Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 95

protokols Nr. 4, 14. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Alejas ielā 13,
Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz d zīvokļa īpašumu Nr. 4 Alejas ielā 13, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 3228, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 4 ar kopējo platību 39,9 m2, kopīpašuma 3990/17800 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4706 001, kopīpašuma 3990/17800 domājamās daļas no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 4706 002, 1300 026 4706 003 un kopīpašuma 3990/17800 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4706, kura kopējā platība ir 583 m2, ( turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 4), 2009. gada 22. aprīlī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000026880 4.

Dzīvokļa īpašums Nr. 4 ir divistabu dzīvoklis, kas atrodas divstāvu dzīvojamās mājas otrajā stāvā. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu. Dzīvoklis Nr. 4 ir brīvs un netiek izmantots.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 1.1-14/355, izveidotā “Dzīvojamo telpu apsekošanas” darba grupa, 2023. gada 12. aprīlī, apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr. 4, konstatēja, ka dzīvoklis ir bez ērtībām. Koplietošanas gaitenī atrodas sausā tualete. Dzīvoklim ir elektrības pieslēgums. Dzīvoklis tiek apkurināts ar cietā kurināmā (malkas) apkures krāsnīm. Sienu apdare - tapetes ir nolietotas, preskartona grīdas segums - nolietots. Dzīvoklī nepieciešams veikt visu telpu siltināšanu un remontu. Dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs (2023. gada 12. aprīļa apsekošanas akts Nr. 8.1-27/14).

Lai dzīvokļa īpašumu Nr. 4 pilnvērtīgi izmantotu, dzīvoklī jāveic nepieciešamie remontdarbi, kas nodrošinātu telpu labiekārtojuma līmeni atbilstoši sanitāro normu prasībām. Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – Administrācija) nav tiesīga dzīvokli piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Ievērojot dzīvokļa tehnisko stāvokli, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Universbūve”, sagatavoja dzīvokļa īpašuma Nr. 4 remonta darbu izmaksu tāmi. Saskaņā ar tāmi dzīvokļa īpašuma Nr. 4 remonta darbu izmaksas aprēķinātas 48 193,91 euro apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Jūrmalas Labklājības pārvaldes Dzīvokļu nodaļa ir izvērtējusi pašvaldības palīdzības reģistros reģistrēto personu un ģimeņu skaitu, un ņemot vērā to, ka pašvaldībai pilnībā piederošās dzīvojamās mājās ir neizīrētas, remontējamas dzīvojamās telpas, nelietderīgi būtu veikt remontdarbus, dzīvojamā mājā, kurā lielākā daļa dzīvokļu ir privatizēti.

Jūrmalas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komiteja 2023. gada 14. decembra sēdē (protokola Nr. 1.2-25/11) nolēma uzdot Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr. 4 atsavināšanai.

Dzīvokļa īpašumam Nr. 4 ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” noteiktā tirgus vērtība 2024. gada 1. februārī

VZD kadastrālā vērtība 2024. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2024. gada 1. martā

2 800

3 506

428,14

Ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. decembra lēmumu Nr. 647 “Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu” un to, ka nav lietderīgi ieguldīt finanšu līdzekļus remontdarbu veikšanai dzīvojamā mājā, kurā lielākā daļa no dzīvokļiem pieder privātpersonām (no 4 dzīvokļiem pašvaldībai pieder viens dzīvoklis), Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr. 4.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4. panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr. 4 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu pārdodams izsolē.

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2024. gada 29. februāra sēdē (protokols Nr. 8.2-7/6) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar Valsts zemes dienesta noteikto kadastrālo vērtību – 3 506,00 euro (trīs tūkstoši pieci simti seši euro un 00 centi), izsoles soli (10 % no nosacītās cenas) – 351,00 euro (trīs simti piecdesmit viens euro un 00 centi), noapaļojot līdz veselam euro, un izsoles reģistrācijas maksu – 70,00 euro (septiņdesmit euro un 00 centi).

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz A tsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 4. panta pirmo, otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 10. un 15. pantu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2024. gada 29. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 8.2-7/6), kā arī Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2024. gada 5. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 4.

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 4:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 3 506,00 euro (trīs tūkstoši pieci simti seši euro un 00 centi);

2.2. izsoles soli 351,00 euro (trīs simti piecdesmit viens euro un 00 centi);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 70,00 euro (septiņdesmit euro un 00 centi).

3. Apstiprināt d zīvokļa īpašuma Nr. 4 rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) d zīvokļa īpašuma Nr. 4 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3. punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums: Rakstiskas izsoles noteikumi PDF

Pielikuma 1.pielikums: Juridiskas personas pieteikums DOCX PDF

Pielikuma 2.pielikums: Fiziskas personas pieteikums DOCX PDF

Pielikuma 3.pielikums: Pirkuma līgums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF