Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 25. janvārīNr. 27

protokols Nr. 2, 33. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes
2017. gada 14. decembra lēmumā
Nr. 594 “Par cilvēku drošību
apdraudošo ēku Atbalss
ielā 3/5, Jūrmalā
sakārtošanu”

Jūrmalas pilsētas dome 2017. gada 14. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 594 “Par cilvēku drošību apdraudošo ēku Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā sakārtošanu” (turpmāk – Lēmums), ar kuru tika nolemts:

1. Klasificēt palīgēku ar kadastra apzīmējumu 1300 021 4813 003, kantori ar kadastra apzīmējumu 1300 021 4813 001 Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā un garāžu ar kadastra apzīmējumu 1300 021 4813 002 Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā (turpmāk – Ēkas) kā cilvēku drošību apdraudošas ēkas.

2. Aplikt palīgēku ar kadastra apzīmējumu 1300 021 4813 003, kantori ar kadastra apzīmējumu 1300 021 4813 001 Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā un garāžu ar kadastra apzīmējumu 1300 021 4813 002 Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi trīs procentu apmērā no ēku kadastrālās vērtības.

3. Uzdot nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 ar kadastra Nr. 1300 521 0028 un Atbalss ielā 3/5 k-1 ar kadastra Nr. 1300 521 0016 Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Biroju centrs “Maskavas””, reģistrācijas Nr. 40003952943 (turpmāk – Adresāts), līdz 2018. gada 30. decembrim būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā veikt palīgēku ar kadastra apzīmējumu 1300 021 4813 003, kantora ar kadastra apzīmējumu 1300 021 4813 001 Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā un garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 4813 002 Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā sakārtošanu: ēku konservāciju vai pārbūvi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk- APL) 70. panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma pirmajai un otrajai daļai, Paziņošanas likuma 8. panta trešajai daļai, Lēmums stājies spēkā attiecībā uz tajā minēto Adresātu 2018. gada 2. jūnijā. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta ceturto daļu, ja administratīvais akts šā likuma 79. pantā noteiktajā termiņā nav apstrīdēts, tas kļūst neapstrīdams. Lēmums viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas netika apstrīdēts, līdz ar to, tas kļuva neapstrīdams ar 2018. gada 2. jūniju.

No publiskās pieejamās informācijas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000491487 un Nr. 100000491531, Jūrmalas dome konstatē, ka kopš 2023. gada 7. augusta ir mainījusies nekustamā īpašuma, attiecībā uz kuru pieņemts Lēmums, Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā īpašnieks, proti, Lēmuma Adresāta, īpašumtiesības izbeigušās un šobrīd nekustamā īpašuma īpašnieks ir Vārds Uzvārds (turpmāk – Īpašnieks).

Saskaņā ar APL 75. panta otro daļu, ja apstrīdamu administratīvo aktu neapstrīd, tas ir spēkā, līdz to atceļ, izpilda vai vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu. Tādējādi, nekustamā īpašuma īpašnieka maiņas gadījumā nemainās faktiskie un tiesiskie apstākļi, un administratīvais akts izpildāms īpašumu tiesību pārņēmējam.

Ievērojot iepriekš minēto, kā arī ievērojot Administratīvā procesa likuma 33. panta pirmo daļu, Ēku Īpašnieks, kopš 2023. gada 7. augusta ieraksta izdarīšanas zemesgrāmatā par īpašuma tiesību maiņu, ir atzīstams par Lēmuma adresātu, kuram ir pienākums atbilstoši Lēmuma 3. punktam būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, veikt Ēku sakārtošanu: konservāciju vai pārbūvi un informēt Jūrmalas valtspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 33. panta trešo daļu, Vārds Uzvārds, kā tiesību pārņēmējam visas darbības, kas izpildītas procesā līdz tā iestāšanās brīdim, ir tikpat obligātas, kā tās bija personai, kuras tiesības pārņemtas.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 33. panta pirmo, otro, trešo daļu, 75. panta otro daļu, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Lēmumā šādu grozījumu:

aizstāt Lēmuma adresātu sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biroju centrs “Maskavas””, reģistrācijas Nr. 40003952943, ar Vārds Uzvārds.

Šis lēmums nav pārsūdzams.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF