Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 115

protokols Nr. 4, 36. punkts

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu
Bolderājas ielā 18, Jūrmalā, un
adreses piešķiršanu

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD”, reģistrācijas numurs 40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2023. gada 27. aprīļa iesniegumu, kas Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) reģistrēts ar Nr. 1.1-37/23S-5900, ar lūgumu Jūrmalas domei apstiprināt zemes vienības Bolderājas ielā 18, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 001 1007 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Bolderājas ielā 18, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 001 1007 (turpmāk – nekustamais īpašums), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000424969 nostiprinātas trīs īpašniekiem. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 4397 m2 platībā.

Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu Bolderājas ielā 18, k-1, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 501 0115 (turpmāk – Būvju īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000474508 nostiprinātas vienai personai. Būvju īpašums sastāv no vasarnīcas ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1201 051 (adrese: Bolderājas iela 18, k-1, Jūrmala) un saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1201 400 (adrese: Bolderājas iela 18, k-1, Jūrmala).

Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu Bolderājas ielā 18, k-2, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 501 0041 (turpmāk – Būvju īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000449980 nostiprinātas vienai personai. Būvju īpašums sastāv no vasarnīcas ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1201 052 (adrese: Bolderājas iela 18, k-2, Jūrmala).

Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu Bolderājas ielā 18, k-3, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 501 0033 (turpmāk – Būvju īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000448931 nostiprinātas vienai personai. Būvju īpašums sastāv no vasarnīcas ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1201 050 (adrese: Bolderājas iela 18, k-3, Jūrmala).

Zemes vienības robežu pārkārtošana un jaunu zemes vienību izveidošana iekļauta detālplānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumu Nr. 291 „Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā, apstiprināšanu” (turpmāk - Detālplānojums) sastāvā.

Detālplānojuma ietvaros ir izstrādāts Zemes ierīcības projekts paredzot zemes vienību robežu pārkārtošanu izveidojot divas jaunas zemes vienības.

Pamatojoties uz Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes 2023. gada 18. maijā Sabiedrībai nosūtīto vēstuli Nr.14-1/1017 2024. gada 12. janvārī Administrācijā iesniegts Līgums Nr. 1.1-16.9/24-83, par Detālplānojuma īstenošanas kārtību.

Zemes ierīcības likuma 9. panta otrā daļa nosaka, ka projektētajai teritorijai, kurai ir spēkā esošs detālplānojums, bet jāveic arī šā likuma 8. panta pirmajā daļā minētie zemes ierīcības darbi, zemes ierīcības projektu var izstrādāt kā papildinājumu detālplānojumam, ievērojot šā likuma nosacījumus attiecībā uz zemes ierīcības projekta izstrādi.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par nekustamo īpašumu tiesībām nav ierosināta tiesvedība.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un 35. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 46.2.1. apakšpunktu un 140. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 455 „Adresācijas noteikumi” 9., 10. punktu, 13.1., 13.2. apakšpunktu, 15. un 32. punktu, Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, 28.1. un 28.2 .apakšpunktu, Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumu Nr. 291 “Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā, apstiprināšanu”, un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2024. gada 13. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 2623 m2 platībā, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

2. Noteikt, ka zemes vienības platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1774 m2, kadastra apzīmējums 1300 001 0024, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

3. Saglabāt esošo adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta esošā adrese

Platība

Saglabāt esošo adresi

Jauna zemes vienība

1300 001 0024

Bolderājas iela 18, Jūrmala

1774 m2

Saglabāt esošo adresi

Vasarnīca

1300 001 1201 051

Bolderājas iela 18, k-1, Jūrmala

-

Saglabāt esošo adresi

Saimniecības ēka

1300 001 1201 400

Bolderājas iela 18, k-1, Jūrmala

-

4. Mainīt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta esošā adrese

Adresācijas objekta jaunā adrese

Mainīt adresi

Vasarnīca

1300 001 1201 050

Bolderājas iela 18, k-3, Jūrmala

Bolderājas iela 18, Jūrmala

5. Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

6. Uzdot zemes vienības īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību ar kopējo platību 2623 m2, kadastra apzīmējums 1300 001 0025, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

8. Piešķirt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta jaunā adrese

Platība

Piešķirt adresi

Jauna zemes vienība

1300 001 0025

Bolderājas iela 20, Jūrmala

2623 m2

9. Mainīt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta esošā adrese

Adresācijas objekta jaunā adrese

Mainīt adresi

Vasarnīca

1300 001 1201 052

Bolderājas iela 18, k-2, Jūrmala

Bolderājas iela 20, Jūrmala

10. Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

11. Uzdot zemes vienības īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R. SproģeGrafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF