Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 109

protokols Nr. 4, 28. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa maiņu zemes vienībai
Hercoga Jēkaba iela 4,
Jūrmalā

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktam, zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2. punktā minēto gadījumu. Atbilstoši minētā likuma 9. panta trešajai daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem uz zemes vienības Hercoga Jēkaba iela 4, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 021 6625, ar kopējo platību 1692 m2 (turpmāk – Zemes vienība) atrodas administratīvā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6625 001, kuras galvenais lietošanas veids ir Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas (kods 1130) (turpmāk – Ēka).

Jūrmalas būvvalde 2023. gada 14. decembrī ir izdevusi Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā Kods 23057440004000 Par objekta Būvprojekta izstrāde jaunu grupu dzīvokļu izveidei Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, būvju nojaukšana un autoruzraudzība pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk – Akts), ar kuru ir akceptēta administratīvās ēkas pārbūve no ēkas ar galveno lietošanas veidu Biroju ēkas (kods 1220) par ēku ar galveno lietošanas veidu Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas (kods 1130) un esošo darbnīcu ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 6625 005, 1300 021 6625 004, 1300 021 6625 003 un noliktavas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6625 002 nojaukšana.

Zemes vienībai NĪVKIS ir reģistrēti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 846 m2 platībā un Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) 846 m2 platībā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 496) 8. punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17. punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr. 496 17.3.1. apakšpunkts noteic, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Noteikumu Nr. 496 26.1. apakšpunkts noteic, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas viena vai vairākas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida un telpu grupu lietošanas veida atbilst vienam lietošanas mērķim, un kurai zemes plānā nav nodalītu platību, nosaka vienu lietošanas mērķi. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 496 2. pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir „Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas” – zemei zem šīm ēkām […] nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902). Saskaņā ar Noteikumu Nr. 496 18. punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17. punktā minētajos gadījumos ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC28), kur viens no teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem ir sociālās aprūpes iestāžu apbūve, ko veido sociālo pakalpojumu objekti ar vai bez izmitināšanas.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) un Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) neatbilst Aktā noteiktajam Ēkas galvenajam lietošanas veidam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8. punktu, 17.3.1. apakšpunktu, 18. punktu, 26.1. apakšpunktu un Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2024. gada 5. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/3), Jūrmalas dome nolemj:

Zemes vienībai Hercoga Jēkaba iela 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 6625, ar kopējo platību 1692 m2 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 846 m2 platībā un Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) 846 m2 platībā uz Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF