Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 25. janvārīNr. 21

protokols Nr. 2, 26. punkts

Par Jūrmalas Kultūras centra telpu
nodošanu bezatlīdzības lietošanā
“Valsts asinsdonoru centrs”

Jūrmalas Kultūras centrā (turpmāk - JKC) ir saņemts Valsts asinsdonoru centrs (reģistrācijas numurs 90000013926; turpmāk - VAC) 2023. gada 29. decembra iesniegums, ( JKC lietvedībā reģistrēts ar Nr. 1_14-1/15), kurā lūgts piešķirt Jūrmalas Kultūras centra, Jomas ielā 35, Jūrmalā, telpas 21.02., 22.05., 21.08. un 20.11. no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00 un Jūrmalas Kultūras centra struktūrvienības Kauguru Kultūras nama, Raiņa ielā 110, Jūrmalā, telpas 20.03., 19.06., 25.09. un 18.12. no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00 donoru dienām 2024. gadā (turpmāk – donoru dienas) bezatlīdzības lietošanā.

Ar Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta lēmumu Nr. 153 “Par nekustamo īpašumu Jomas ielā 35, Jūrmalā, Raiņa ielā 110, Jūrmalā un Muižas ielā 7, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu” Jūrmalas Kultūras centram valdījumā uz nenoteiktu laiku nodoti Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošie nekustamie īpašumi Jomas ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 009 2506, Raiņa ielā 110, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 020 1503, ar mērķi nodrošināt kvalitatīvas kultūrvides veidošanu un uzturēšanu Jūrmalas valstspilsētā, kultūras vērtību radīšanu, izplatīšanu, saglabāšanu, kā arī veicināt un nodrošināt mākslinieciskās jaunrades attīstību.

Ņemot vērā, ka iesniegumā minētajos laikos JKC un Kauguru Kultūras nama telpas nav nepieciešamas JKC pamatfunkcijas nodrošināšanai, pamatojoties uz Pašvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 6. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta trešo daļu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Atļaut nodot bezatlīdzības lietošanā VAC Jūrmalas Kultūras centra, Jomas ielā 35, Jūrmalā, telpas - 1. stāva vestibilu (271 m2 ) , donoru dienām 2024. gada 21. februārī, 22. maijā, 21. augustā un 20. novembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 un Jūrmalas Kultūras centra struktūrvienības Kauguru Kultūras nama, Raiņa ielā 110, Jūrmalā, telpas lielo zāli (339 m2) 2024. gada 20. martā, 19. jūnijā, 25. septembrī un 18. decembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00.

2. Uzdot Jūrmalas Kultūras centram noslēgt līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAC donoru dienu organizēšanai.

3. Pilnvarot Jūrmalas Kultūras centra direktoru parakstīt 2. punktā minēto līgumu (pielikums).

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF