Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 29.08.2023. Stājas spēkā 30.08.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 26.oktobra 37.saistošajiem noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2023. gada 24. augustāNr. 21

protokols Nr. 9, 48. punkts

Par pabalstu transporta izdevumu segšanai

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 44. panta otro daļu
Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 37.saistošajiem noteikumiem

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts un izlietots pabalsts transporta izdevumu segšanai akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” nodrošinātā dzelzceļa līnijā “Rīga – Tukums II”, maršrutā Ķemeri – Rīga un Rīga – Ķemeri (turpmāk – pabalsts) Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība).

2. Pabalsta mērķis ir attīstīt sabiedriskā transporta sistēmu, samazinot privātā transporta izmantošanu Jūrmalas valstspilsētā un satiksmes intensitāti, samazināt oglekļa dioksīda radītās emisijas, veicinot klimata neitralitātes mērķu sasniegšanu, kā arī nodrošināt sabiedrībai iespēju pārvietoties ar ilgtspējīgiem, videi draudzīgiem sabiedriskā transporta veidiem.

3. Pabalstu ir tiesīgas saņemt personas, kuras atbilst vienlaicīgi šādiem kritērijiem:

3.1. tās dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorijā uz kārtējā gada 1. janvāri plkst. 00:00;

3.2. tā pašvaldības noteiktā kārtībā ir saņēmusi un tai ir derīga personalizēta viedkarte “Jūrmalas iedzīvotāja karte” vai “Skolēna apliecība”;

3.3. tai braukšanas maksas atvieglojumi 100 % apmērā nav noteikti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 414 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”.

4. Pabalsts tiek piešķirts personai kārtējam gadam atbilstoši Administratīvā procesa likuma 55. panta 2. punktam, nepieprasot 3. punktā minētās personas iesniegumu.

5. Pabalstu piešķir katru gadu no kārtējā gada 7. janvāra, ja persona atbilst 3. punktā noteiktajiem kritērijiem, un to ir tiesības izmantot līdz nākamā gada 6.janvārim . Līdz kārtējā gada 7. janvārim tiek izmantoti iepriekšējā gada 1. janvārī plkst. 00:00 Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorijā deklarēto personu saraksti.

6. Pabalsta piešķiršanai pašvaldība pieprasa un iegūst datus no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) pārziņā esošo Fizisko personu reģistra un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pārziņā esošajām informācijas sistēmām. Pārvalde 3.1. apakšpunktā norādītos datus nodod Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai ne vēlāk kā kārtējā gada otrajā darba dienā.

7. Pabalsts tiek piešķirts uz kārtējo kalendāro gadu mantiskā veidā kā braukšanas biļete akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” nodrošinātā dzelzceļa līnijā “Rīga – Tukums II”, maršrutā Ķemeri – Rīga un Rīga – Ķemeri.

8. Pabalsta maksimālais apmērs kalendārajā gadā ir divas braukšanas biļetes diennaktī vienai personai, kas tiek segtas 100 % apmērā.

9. Braukšanas biļeti piešķirtā pabalsta ietvaros persona saņem akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” biļešu kasēs, mājas lapā vai mobilajā aplikācijā, uzrādot derīgu personalizētu viedkarti “Jūrmalas iedzīvotāja karte” vai “Skolēna apliecība” un personu apliecinošu dokumentu un izlieto to šo noteikumu 7. punktā minētajā maršrutā. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 37.saistošajiem noteikumiem

9.1 Papildināts ar domes 2023.gada 26.oktobra 37.saistošajiem noteikumiem

10. Personai, kura piešķirtā pabalsta ietvaros ir saņēmusi braukšanas biļeti, ir pienākums to validēt pie elektroniskās biļešu validācijas iekārtas vai konduktora vilcienā, tādejādi reģistrējot braucienu un apliecinot saņemtā pakalpojuma un pabalsta izlietošanu. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 37.saistošajiem noteikumiem

11. Persona, kura ir saņēmusi pabalstu un braukšanas biļeti, nav tiesīga braukšanas biļeti nodot citai personai. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka persona, kurai ir piešķirts pabalsts, ir nodevusi braukšanas biļeti citai personai, pabalsta piešķiršana tai automātiski tiek apturēta uz 120 kalendārajām dienām no fakta konstatēšanas brīža.

12. Ja persona, kura piešķirtā pabalsta ietvaros ir saņēmusi braukšanas biļeti, trīs reizes pēc kārtas nav to validējusi 10. punktā noteiktajā kārtībā, pabalsta piešķiršana tiek automātiski apturēta uz 120 kalendārajām dienām no fakt konstatēšanas brīža. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 37.saistošajiem noteikumiem

13. Kontroles pasākumi validēto braukšanas biļešu pārbaudei tiek veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtību. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 37.saistošajiem noteikumiem

14. Persona, kurai pabalsta piešķiršana ir apturēta, pabalsta piešķiršana automātiski tiek atjaunota un atkārtoti to var sākt saņemt nākamajā dienā pēc saistošo noteikumu 11. vai 12. punktā minētā termiņa iztecēšanas.

15. Par Pabalsta piešķiršanas uzsākšanas datumu un laiku 2023. gadā tiek paziņots pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē.

Priekšsēdētāja

R. SproģePASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 21
„Par pabalstu transporta izdevumu segšanai”

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums

1.1. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt sabiedrībai iespēju pārvietoties ar ilgtspējīgiem, videi draudzīgiem sabiedriskā transporta veidiem, samazināt privātā transporta izmantošanu Jūrmalas valstspilsētā un samazināt oglekļa dioksīda radītās emisijas.

2019. gada 11. decembrī Eiropas Komisija (EK) nāca klajā ar paziņojumu par Eiropas Zaļo kursu – jauno Eiropas Savienības (ES) izaugsmes stratēģiju, kuras mērķis ir ES ievirzīt uz pārejas ceļa, lai panāktu klimatneitrālu, taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku. ES ir apņēmusies līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Savukārt 2020. gada 4. februārī stājās spēkā Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030. gadam. Tas ir dokuments ilgtermiņa enerģētikas un klimata politikas plānošanai, kas nosaka Latvijas valsts enerģētikas un klimata politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus turpmākajiem desmit gadiem, ņemot vērā ieskicētos ilgtermiņa attīstības virzienus.

Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā noteikts, ka nepieciešams samazināt oglekļa dioksīda radītās emisijas un virzīt sabiedrību uz ilgtspējīgiem un videi draudzīgiem mobilitātes veidiem, tajā skaitā, nodrošinot sabiedrībai iespēju pārvietoties ar ilgtspējīgiem, videi draudzīgiem sabiedriskā transporta veidiem. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un integrētu transporta sistēmu, kas veicina pasažieru mobilitāti, Latvijas transporta nozares politiku nosakošajos dokumentos dzelzceļš ir definēts kā sabiedriskā transporta mugurkauls. Lai šo statusu veiksmīgi sasniegtu, ir izvirzītas dzelzceļa infrastruktūras attīstības prioritātes un realizējamie projekti klientu ērtību uzlabošanai, vilcienu ātruma palielināšanai, dzelzceļa drošības līmeņa paaugstināšanai un tā radītā kaitējuma videi samazināšanai. Tā kā maršruts Ķemeri-Rīga ir elektrificētajā zonā, tad drīzumā arī Tukuma līnijā sāks kursēt jaunie, mūsdienu prasībām atbilstoši elektrovilcieni un tiks ieviests regulārā intervāla grafiks, kas vilcienu satiksmi padarīs vēl ērtāku un pievilcīgāku pasažieriem. Pasažieru skaita pozitīvā dinamika Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī uz dzelzceļa transporta kā videi draudzīgākā, efektīvākā un ilgtspējīgākā pārvadājumu veida attīstību vērstās aktivitātes ir radījušas pamatu pārliecībai, ka tuvāko gadu laikā dzelzceļš kā sabiedriskā transporta veids gūs arvien plašāku popularitāti. Iedzīvotāju virzīšana uz ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku ar motivējošu pabalstu transporta izdevumu segšanai ir uz aktīvi rīcību un rezultātu vērsts veids, kā sekmēt Eiropas Zaļā kursa mērķu sasniegšanu.

Saistošo noteikumu mērķis ir atbilstošs ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” apstiprinātās Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029.gadam vidēja termiņa prioritātes “Ērta un integrēta mobilitāte” rīcības virziena Ē2 “Multimodāls sabiedriskais transports kā pilsētas transporta sistēmas mugurkauls” uzdevuma Ē 2.1 “Attīstīt sabiedriskā transporta sistēmu” darbībai “Bezmaksas brauciena vilcienā nodrošināšana pilsētas iedzīvotājiem”, ar kuru tiek plānots sasniegt Eiropas Savienības, Latvijas valsts un Jūrmalas valstspilsētas attīstības plānošanas dokumentos apstiprinātos mērķus un prioritātes.

Lai ierobežotu privātā transporta izmantošanu, iedzīvotājiem ir jādod iespēja plašāk izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus gan valstspilsētā, gan ārpus tās. Ņemot vērā to, ka Jūrmalas valstspilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem ir piešķirti braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas nozīmes maršrutos un pilsētas nozīmes maršruti daļēji dublējas ar vilcienu maršrutiem, nepieciešams iedzīvotājiem piedāvāt daudzveidīgākus un plašākus sabiedriskā transporta pakalpojumus.

1.2. Lai īstenotu iniciatīvu, 2022. gada 31. martā Jūrmalas dome pieņēma lēmumu Nr. 95 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem”, kas uzdeva Jūrmalas valstspilsētas administrācijai izstrādāt priekšlikumu biļešu tarifa noteikšanai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai un iesniegt to SIA “Autotransporta direkcija” tā apstiprināšanai. Sabiedriskā transporta padome 2022. gada 27. maijā apstiprināja tarifu Jūrmalas valstspilsētai par vienu braucienu 1,153 EUR bez PVN (1,291 EUR ar PVN, likme 12 atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42. panta 4. daļai) un noteica, ka savstarpējs sadarbības līgums projekta ieviešanai pašvaldībai ir jāslēdz ar AS “Pasažieru vilciens”. Savukārt 2023. gada 30. martā Jūrmalas dome pieņēma lēmumu Nr. 110 “Par sadarbības līguma slēgšanu ar akciju sabiedrību “Pasažieru vilciens””, uz kā pamata tika noslēgts sadarbības līgums ar AS “Pasažieru vilciens” par projekta ieviešanai nepieciešamo IT sistēmu pielāgojumiem.

1.3. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētā deklarētie iedzīvotāji, kuri būs savu dzīvesvietu deklarējuši pašvaldībā kārtējā gada 1. janvārī plkst.00:00, varēs saņemt pabalstu transporta izdevumu segšanai, kas tiks piešķirts kā braukšanas biļete divas reizes dienā bez maksas izmantot vilcienu maršrutā Ķemeri – Rīga un Rīga – Ķemeri.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu

2.1. Tiek prognozēts, ka saistošajos noteikumos noteikto pabalstu transporta izdevumu kompensācijai izmantos aptuveni 800 000 līdz 1 100 000 reizes (biļešu skaits) gadā. Atbilstoši Sabiedriskās transporta padomes apstiprinātajam tarifam Jūrmalas valstspilsētai, orientējošās pašvaldības budžeta izmaksas varētu sasniegt 1 032 800 līdz 1 420 100 EUR gadā. Prognoze tiek balstīta, pamatojoties uz Jūrmalas valstpilsētā deklarēto iedzīvotāju skaitu, aktīvo personalizētas viedkartes “Jūrmalas iedzīvotāja karte” un “Skolēna apliecība” skaitu un AS “Pasažieru vilciens” sniegtajiem datiem par pārdoto biļešu skaitu tā noteiktajās biļešu tarifa zonās 2019. gadā (gadā pirms COVID-19 ierobežojumu noteikšanas), pieņemot, ka pasažieru skaits varētu palielināties par 15 % pēc iniciatīvas ieviešanas.

2.2. Lai administrētu pabalstu transporta izdevumu segšanai nav plānots palielināt darbinieku skaitu. Pabalsta piešķiršana notiks atbilstoši Administratīvā procesa likuma 55. panta 2. punktam, kas paredz, ka administratīvais process iestādē tiek uzsākts uz iestādes iniciatīvas pamata, kas nozīmē, ka iestāde pieprasīs un saņems datus no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par personām, kas būs uz kārtējā gada 1.janvāra plkst.00:00 deklarējusies Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā un piešķirs pabalstu.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci

3.1. sociālā ietekme – AS “Pasažieru vilciens” pasažieru apmierinātības pētījums, kas veikts 2022. gada pavasarī, apliecina, ka pārliecinošs vairākums – 89 % pasažieru – ir apmierināti ar vilcienu satiksmi Latvijā, tajā skaitā Tukuma līnijā. Kā norāda aptaujātie, viens no būtiskākajiem faktoriem sabiedriskā transporta izvēlē ir kustības ātrums un precizitāte. Tajā vilciens maršrutā Ķemeri-Rīga spēj konkurēt ar citiem sabiedriskā transporta veidiem un pat privātajiem transportlīdzekļiem. Turklāt laiku vilcienā cilvēki lietderīgi izmanto savā labā, lietojot internetu, skatoties pa logu vai vērojot cilvēkus, klausoties mūziku, lasot, nevis koncentrējoties uz transportlīdzekļa vadīšanu. Paredzams, ka iespēja bez maksas izmantot plašākus sabiedriskā transporta veidus rosinās valstspilsētas iedzīvotājiem izvēlēties biežāk sabiedriskā transporta pakalpojumus, kas kopumā ietekmēs iedzīvotāju kustību, kā arī sniegs iespēju personām, kas pakļautas sociālās atstumtības riskam, piemēram, zemiem ienākumiem un personām ar invaliditāti, daudzveidīgākas mobilitātes iespējas pašvaldības sniegto pakalpojumu saņemšanai, kā arī nokļūšanai darba vietā valstspilsētas teritorijā.

3.2. ietekme uz vidi – privātā autotransporta izmantošanas samazināšana tiešā veidā labvēlīgi ietekmēs gaisa kvalitāti, kā arī samazinās oglekļa dioksīda radītās emisijas valstspilsētas teritorijā, uzlabojot dzīves kvalitāti valstspilsētas iedzīvotājiem.

3.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību – ņemot vērā to, ka valstspilsētas robeža ir gar Rīgas jūras līča piekrasti un pilsēta ir 24 kilometrus gara un gan pašvaldības sniegtie pakalpojumi, kā arī darba vietas atrodas visā pilsētas teritorijā, daudzveidīgāka sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošana sniegs iespēju iedzīvotājiem biežāk apmeklēt ārstniecības iestādes, kā arī saņemt citus pašvaldības pakalpojumus, kas atrodas valstspilsētas teritorijā.

3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi- Jūrmalas centrālajā daļā (Dubulti, Majori, Bulduri) lielākoties ir izvietotas viesnīcas un restorāni, tūrisma un atpūtas objekti, kā arī citi pakalpojuma sniedzēji, kas ir svarīgi valstspilsētas kā tūrisma un kūrorta vietas attīstībai. Ņemot vērā minēto valstspilsētas ģeogrāfisko izvietojumu, svarīgi tūrisma objekti un uzņēmumi izvietoti arī citās pilsētas daļās, kuras ir vismaz 20 km attālumā no blīvāk apdzīvotās Jūrmalas pilsētas daļas - Kauguriem, Slokas un Kaugurciema, piemēram, Semarah Hotel&Spa Lielupē, Līvu akvaparks Lielupē, kā arī citi lielie uzņēmumi, kas nodrošina darba vietas, līdz ar to plašākas iespējas izmantot sabiedrisko transportu, sniegs iespēju uzņēmumiem piesaistīt vietējo darbaspēku, veicinot Jūrmalas iedzīvotāju ērtāk nokļūt darba vietā valstspilsētā esošajos uzņēmumos, kā arī motivēs darbaspēku strādāt valstspilsētas teritorijā esošajos uzņēmumos.

3.5. ietekme uz konkurenci – pabalsta transporta izdevumu segšanai braucienam vilcienā piešķiršana neietekmēs reģionālās nozīmes starppilsētu autobusu satiksmi tajos gadījumos, kad iedzīvotājiem ikdienas maršrutā būs izdevīgs dzelzceļa staciju tīkls, jo VSIA “Autotransporta direkcija” nodrošinātie reģionālās nozīmes starppilsētu autobusu maršrutos Sloka-Rīga un Jaunķemeri-Rīga pieturu tīkls nepārklājas ar dzelzceļa staciju tīklu. Reģionālās nozīmes maršruts Sloka -Rīga – Sloka tiek izpildīts pa Salu tiltu, Jūrmalā kursējot pa pilsētas centrālo daļu līdz Dubultiem, tālāk pa Mellužu prospektu līdz Slokas stacijai, neapkalpojot Valteru apkaimi. Reģionālās nozīmes maršruts Jaunķemeri – Rīga-Jaunķemeri tiek izpildīts pa Vanšu tiltu, Jūrmalā kursējot pa Kolkas ielu līdz Kauguru rotācijas aplim, tālāk pa Skolas ielu līdz Ventspils šosejai un cauri Valteriem. Bezmaksas braucienu vilcienā ieviešana ietekmēs pasažieru skaitu VSIA “Autotransporta direkcija” nodrošinātajos reisos Ventspils-Talsi-Rīga un Talsi- Rīga maršrutos, kuru izpilde ir cauri Jūrmalai, jo reģionālo pieturvietu tīkls daļēji pārklājas ar dzelzceļa staciju pieturu tīklu. Pasažieru skaita izmaiņas būs pilnībā izvērtējamas, kad bezmaksas braucieni vilcienā tiks izmantoti pilnu kalendāro gadu.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām

4.1. Jūrmalas valstspilsētā dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji saistošo noteikumu piemērošanā varēs vērsties Jūrmalas valstspilsētas administrācijā;

4.2. Jūrmalas valstspilsētā dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotājiem pabalsts transporta izdevumu segšanai tiks piešķirts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55. panta 2. punktam, kas paredz, ka administratīvais process tiek uzsākts uz iestādes iniciatīvas pamata. Dati par valstspilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem Jūrmalas valstspilsētas administrācija saņems no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patstāvīgi pirms pabalsta piešķiršanas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

Saistošie noteikumi nodrošina pašvaldības funkcijas sabiedriskā transporta nodrošināšanas jomā īstenošanu un neparedz jaunu darba vietu izveidošanu.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu

Saistošo noteikumu izpildē iesaistīta ir Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens”, kas nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumu reģionālas nozīmes maršrutā.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

Saistošie noteikumu īstenošanai paredzētās izmaksas ir samērīgas pret ieguvumiem no iecerētā mērķa sasniegšana, proti, Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotāju interesēm, t.i., samazināsies privātā transporta izmantošana Jūrmalas valstspilsētā, samazināsies oglekļa dioksīda radītās emisijas, uzlabojot vides, gaisa un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām

8.1. Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts 2023. gada 27. jūnijā publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jurmala.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai un aicinājums sniegt viedokli par saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu 2023. gada 14. jūlijā publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas avīze”, paredzot termiņu viedokļu sniegšanai līdz 2023. gada 24. jūlijam. Minētajā termiņā tika saņemts 41 viedoklis par saistošo noteikumu projektu, tai skaitā 34 viedokļi, kurā pausts atbalsts saistošo noteikumu projektam un 2 viedokļi, kuri ir pret saistošo noteikumu projekta apstiprināšanu. Ņemot vērā to, ka 18 viedokļi, kas atbalsta saistošo noteikumu projektu, ierosināja paredzēt iespēju saistošajos noteikumos iegādāties biļeti AS “Pasažieru vilciens” mobilajā aplikācijā un mājas lapā internetā, precizēts saistošo noteikumu projekta 9. punkts, skaidri nosakot, ka biļeti varēs iegādāties arī AS “Pasažieru vilciens” mobilajā aplikācijā un mājas lapā.

Tāpat saņemti 5 priekšlikumi par saistošo noteikumu projektu:

8.1.1. viens priekšlikums piešķirt kopumā četras braukšanas biļetes dienā, t.i., divas biļetes darba dienām virzienā uz Rīgu un divas biļetes virzienā uz Jūrmalu

Priekšlikums nav ņemts vērā. Ņemot vērā Sabiedriskā transporta padomes apstiprināto tarifa apmēru un prognozēto pasažieru skaitu, pabalsta apmēram ir jābūt samērīgam attiecībā uz pašvaldības budžeta izdevumiem un attiecībā uz iedzīvotāju paradumiem.

8.1.2. viens priekšlikums noteikt, ka pabalsta izmantošana ir iespējama vilcienos tikai maršrutā Rīga – Dubulti, Rīga – Sloka un Rīga – Ķemeri.

Priekšlikums nav ņemts vērā. Atbilstoši spēkā esošajam iekšzemes vilcienu kustību sarakstam, kas pieejams AS “Pasažieru vilciens” mājas lapā un ir spēkā no 2023. gada 1. augusta, darba dienās tiek nodrošināti kopā 47 vilcienu reisi posmā no Rīgas virzienā uz Jūrmalu, no kuriem:

- 16 reisi ir Rīga – Dubulti ar pirmo atiešanas laiku 6:47 un pienākšanas laiku Dubultos 7:21 un pēdējo atiešanas laiku 22:15 un pienākšanas laiku Dubultos 22:46;

- 17 reisi ir Rīga – Sloka visas dienas garumā, no kuriem 2 reisi nepietur pieturās no Jaundubultiem līdz Vaivariem ar pirmo atiešanas laiku 5:45 un pienākšanas laiku Slokā 6:24 un pēdējo atiešanas laiku 20:05 un pienākšanas laiku Slokā 20:55;

- 1 reiss ir Rīga- Ķemeri ar atiešanas laiku 21:15 Rīgā un pienākšanas laiku 22:14 Ķemeros.

Brīvdienās tiek nodrošināti 4 reisi maršrutā Rīga – Dubulti pēcpusdienās.

Savukārt, darba dienās tiek nodrošināti kopā 49 vilcienu reisi posmā no Ķemeriem, Slokas un Dubultiem uz Rīgu, no kuriem:

- 21 reiss ir Dubulti – Rīga ar pirmo atiešanas laiku 7:55 un pienākšanas laiku Rīgā 8:29 un pēdējo atiešanas laiku 23:24 un pienākšanas laiku Rīgā 23:59;

- 19 reisi ir Sloka – Rīga ar pirmo atiešanas laiku 5:39 un pienākšanas laiku Rīgā 6:29 un pēdējo atiešanas laiku 21:09 un pienākšanas laiku Rīgā 21:59;

- 1 reiss ir Ķemeri – Rīga ar atiešanas laiku 6:59 Ķemeros un pienākšanas laiku 7:59 Rīgā.

Brīvdienās papildus tiek nodrošināti 5 reisi maršrutā Dubulti – Rīga un 1 reiss maršrutā Sloka – Rīga.

Izvērtējot vilcienu reisu skaitu un to atiešanas un pienākšanas laiku reisos no vai līdz Dubultiem, Slokai un Ķemeriem un paredzot, ka pabalsta ietvaros bezmaksas braukšanas biļetes var izmantot tikai maršrutos līdz šīm stacijām, faktiski Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem, kas dzīvo Jaundubultu – Slokas apkaimēs tiek būtiski sašaurināta iespēja izmantot pabalstu, saņemot braukšanas biļeti izmantošanai vilcienā, savukārt, Ķemeru apkaimē dzīvojošajiem iespēja izmantot vilcienu, saņemot pabalstu ir tikai vienu reizi dienā vienā virzienā.

8.1.3. viens priekšlikums noteikt, ka bez maksas var braukt tikai iedzīvotāji, kam ir darba vieta Rīgā vai tie, kas tur mācās. Priekšlikums nav ņemts vērā. Minētais priekšlikums ir pretrunā ar saistošo noteikumu mērķi, t.i., nodrošināt sabiedrībai iespēju pārvietoties ar ilgtspējīgiem, videi draudzīgiem sabiedriskā transporta veidiem, samazināt privātā transporta izmantošanu Jūrmalas valstspilsētā un samazināt oglekļa dioksīda radītās emisijas. Ierobežojot sabiedrības loku, kuriem ir iespējam izmantot pabalstu, netiks pilnvērtīgi sasniegts saistošo noteikumu mērķis, kā arī nesniegs Jūrmalas iedzīvotājiem izvēlēties tiem izdevīgāko pārvietošanās līdzekli (autobuss vai vilciens) attiecīgā dzīves situācijā.

8.1.4. viens priekšlikums ietvēra ierosinājumu paplašināt pabalsta saņēmēju loku atbilstoši Jūrmalas domes 2018. gada 15. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 10 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”, t.i., paredzēt, ka pabalstu piešķir arī personai, kurai pieder nekustamais īpašums. Priekšlikums nav ņemts vērā. Atbilstoši 2022. gada 31. marta Jūrmalas domes lēmuma Nr. 95 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem” 1. punktam, ir atbalstīta projekta īstenošana, kas paredz Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem nodrošināt ērtus sabiedriskā transporta pakalpojumus ar vilcieniem.

8.1.5. viens priekšlikums papildināt saistošo noteikumu 13. punktu, paredzot, ka termiņš, uz kuru pabalsta piešķiršana tiek apturēta tiek palielināts uz 3- 6 mēnešiem. Priekšlikums ir ņemts vērā. Saistošo noteikumu 13. punkts ir precizēts, nosakot, ka pabalsta piešķiršana tiek apturēta uz 120 dienām jeb 4 mēnešiem.

8.2. 2022. gadā laika periodā no septembra līdz oktobrim pētījumu centrs “SKDS” pašvaldības uzdevumā ir veikusi pētījumu “Attieksme pret Jūrmalas domes darbu”, kura ietvaros tika aptaujāti 813 iedzīvotāji. Aptaujas rezultāti liecina, ka iedzīvotāju ieskatā viens no svarīgākajiem darbiem, kas būtu jāizdara Jūrmalas pašvaldībai, lai uzlabotu dzīves kvalitāti ir “bezmaksas vilciens jūrmalniekiem uz Rīgu”, kas atbildēts atvērtajā jautājumā, t.i., “cita atbilde”;

8.3. Saņemti priekšlikumi saistošo noteikumu papildinājumiem no:

8.3.1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes:

8.3.1.1. papildināt saistošo noteikumu 3.1. punktu: “līdz kārtējā gada 7.janvārim tiek izmantoti iepriekšējā gada 1. janvārī plkst. 00:00 Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorijā deklarēto personu saraksti”. Priekšlikums ir ņemts vērā. Precizēts saistošo noteikumu 5. punkts.

8.3.1.2. papildināt saistošo noteikumu 6. punktu: “Pārvalde 3.1.apakšpunktā norādītos datus nodod Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai ne vēlāk kā kārtējā gada otrajā darba dienā”

Priekšlikums ir ņemts vērā. Precizēts saistošo noteikumu 6. punkts.

8.3.1.3. priekšlikums saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā 2.2. punktā precizēt datu saņemšanu no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes. Priekšlikums ir ņemts vērā. Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksta 2.2. punkts precizēts, papildinot 2.teikumu aiz vārda “iestāde” ar vārdiem “pieprasīs un”.

8.3.2. AS “Pasažieru vilciens”:

Priekšlikums papildināt saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu ar paskaidrojošo informāciju par dzelzceļu kā transporta mugurkaulu un informāciju par AS “Pasažieru vilciens” 2022. gadā veikto pasažieru aptauju par vilcienu izmantošanas ērtumu.

Priekšlikums ņemts vērā. Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts papildināts, t.i., papildināts paskaidrojuma raksta 1.1. punkta 3. rindkopa un 3.1. punkts.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF