Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 118

protokols Nr. 4, 40. punkts

Par dalību “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas
attīstība pašvaldībās” projektu konkursā un
projekta īstenošanu tā apstiprināšanas
gadījumā

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 8. punktu, Jaunatnes likuma 12. panta trešo daļu, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2023. – 2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. –2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” Rīcības plāna prioritātes “Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujoša izglītība (I)” rīcības virziena “Interešu izglītības, mūžizglītības un brīvā laika iespēju integrācija, t.sk. darbs ar jaunatni” (I4), uzdevuma I 4.2. “Kvalitatīva un mūsdienīga darba ar jaunatni attīstība” darbību I 4.2.1.“Kvalitatīva un mūsdienīga darba ar jaunatni organizēšana” un darbību I 4.2.3. “Darbā ar jauniešiem iesaistīto personu profesionālā snieguma uzlabošana un kompetenču attīstība” un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1. punktu un pamatojoties uz Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2024. gada 13. marta atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas Jaunatnes iniciatīvu centra (turpmāk – JIC) pieteikuma iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektā “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” un tā īstenošanu apstiprināšanas gadījumā (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – attīstīt digitālā darba ar jaunatni sistēmu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā, lai nodrošinātu jauniešiem plašas iespējas attīstīt un pielietot savas digitālās prasmes, jo īpaši jauniešiem ar ierobežotām iespējām, t.sk. jauniešiem no sociāli mazaizsargātām grupām, ievērojot viņu vajadzības.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. Attīstīta kvalitatīva un ilgtspējīga darba ar jaunatni sistēma Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā, nodrošinot mērķtiecīgu digitālo darbu ar jaunatni.

3.2. Paplašināta iespēju pieejamība jauniešu digitālo prasmju, zināšanu un kompetenču attīstībai.

3.3. Nodrošināta jauniešu uz pieredzi balstīta mācīšanās neformālā vidē un jaunieši iesaistīti pasākumos, kuru mērķis ir pilnveidot viņu digitālās prasmes.

3.4. Sekmēta jauniešu ar ierobežotām iespējām sasniegšana un e-līdzdalība.

3.5. Veicināta jauniešu prasmju un iemaņu apguve aktuālajam darba tirgum un patstāvīgai dzīvei.

3.6. Paplašināta JIC materiāltehniskā bāze.

3.7. Stiprināta darba ar jaunatni veicēju digitālā darba ar jaunatni kapacitāte pakalpojumu veidošanā, attīstīšanā, izvērtēšanā un pilnveidē.

4. Noteikt projekta indikatīvo īstenošanas laiku no 2024. gada 1. maija līdz 2025. gada 31. martam.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 86 279.05 euro (astoņdesmit seši tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi euro un pieci centi), kur:

5.1. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums ir 82.6 % jeb 71 305.00 euro (septiņdesmit viens tūkstotis trīs simti pieci euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums pievienotās vērtības nodokļa segšanai ir 17.4 % jeb 14 974.05 euro (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit četri euro un pieci centi).

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu līdz 14 974,05 euro (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit četri euro un pieci centi) paredzēt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2025. gada budžeta.

7. Uzdot JIC projekta pieteikuma iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā līdz 2024. gada 15. aprīlim.

8. Projekta apstiprināšanas gadījumā, sadarbības līguma noslēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

9. Projekta ieviešanu uzdot JIC sadarbībā ar Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldi.

10. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF