Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 97

protokols Nr. 4, 16. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Kārsas ielā 2,
Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz d zīvokļa īpašumu Nr. 4 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 8037, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 4 ar kopējo platību 27,6 m2, kopīpašuma 2760/26360 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6520 001, tajā skaitā kopīpašuma 2760/26360 domājamās daļas no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 6520 002, 1300 021 6520 003 un kopīpašuma 2760/26360 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6520, kura kopējā platība ir 967 m2, ( turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 4), 2012. gada 10. augustā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000124959 4.

Dzīvokļa īpašums Nr. 4 ir vienistabas dzīvoklis, kas atrodas divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 1.1-14/355, izveidotā “Dzīvojamo telpu apsekošanas” darba grupa, 2022. gada 22. jūlijā, apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr. 4, konstatēja, ka dzīvoklis ir bez ērtībām, dzīvokļa apkure tiek nodrošināta ar cietā kurināmā malkas krāsni. Sausā tualete atrodas ārpus dzīvokļa, aukstais ūdens pieejams no brīvkrāna. Dzīvoklim nav ugunsdrošības detektoru. Dzīvojamās istabās un virtuvē sienas un griesti apkvēpuši no dūmiem, dūmvadam ir sodrēju notecējumi, dzīvoklis ir nolietots. Dzīvoklī ir nepieciešams veikt remontu, nodrošināt pieslēgumu ūdens un kanalizācijas centralizētajiem tīkliem, uzstādīt telpās dūmu detektorus, saņemt skursteņslauķa slēdzienu par apkures krāšņu tehnisko stāvokli un nepieciešamajiem darbiem turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai. Dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs (2022. gada 22. jūlija apsekošanas akts Nr. 8.1-27/23).

Lai dzīvokļa īpašumu Nr. 4 pilnvērtīgi izmantotu, dzīvoklī jāveic nepieciešamie remontdarbi, kas nodrošinātu telpu labiekārtojuma līmeni atbilstoši sanitāro normu prasībām. Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – Administrācija) nav tiesīga dzīvokli piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Ievērojot dzīvokļa tehnisko stāvokli, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Universbūve”, sagatavoja dzīvokļa īpašuma Nr. 4 remonta darbu izmaksu tāmi. Saskaņā ar tāmi dzīvokļa īpašuma Nr. 4 remonta darbu izmaksas aprēķinātas 20 379,92 euro apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Jūrmalas Labklājības pārvaldes Dzīvokļu nodaļa ir izvērtējusi pašvaldības palīdzības reģistros reģistrēto personu un ģimeņu skaitu, un ņemot vērā to, ka pašvaldībai pilnībā piederošās dzīvojamās mājās ir neizīrētas, remontējamas dzīvojamās telpas, nelietderīgi būtu veikt remontdarbus, dzīvojamā mājā, kurā dzīvokļa īpašumi pieder privātpersonām.

Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komiteja 2023. gada 10. janvāra sēdē (protokola Nr. 1.2-26/1) nolēma uzdot Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr. 4 atsavināšanai.

Dzīvokļa īpašumam Nr. 4 ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” aktualizētā tirgus vērtība 2024. gada 27. februārī

VZD kadastrālā vērtība 2024. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2024. gada 1. martā

12 400

3 751

2 856,39

Ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. decembra lēmumu Nr. 647 “Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu” un to, ka nav lietderīgi ieguldīt finanšu līdzekļus remontdarbu veikšanai, ja to apmērs pārsniedz dzīvokļa īpašuma Nr. 4 tirgus vērtību, kā arī ievērojot to, ka no dzīvojamā mājā Kārsas ielā 2, Jūrmalā, esošajiem sešiem dzīvokļiem pašvaldībai pieder tikai trīs dzīvokļi, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr. 4, kas ir atzīts par dzīvošanai nederīgu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4. panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr. 4 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu pārdodams izsolē.

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2024. gada 29. februāra sēdē (protokols Nr. 8.2-7/6) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 12 400,00 euro (divpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi), izsoles soli – 868,00 euro (astoņi simti sešdesmit astoņi euro un 00 centi) un izsoles reģistrācijas maksu – 140,00 euro (viens simts četrdesmit euro un 00 centi).

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz A tsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 4. panta pirmo, otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 10. un 15. pantu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2024. gada 29. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 8.2-7/6), kā arī Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2024. gada 5. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 4.

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 4:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 12 400,00 euro (divpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi);

2.2. izsoles soli 868,00 euro (astoņi simti sešdesmit astoņi euro un 00 centi);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140,00 euro (viens simts četrdesmit euro un 00 centi).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 4 rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) d zīvokļa īpašuma Nr. 4 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3. punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums: Rakstiskas izsoles noteikumi PDF

Pielikuma 1.pielikums: Juridiskas personas pieteikums DOCX PDF

Pielikuma 2.pielikums: Fiziskas personas pieteikums DOCX PDF

Pielikuma 3.pielikums: Pirkuma līgums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF