Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 122

protokols Nr. 4, 44. punkts

Par atbalstu dalībai Latvijas Muzeju biedrības
un British Council pārstāvniecības Latvijā,
Latvijas Bibliotekāru biedrības un
UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas projektu konkursa
“Mēs savai kopienai 2024”
projektā “Fotostāsts
manai kopienai”

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktu, Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. –2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. –2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes Laikmetīga kultūra (L), rīcības virziena Kultūras pieejamība un sabiedrības līdzdalība (L1), uzdevuma L1.3. “Nodrošināt jūrmalnieku līdzdalības un radošuma iespēju attīstību”, darbību L1.3.4. “Attīstīt un pilnveidot daudzveidīgu radošo meistarklašu, kultūras lekciju u.c. radošumu attīstošu pasākumu piedāvājumu Jūrmalas kultūras un kultūrizglītības iestādēs un virtuālā telpā, sekmēt iedzīvotāju aktīvu iesaisti”, un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1. punktam, kā arī ņemot vērā Jūrmalas domes 2024. gada 7. marta Kultūras komitejas atzinumu (protokols Nr. 1.2-32/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas dalību Latvijas Muzeju biedrības projektu konkursa “Mēs savai kopienai 2024” projektā “ Fotostāsts manai kopienai ” (turpmāk – projekts) sadarbībā ar projekta īstenotāju Fondu “Kultūras Forums”.

2. Noteikt projekta dalības mērķi – piedalīties bērnu izglītošanā un parādīt viņiem citādu skatījumu uz fotografēšanu, parādīt iespēju saskatīt sevi sociālā kontekstā un pamanīt interesanto savā kopienā.

3. Noteikt ieguvumus no dalības projektā:

3.1. attīstīta un pilnveidota radošo meistarklašu daudzveidība;

3.2. sekmēta jauniešu iesaiste radošumu attīstošajos pasākumos;

3.3. paaugstināta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas loma kā radošuma iespēju attīstītājam.

4. Noteikt laiku dalībai projektā no 2024. gada 15. aprīļa līdz 2024. gada 31. oktobrim.

5. Noteikt, ka Jūrmalas Centrālās bibliotēkas kā projekta sadarbības partnera kopējās izmaksas 100% apmērā tiks nodrošinātas no projekta īstenotāja Fonda “Kultūras Forums” projekta budžeta līdzekļiem.

6. Uzdot Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai noslēgt vienošanos par dalību projektā ar projekta īstenotāju Fondu “Kultūras Forums”, reģistrācijas Nr. 40008096077.

7. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF