Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2024.gada 21.marta 91.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2019.gada 24.janvārīNr. 42

protokols Nr. 1, 50. punkts

Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas Pašvaldības
policijas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 6.līnija 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 1403, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1403 501 m2 platībā un glābšanas stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1403 001 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 12.septembra lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000076325 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība).

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Brīzes iela 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 025 0226, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0226 559 m2 platībā un glābšanas stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0226 001 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 9.augusta lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000075160 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība).

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 1706, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1706 2122 m2 platībā un glābšanas stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1706 001 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 8.augusta lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000075166 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība).

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kļavu iela 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1209, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1209 1333 m2 platībā un glābšanas stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1209 001 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 8.augusta lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000075157 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība).

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rožu iela 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0610, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0610 937 m2 platībā un glābšanas stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0610 001 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 9.augusta lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000075161 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība).

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 26.marta nolikums Nr.26 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums” noteic, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija (turpmāk – Pašvaldības policija) ir Domes izveidota pašvaldības iestāde, kas darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policiju un kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.

Pamatojoties uz Domes 2014.gada 10.jūlija lēmumu Nr.367 “Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju” starp Domi un Pašvaldības policiju 2014.gada 31.jūlijā noslēgts nekustamo īpašumu Patapinājuma līgums Nr.1.2-16/1025, lai nodrošinātu glābšanas darbu veikšanu uz ūdens, ledus un pirmās medicīnas palīdzības sniegšanu cietušajiem Jūrmalas peldvietās un ārpus tām.

Domes Centralizētās grāmatvedība, veicot pašvaldības iestāžu valdījumā un patapinājumā nodoto īpašumu pārbaudi, ir konstatējusi, ka nepieciešams aktualizēt Pašvaldības policijai patapinājumā esošā īpašuma sastāvu.

Aktualizējot Pašvaldības policijai patapinājumā esošā īpašuma sastāvu, ir pamatoti vienlaikus Pašvaldības policijai patapinājumā nodotās telpas nodot iestādes valdījumā atbilstoši Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punkta prasībām.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 12.punktu, Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punktu, kā arī ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 16.janvāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), lai nodrošinātu pašvaldības policijas ar darba telpām tās funkciju realizēšanai un aktualizētu Pašvaldības policijas valdījumā nodotā īpašuma sastāvu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju 2014.gada 31.jūlijā noslēgto nekustamo īpašumu Patapinājuma līgumu Nr.1.2-16/1025.

2. Nodot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus šādā sastāvā:

Nr. p.k.

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/

daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

1

6. līnija 1A (zeme)

1300 007 1403

501 m2

19 960.05

19 960.05

2

6. līnija 1A (glābšanas stacijas ēka)

1300 007 1403 001

282 m2

131 348.47

114 644.17

3

Brīzes iela 1 (zeme)

1300 025 0226

559 m2

10 180.64

10 180.64

4

Brīzes iela 1 (glābšanas stacijas ēka)

1300 025 0226 001

114.80 m2

14 004.91

11 621.17

5

Kapteiņa Zolta iela 123 (zeme)

1300 019 1706

2122 m2

38 648 .04

38 648.04

6

Kapteiņa Zolta iela 123 (glābšanas stacijas ēka)

1300 019 1706 001

543.60 m2

522 761.73

331 056.71

7

Kapteiņa Zolta iela 123 (degvielas noliktava)

1300 019 1706 002

17.10 m2

747.00

713.50

8 Svītrots ar domes 2024.gada 21.marta 91.lēmumu

9 Svītrots ar domes 2024.gada 21.marta 91.lēmumu

10 Svītrots ar domes 2024.gada 21.marta 91.lēmumu

11 Svītrots ar domes 2024.gada 21.marta 91.lēmumu

21. Uzdot Pašvaldības policijai, pārvaldot un apsaimniekojot valdījumā nodotos nekustamos īpašumus, ievērot Jūrmalas domes pieņemtos lēmumus, tajā skaitā, Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija noteikumus Nr. 7 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumi. Papildināts ar domes 2024.gada 21.marta 91.lēmumu

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā:

3.1. sagatavot vienošanos par šā lēmuma 1.punktā minētā patapinājuma līgumu izbeigšanu;

3.2. nodrošināt šā lēmuma 2.punktā minēto īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu (pielikums).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šā lēmuma 3.punktā minēto vienošanos un nodošanas – pieņemšanas aktu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 24.janvāra lēmumam Nr.42

(protokols Nr.1, 50.punkts)

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.______________

Jūrmalā 2019.gada __.__________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr. __ “Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu ” ,

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr.___ “Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu “, nodod, un

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija , reģistrācijas Nr. 90000056554 (turpmāk – Valdītājs), tās priekšnieka Valda Kivkucāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta nolikums Nr.26 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums” , pieņem valdījumā Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus šādā sastāvā:

Nr. p.k.

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/

daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

1

6. līnija 1A (zeme)

1300 007 1403

501 m2

19 960.05

19 960.05

2

6. līnija 1A (glābšanas stacijas ēka)

1300 007 1403 001

282 m2

131 348.47

114 644.17

3

Brīzes iela 1 (zeme)

1300 025 0226

559 m2

10 180.64

10 180.64

4

Brīzes iela 1 (glābšanas stacijas ēka)

1300 025 0226 001

114.80 m2

14 004.91

11 621.17

5

Kapteiņa Zolta iela 123 (zeme)

1300 019 1706

2122 m2

38 648 .04

38 648.04

6

Kapteiņa Zolta iela 123 (glābšanas stacijas ēka)

1300 019 1706 001

543.60 m2

522 761.73

331 056.71

7

Kļavu iela 1A (zeme)

1300 010 1209

2397 m2

60 024.00

60 024.00

8

Kļavu iela 1A (glābšanas stacijas ēka)

1300 010 1209 001

267.6 m2

8 328.07

6 300.63

9

Rožu iela 1A (zeme)

1300 014 0610

937 m2

37 330.47

37 330.47

10

Rožu iela 1A (glābšanas stacijas ēka)

1300 014 0610 001

219.70 m2

5 190.63

3 925.67

11

Kapteiņa Zolta iela 123 (degvielas noliktava)

1300 019 1706 002

17.10 m2

747.00

713.50

(turpmāk – Īpašums).

Īpašums tiek nodots Valdītājam uz nenoteiktu laiku, lai nodrošinātu Valdītāju ar telpām tā funkciju realizēšanai.

Valdītājam ir zināms šajā aktā minētā Īpašuma stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā minēto Īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šā Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Valdītājs apņemas ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi kā krietns un rūpīgs saimnieks uzturēt šajā aktā minēto Īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus un norādījumus, tostarp, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi.

Nodošanas – pieņemšanas akts ir reģistrēts Domes lietvedības sistēmā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku – viens eksemplārs glabājas pie Valdītāja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas
izpilddirektors priekšnieks
_______________________ ________________________
(E.Stobovs ) (V.Kivkucāns)

Lejupielāde: DOC un PDF