Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 25. janvārīNr. 18

protokols Nr. 2, 20. punkts

Par dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas
programmā Apvārsnis Eiropa 2021-2027 “Ilgtermiņa
un īstermiņa datu analīze par klimatu
ietekmējošiem faktoriem veselīgas
pilsētvides veidošanā” atklātajā
projektu konkursā

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta 22. punktu, Nacionālās enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030. gadam nacionālajiem mērķiem, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. - 2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes “Klimatnoturīga pilsētvide” (P), rīcības virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” (P2), uzdevuma P2.5. “Zaļā dzīvesveida popularizēšana un ieviešana” darbību P2.5.2. “Iedzīvotāju izglītošana un informatīvo pasākumu rīkošana par atkritumu šķirošanu, veicinot principa “Ko atnesi, to aiznes” ieviešanu un vides tīrības saglabāšanu, par Zero Waste jeb bezatkritumu dzīvesveidu, ūdenssaimniecības apsaimniekošanu, lietus ūdens savākšanas (uzkrāšanas un atkārtotas izmantošanas) iespējām utt.” un prioritātes “Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai” (S), rīcības virziena “Veselīga dzīvesveida sekmēšana” (S3), uzdevuma S.3.1. “Popularizēt veselīgu dzīvesveidu” darbību S3.1.1. “Attīstīt jaunus, pēctecīgus veselību veicinošus pakalpojumus pēc ESF finansētā projekta beigšanās”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumu Nr. 84 “Par Jūrmalas pilsētas dalību Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu kustības tīkla 7.fāzē”, kā arī Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1. punktu, ievērojot Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis (HORIZON) Eiropa 2021-2027 “Ilgtermiņa un īstermiņa datu analīze par klimatu ietekmējošiem faktoriem veselīgas pilsētvides veidošanā” (turpmāk - Apvārsnis) atklātā projektu konkursa nosacījumus, saskaņā ar Jūrmalas domes 2024.gada 12. janvāra Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokola Nr. 1.2-21/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Centrālā administrācija) dalību Apvārsnis atklātā projektu konkursa ar projektu “Pārmaiņu risinājumu ieviešana ar mērķi uzlabot klimatnoturību, kas veicinās sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos Eiropas Savienības boreālajā reģionā” (“Demonstrating trAnsformative solUtions to empower climate Resilience tOwards impRoved public health stAtus in the EU Boreal Region”) (turpmāk – projekts) sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību (pilotpilsēta), kur Jūrmalas valstspilsēta būs pilotpilsētas pieredzes pārneses pilsēta.

2. Noteikt projekta mērķi – datu ievākšana un analizēšana, lai ieviestu risinājumus, kas palīdzētu mazināt gan klimata pārmaiņu ietekmi uz dabu, dzīvniekiem un sabiedrības veselību, gan ļautu sasniegt klimatneitralitāti.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. datu ievākšana un uzkrāšana, kas tiek izmantoti klimata faktoru monitoringā (t.sk. izstrādāti klimata un epidemioloģiskie modeļi un to ģenerēšana un simulēšana Rīgas un Jūrmalas situācijām);

3.2. identificēti Jūrmalas valstspilsētai nopietnākie klimata pārmaiņu riski, kas ietekmē sabiedrības veselību – izstrādāts plāns risku mazināšanai un novēršanai, sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanai;

3.3. pieredzes apmaiņa līdzvērtīgu risinājumu veidošanā;

3.4. labās prakses pārņemšana, t.sk. mākslīgā intelekta tehnoloģiju radīti agrīnie brīdinājumi un risinājumi;

3.5. datu pieejamības nodrošināšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ģeogrāfiskās informācijas sistēmā.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku 42 (četrdesmit divi) mēneši no projekta apstiprināšanas brīža, ievērojot, ka projekta indikatīvais uzsākšanas termiņš ir 2024. gada 1. septembris.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 108 630,00 euro (viens simts astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 00 centi), kur programmas Apvārsnis finansējums ir 100 % jeb 108 630,00 euro (viens simts astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 00 centi).

6. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus projekta pieteikuma sagatavošanas un apstiprināšanas posmā līdz Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanai.

7. Uzdot Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai, sadarbībā ar Centrālās administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas un inženieru nodaļu un Jūrmalas Labklājības pārvaldi, sagatavot un elektroniski iesniegt projekta pieteikumam nepieciešamo dokumentāciju.

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF