Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 25. janvārīNr. 32

protokols Nr. 2, 40. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada
22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas
valstspilsētas pašvaldības institūciju
darbinieku skaita (darba vietu)
sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darba grupas amatu saimju noteikšanai 2024. gada 15. janvāra atzinumiem Nr. 17-18/2, Nr. 17-18/3 un Nr. 17-18/4 un 2024. gada 18. janvāra atzinumu Nr. 17-18/5 ir nepieciešams precizēt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmuma Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” pielikumu “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības amatu saraksts” izdarot šādus grozījumus:

1. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Kauguri” bērnu un jauniešu mājā “Sprīdītis” – izveidot jaunu amata vienību “Sociālais rehabilitētājs”, nosakot 43. 1. apakšsaimi, III saimes līmeni un 6. mēnešalgas grupu.

2. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrā precizēt un papildināt darbinieku sarakstu, izsakot to jaunā redakcijā.

3. Jūrmalas Labklājības pārvaldes Sociālās palīdzības nodaļā – pagarināt amatam “Klientu apkalpošanas speciālists” termiņu līdz 2025. gada 28. februārim.

4. Jūrmalas Mūzikas skolā – palielināt amata “Saimniecības vadītājs” amata vienību skaitu no 0. 5 amata vienībām līdz 1 amata vienībai.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. pantu, Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumiem Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmuma Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Lēmums stājas spēkā 2024. gada 1. februārī.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF