Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 105

protokols Nr. 4, 24. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Promenādes ielā 3,
Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par
nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas dome 2023. gada 21. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 568 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 7781, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 2 ar kopējo platību 16,2 m2, kopīpašuma 162/3059 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 6102 001, kopīpašuma 162/7421 domājamās daļas no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītās palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 008 6102 005 un kopīpašuma 60/4253 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 008 6102, kura kopējā platība ir 4253 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 2) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 6 800,00 euro, pirmās izsoles soli 476,00 euro un izsoles reģistrācijas maksu 140,00 euro, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr. 2 rakstiskas izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2024. gada 9. februārim nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2024. gada 14. februārī paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr. 2 izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr. 2 izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašumam Nr. 2 noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2023. gada 15. novembrī

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā otrās izsoles sākumcena (samazinājums 20 % apmērā)

VZD kadastrālā vērtība 2023. gada 1. janvārī

Aktualizēta atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2023. gada 23. novembrī

6 800

6 800

5 440

3 810

972,81

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2024. gada 29. februāra sēdē (protokola Nr. 8.2-7/6) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 5 440,00 euro (cenas samazinājums 20 % apmērā), izsoles soli (7 % no nosacītās cenas) – 381,00 euro, noapaļojot līdz veselam euro, un izsoles reģistrācijas maksu – 140,00 euro, nosakot, ka dzīvokļa īpašumu Nr. 2 pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 32. panta pirmās daļas 1. punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumus, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 21. decembra lēmumu Nr. 568 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 8.1.2. apakšpunktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2024. gada 29. februāra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/6) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2024. gada 5. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr. 2 pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu Nr. 2, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 5 440,00 euro (pieci tūkstoši četri simti četrdesmit euro un 00 centi);

2.2. otrās izsoles soli – 381,00 euro (trīs simti astoņdesmit viens euro un 00 centi);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140,00 euro (viens simts četrdesmit euro un 00 centi);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 544,00 euro (pieci simti četrdesmit četri euro un 00 centi).

3. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr. 2 tiek atsavināta ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

4. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr. 2 otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 21. decembra lēmumu Nr. 568 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2. un 3. punktā noteikto.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF