Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 113

protokols Nr. 4, 34. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības
sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 73A,
Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Energoplāns”, reģistrācijas numurs 45403018310, (turpmāk – Sabiedrība) 2024. gada 21. februāra iesniegumu, kas Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) reģistrēts ar Nr. 1.1-37/24S-2129, ar lūgumu Jūrmalas domei apstiprināt zemes vienības Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 4205 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 017 4205 (turpmāk – nekustamais īpašums), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000166029 nostiprinātas vienai personai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3711 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 017 4205.

Sabiedrība 2023. gada 20. februārī ir saņēmusi nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegumu ar lūgumu veikt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes 2023. gada 25. septembra darba uzdevumu - nosacījumiem Nr. 14-15/28 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības sadale, izveidojot trīs zemes vienības 1200 m2, 1351 m2 platībā un 1160 m2 platībā.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašnieku.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk – Apbūves noteikumi), zemes vienība atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS15). Minimālā jaunizveidojamā zemes vienības platība šajā teritorijā ir 1200 m2. Pamatojoties uz Apbūves noteikumu 14. punktu: jaunveidojamo zemesgabalu minimālā platība ir 1140 m2.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un 35. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 455 „Adresācijas noteikumi” 9., 10, 12., 15. punktu, 19.1., apakšpunktu un 32. punktu, Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, 28.1. un 28.2 .apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 13. punktu un 4.1.15.4. apakšpunktu, un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2024. gada 13. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1200 m2 platībā, atdalot zemes vienības daļu 1351 m2 platībā, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1160 m2, kadastra apzīmējums 1300 017 0254, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

4. Saglabāt esošo adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta esošā adrese

Platība

Saglabāt esošo adresi

Jauna zemes vienība

1300 017 0254

Gulbju iela 73A, Jūrmala

1160 m2

5. Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

6. Uzdot zemes vienības īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību ar kopējo platību 1200 m2, kadastra apzīmējums 1300 017 0256, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

8. Piešķirt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta jaunā adrese

Platība

Piešķirt adresi

Jauna zemes vienība

1300 017 0256

Gulbju iela 73F, Jūrmala

1200 m2

9. Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

10. Uzdot zemes vienības īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Izveidot zemes vienību ar kopējo platību 1351 m2, kadastra apzīmējums 1300 017 0255, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

12. Piešķirt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta jaunā adrese

Platība

Piešķirt adresi

Jauna zemes vienība

1300 017 0255

Gulbju iela 73E, Jūrmala

1351 m2

13. Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

14. Uzdot zemes vienības īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R. SproģeGrafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF