Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 123

protokols Nr. 4, 45. punkts

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda
Literatūras nozares projektu pieteikumu
konkursā ar projekta pieteikumu
“Literāro pasākumu cikls “Kā
top grāmata? 2”” un projekta
īstenošanu tā apstiprināšanas
gadījumā

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktu, Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk - VKKF) regulāro projektu konkursu nolikumu (apstiprināts VKKF padomes 2004. gada 25. marta sēdē (protokols Nr. 6 (146)), ar grozījumiem, kas apstiprināti līdz VKKF padomes 2023. gada 21. decembra sēdei (protokols Nr. 14 (462)), atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes Laikmetīga kultūra (L), rīcības virziena Kultūras pieejamība un sabiedrības līdzdalība (L1), uzdevuma L1.2. “Attīstīt kvalitatīvus un inovatīvus bibliotēku pakalpojumus”, darbību L1.2.2. “Organizēt kultūras, it īpaši literatūras popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas, pasākumus dažādām mērķauditorijām”, un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1. punktam, kā arī ņemot vērā Jūrmalas domes 2024. gada 7. marta Kultūras komitejas atzinumu (protokols Nr. 1.2-32/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas dalību VKKF Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Literāro pasākumu cikls “Kā top grāmata? 2”” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – organizēt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā četras meistarklases un literārās tikšanās ar profesionāļiem, kas strādā pie grāmatas tapšanas procesa – dramaturgu, scenogrāfu, prozas autoru, redaktoru, iepazīstinot jauniešus ar grāmatu tapšanas procesu un dažādajām profesijām, kas piedalās grāmatas tapšanā, no melnraksta līdz pat gatavai grāmatai.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. veicināta interese lasīt un iepazīt latviešu literatūru jauniešu vidū;

3.2. veicināta jauniešu izpratne par profesiju daudzveidību;

3.3. sniegta iespēja jauniešiem meistarklasēs apgūt dramaturģijas, scenogrāfijas un prozas rakstīšanas prasmes;

3.4. popularizēta literatūras daudzveidība jauniešu vidū;

3.5. paaugstināta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas loma kā tikšanās vieta apkaimju iedzīvotājiem un viesiem.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2024. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim.

5. Projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, VKKF Literatūras nozarē līdz 2024. gada 30. aprīlim, uzdot Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai.

6. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 800,00 euro (astoņi simti euro un 00 centi), kas 100 % apmērā ir VKKF finansējums.

7. Projekta īstenošanu, tā apstiprināšanas gadījumā, uzdot Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai, slēdzot līgumu par projekta īstenošanu ar VKKF.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF