Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 25. janvārīNr. 22

protokols Nr. 2, 27. punkts

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra
lēmumā Nr. 433 “Par izglītības iestāžu vadītāju
un direktoru mēneša darba algas
likmju noteikšanu”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 813 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", ar ko tiek izmainītas pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un struktūrvienību vadītāju zemākās mēneša darba algas likmes, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izteikt Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmuma Nr. 433 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu” (turpmāk – Lēmums) 1. pielikumu šādā redakcijā:

“ 1. pielikums Jūrmalas domes

2023. gada 28. septembra lēmumam Nr. 433

(protokols Nr. 10, 46. punkts)

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju
un direktoru zemākā mēneša darba algas likme (euro)

Nr. p. k.

Izglītības iestāde

Mēneša zemākā darba algas likme

Valsts budžeta mērķdotācija

Pašvaldības līdzekļi

Noteiktā minimālā darba algas likme kopā

Dotācija

Maksas pakalpojumi

Vispārējās izglītības iestādes

1.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Austras koks”

1700

1700

2.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”

1900

1900

3.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”

1700

1700

4.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Katrīna”

1700

1700

5.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis”

1900

1900

6.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Madara”

1900

1900

7.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Mārīte”

1900

1900

8.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš”

1700

1700

9.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Podziņa”

1700

1700

10.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”

1900

1900

11.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”

1900

1900

12.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”

1800

1800

13.

Jūrmalas Aspazijas pamatskola

1780

220

2000

14.

Jūrmalas Jaundubultu pamatskola

1729

171

1900

15.

Jūrmalas Kauguru vidusskola

1827

273

2100

16.

Jūrmalas Mežmalas pamatskola

1780

220

2000

17.

Jūrmalas pamatskola

1683

17

1700

18.

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

1881

319

2200

19.

Jūrmalas Ķemeru pamatskola

1683

117

1800

20.

Jūrmalas Majoru vidusskola

1780

220

2000

21.

Jūrmalas Pumpuru vidusskola

1881

319

2200

22.

Jūrmalas Vaivaru pamatskola

1729

171

1900

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes*

23.

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs**

2300

2300

24.

Jūrmalas Futbola skola**

2000

2000

25.

Jūrmalas Mākslas skola**

2058

42

2100

26.

Jūrmalas Mūzikas vidusskola **

1932

168

2100

27.

Jūrmalas Sporta skola**

2300

2300

* Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamo skaits norādīts 2023. gada 31. maijā, Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra izglītojamo skaits norādīts 2023. gada 1. novembrī.

** Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6. punktu un ņemot vērā izglītojamo skaitu izglītības iestādē, tai skaitā interešu izglītības programmās ar koeficientu 0,5 atbilstoši minēto Ministru kabineta noteikumu 1. pielikuma 3. tabulas Piezīmēm.

*** Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs direktora vietnieka mēneša darba algas likmi nosaka ne mazāku kā 80 % no šajā lēmumā noteiktās direktora mēneša algas likmes.”

Piezīme:

Zemākās mēneša darba algas likmes noteikšana attiecībā pret izglītojamo skaitu iestādē.

Nr.

p.k.

Izglītojamo skaits iestādē

Mēneša darba algas likme (euro)

1.

no 1001 līdz 1500

2300

2.

no 801 līdz 1000

2200

3.

no 501 līdz 800

2100

4.

no 301 līdz 500

2000

5.

no 151 līdz 300

1900

6.

no 101 līdz 150

1800

7.

līdz 100

1700

2. Lēmums ir piemērojams ar 2024. gada 1. janvāri.

Priekšsēdētāja

R. SproģeAtvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF