023. Stājas spēkā 31.10.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 37

protokols Nr. 11, 70. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 21
“Par pabalstu transporta izdevumu segšanai”

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību
likuma 44. panta otro daļu

Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par pabalstu transporta izdevumu segšanai” šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu”.

2. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

“9. Braukšanas biļeti piešķirtā pabalsta ietvaros persona saņem akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” biļešu kasēs, uzrādot derīgu personalizētu viedkarti “Jūrmalas iedzīvotāja karte” vai “Skolēna apliecība” un izlieto to šo noteikumu 7. punktā minētajā maršrutā.”.

3. Papildināt ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

“9.1 Ja personai ir izveidots lietotāja konts akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” mājas lapā un/vai mobilajā aplikācijā, braukšanas biļeti piešķirtā pabalsta ietvaros persona saņem minētās akciju sabiedrības mājas lapā vai mobilajā aplikācijā, ievadot lietotāja profilā personalizētas viedkartes “Jūrmalas iedzīvotāja karte” vai “Skolēna apliecība” numuru un personas kodu un izlieto to šo noteikumu 7. punktā minētajā maršrutā.”.

4. Aizstāt 10. punktā vārdu “validēt” ar vārdu “reģistrēt” un vārdu “validācijas” ar vārdu “reģistrācijas”.

5. Aizstāt 12. punktā vārdu “validējusi” ar vārdu “reģistrējusi”.

6. Aizstāt 13. punktā vārdu “validēto” ar vārdu “reģistrēto”.

Priekšsēdētāja

R. SproģePASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2023. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 37
“Grozījumi Jūrmalas domes 2023.gada 24.augusta saistošajos noteikumos
Nr. 21 “Par pabalstu transporta izdevumu segšanai””

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums

1.1. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir precizēt dokumentu, kas personai, kura vēlas saņemt pabalstu transporta izdevumu segšanai, ir jāuzrāda, saņemot braukšanas biļeti akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” biļešu kasēs, kā arī precizēt, kāda darbība ir jāveic, lai saņemtu braukšanas biļeti akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” mājas lapā vai mobilajā aplikācijā;

1.2. iepriekš bija paredzēts, ka, saņemot braukšanas biļeti gan biļešu kasēs, gan mājas lapā un mobilajā aplikācijā ir jāuzrāda personalizēta viedkarte “Jūrmalas iedzīvotāja karte” un “Skolēna apliecība”, taču biļešu saņemšana kasēs, mājas lapā un mobilajā aplikācijā tehniski atšķirsies. Saistošie noteikumi precizē darbības, kas jāveic biļetes saņēmējam;

1.3. ņemot vērā Valsts valodas centra ieteikumus AS “Pasažieru vilciens”, papildus veikti precizējumi valodas lietošanā aizstājot visā saistošo noteikumu tekstā vārdu “validēt” attiecīgajā locījumā ar vārdu “reģistrēt” attiecīgajā locījumā.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai nav fiskālas ietekmes uz budžetu un nav nepieciešams veidot jaunu institūciju vai darba vietas.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci

Saistošie noteikumi skaidri nosaka nepieciešamo rīcību pabalsta saņemšanai, tiem nav ietekmes uz vidi, cilvēku veselību un drošību, kā arī bioloģisko daudzveidību, augsni, zemes dzīles, ūdeni, gaisu, klimatu, ainavu, kultūras un dabas mantojumu, iespējamā pakļautība avāriju vai katastrofu riskiem un visu minēto jomu mijiedarbību, kā arī nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi un konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām

Saistošajiem noteikumiem nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām, nav paredzētas papildus izmaksas fiziskajām personām.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

Saistošajiem noteikumiem nav ietekmes uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu

Saistošo noteikumu izpildē iesaistītās institūcijas, ir Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens”, kas nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumu reģionālas nozīmes maršrutā.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām

Sabiedrības viedokļa noskaidrošana veikta atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajam – saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts no 2023. gada 10. oktobra līdz 24. oktobrim tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jurmala.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Minētajā termiņā iedzīvotāju iebildumi un priekšlikumi nav saņemti.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF