Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 116

protokols Nr. 4, 37. punkts

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam 21. līnijā 2, Jūrmalā

Ievērojot Aizsargjoslu likuma 6. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1. apakšpunktu, 96. punktu un 98. punktu, un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2451.1. apakšpunktu un izskatot zemesgabala īpašnieces 2024. gada 21. februāra iesniegumu reģistrēts Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) ar lietvedības Nr. 1.1-39/24S-2143, par detālplānojuma izstrādi zemesgabalam 21. līnija 2, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 2205, saskaņā ar Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2024. gada 13. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam 21. līnijā 2, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 2205 (turpmāk – detālplānojums).

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 1. pielikumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu saskaņā ar 2. pielikumu.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

6. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe1. pielikums PDF

2. pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF