Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 104

protokols Nr. 4, 23. punkts

Par nekustamā īpašuma Sēravotu ielā 5,
Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu
par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas dome 2023. gada 21. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 567 “Par nekustamā īpašuma Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 026 6303, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 026 0177, ar kopējo platību 1542 m2, un nojumes (drupas), kadastra apzīmējums 1300 026 6303 002, ar kopējo platību 156,30 m2, (turpmāk – nekustamais īpašums) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 32 020,00 euro, izsoles soli 2 242,00 euro un izsoles dalības maksu 20,00 euro, kā arī apstiprināja nekustamā īpašuma elektroniskās izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2024. gada 26. februārim nav autorizēts neviens izsoles pretendents uz 2024. gada 7. martā (izsoles noslēgums) paredzēto nekustamā īpašuma elektronisko izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.1. apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Nekustamajam īpašumam ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” noteiktā tirgus vērtība 2023. gada 25. oktobrī

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā otrās izsoles sākumcena (samazinājums 20 %)

VZD kadastrālā vērtība 2023. gada 13. aprīlī

Atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2023. gada 9. novembrī

31 000

32 020

25 616

4 852

5 650,69

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2024. gada 29. februāra sēdē (protokols Nr. 8.2-7/6) izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 25 616,00 euro (cenas samazinājums 20 % apmērā), izsoles soli (7 % no nosacītās cenas) – 1 794,00 euro, noapaļojot līdz veselam euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3. punktam, izsoles dalības maksa 20,00 euro.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 32. panta pirmās daļas 1. punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 21. decembra lēmumu Nr. 567 “Par nekustamā īpašuma Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” , 7.1.1. apakšpunktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2024. gada 29. februāra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/6) un Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2024. gada 5. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, pirmo izsoli.

2. Atsavināt nekustamo īpašumu, pārdodot otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 25 616,00 euro (divdesmit pieci tūkstoši seši simti sešpadsmit euro un 00 centi );

2.2. otrās izsoles soli – 1 794,00 euro (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit četri euro un 00 centi) ;

2.3. otrās izsoles dalības maksu – 20,00 euro (divdesmit euro un 00 centi );

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 2 561,60 euro (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro un 60 centi ).

3. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt nekustamā īpašuma otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, ievērojot šī lēmuma 2. punktā noteikto .

4. Noteikt, ka nekustamo īpašumu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums: Elektroniskās izsoles noteikumi PDF


Lejupielāde: DOC un PDF