Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 91

protokols Nr. 4, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 24. janvāra
lēmumā Nr. 42 “Par nekustamo īpašumu nodošanu
Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas valdījumā
un patapinājuma līguma izbeigšanu”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019. gada 24. janvāra lēmumu Nr. 42 “Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu” (turpmāk – Lēmums) nekustamie īpašumi Kļavu iela 1A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 010 1209, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1209 2397 m2 platībā un glābšanas stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1209 001 un nekustamais īpašums Rožu iela 1A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 014 0610, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0610 937 m 2 platībā un glābšanas stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0610 001 (turpmāk – Īpašumi) ir nodoti Jūrmalas pašvaldības policijas (turpmāk – Pašvaldības policija) valdījumā darba telpu nodrošināšanai.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā saņemta Pašvaldības policijas 2024. gada 2. februāra vēstule Nr. 1-5/24-N-11 (reģistrēts Administrācijas lietvedības sistēmā 2024. gada 5. februārī ar Nr. 1.1-22/24S-1380), ar informāciju, ka Īpašumos esošās glābšanas staciju ēkas ir zaudējušas savu funkcionalitāti to sliktā tehniskā stāvokļa dēļ un tās nav nepieciešamas Pašvaldības policijas funkciju pildīšanai.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 73. panta astoto daļu, Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikuma Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums” 8.21. apakšpunktu un Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2024. gada 13. februārī sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/2), Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Lēmumā šādus grozījumus :

1.1. Svītrot 2. punkta tabulā 8., 9., 10. un 11. aili;

1.2. Papildināt ar 21. punktu šādā reakcijā:

“21.Uzdot Pašvaldības policijai, pārvaldot un apsaimniekojot valdījumā nodotos nekustamos īpašumus, ievērot Jūrmalas domes pieņemtos lēmumus, tajā skaitā, Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija noteikumus Nr. 7 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumi””.

2. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža nodrošināt Īpašumu nodošanu Administrācijas valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu atbilstoši šī lēmuma pielikumā pievienotajam paraugam.

3. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu Tehniskās uzturēšanas nodaļai nodrošināt Īpašumu apsaimniekošanu un apsardzi.

4. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šī lēmuma 3. punktā minēto nodošanas – pieņemšanas aktu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF