Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 25. janvārīNr. 31

protokols Nr. 2, 39. punkts

Par atbalsta apmēra izmaiņām privātajām
izglītības iestādēm, kas īsteno licencētu
pirmsskolas izglītības programmu,
noteikto izmaksu par izglītības
programmas īstenošanu un
ēdināšanas izdevumu
segšanu kārtējam
saimnieciskajam
gadam

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta 2.1 daļu un Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 5. punktu, kā arī ievērojot Jūrmalas domes 2023. gada 30. marta saistošo noteikumu Nr. 5 “Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” 8. punktu, ka atbalsta apmēru vienam bērnam mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam tiek aprēķināts atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai metodikai un nosaka ar atsevišķu Jūrmalas domes lēmumu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt atbalsta apmēru privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par izglītības programmas īstenošanu 2024. gadā vienam izglītojamajam mēnesī (tāme – pielikumā) šādā apmērā:

1.1. izmaksas vienam izglītojamajam no pusotra līdz četru gadu vecumam 416,52 euro;

1.2. izmaksas vienam izglītojamajam obligātās sagatavošanas vecumā 287,06 euro.

2. Apstiprināt atbalsta apmēru privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par ēdināšanas izdevumu segšanu 2024. gadā vienam izglītojamajam dienā (tāme – pielikumā) 2,17 euro apmērā.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums Jūrmalas domes

2024. gada 25. janvāra lēmumam Nr. 31

(protokols Nr. 2, 39. punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamā vidējo izmaksu aprēķins atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 2024. gadam

Nr.

Nosaukums

EKK

Izmaksas vienam audzēknim mēnesī 2023. gadā (euro)

1.

Atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

1100

225,43

2.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

1200

74,45

3.

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem)

2100

0,01

4.

Pakalpojumu samaksa

2200

38,41

4.1.

Izdevumi par sakaru pakalpojumiem

2210

0,17

4.2.

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2220

32,46

4.3.

Dažādi pakalpojumi

2230

0,48

4.4.

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)

2240

4,85

4.5.

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2250

0,11

4.6.

Īre un noma

2260

0,34

5.

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā

2300

7,00

5.1.

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru

2310

1,94

5.2.

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

2320

1,11

5.3.

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

2340

0,07

5.4.

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces

2350

2,55

5.5.

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē dienesta (amatā) esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus) (EKK2363))

2360

0,48

5.6.

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)

2370

0,86

6.

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem

2400

0,00

7.

Kopā pašvaldību līdzekļi

345,29

8.

Pamatlīdzekļu nolietojums

17,25

9.

Kopējie izdevumi

362,55

10.

Valsts mērķdotācija

53,97

11.

Izglītojamo skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 1.septembrī

975

12.

Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī

697

13.

Izglītojamo skaits kopā

1672

14.

Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu vecumam

416,52

15.

Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā

287,06

Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamā ēdināšanas pakalpojuma izmaksas apmērs, kādu pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz privātajai izglītības iestādei

Nosaukums

EKK

Izmaksas vienam izglītojamajam dienā 2023. gadā

(euro)

Ēdināšanas izmaksas vienam izglītojamajam

2363

2,17


Lejupielāde: DOC un PDF