Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 124

protokols Nr. 4, 46. punkts

Par atbalstu dalībai Erasmus+ KA220-ADU programmas
stratēģiskās partnerības projektā “Digitālās
kompetences un informācijpratība
bibliotekāriem”

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktu, Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. –2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. –2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes Laikmetīga kultūra (L), rīcības virziena Kultūras pieejamība un sabiedrības līdzdalība (L1), uzdevuma L1.2. “Attīstīt kvalitatīvus un inovatīvus bibliotēku pakalpojumus”, darbību L1.2.1. “Nodrošināt bibliotēku pakalpojumu, tajā skaitā e-pakalpojumu, attīstību un pieejamību ikvienam jūrmalniekam”, un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1. punktam, kā arī ņemot vērā Jūrmalas domes 2024. gada 7. marta Kultūras komitejas atzinumu (protokols Nr. 1.2-32/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas dalību Erasmus+ KA220-ADU programmas stratēģiskās partnerības projektā “Digitālās kompetences un informācijpratība bibliotekāriem” (turpmāk – projekts) sadarbībā ar projekta īstenotāju Latvijas Nacionālo bibliotēku.

2. Noteikt projekta dalības mērķi – attīstīt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas bibliotekāru informācijpratības un andragoģijas prasmes, lai izmantotu tās darbā ar bibliotēku lietotājiem – pieaugušo mērķauditorija.

3. Noteikt ieguvumus no dalības projektā:

3.1. attīstīta bibliotekāru un lietotāju informācijpratība;

3.2. izveidoti elektroniskie mācību līdzekļi;

3.3. paplašināti digitālie pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem;

3.4. attīstītas andragoģiskās prasmes bibliotekāriem;

3.5. paaugstināta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību loma kā pieaugušo izglītotājam informācijpratības jomā.

4. Noteikt laiku dalībai projektā no 2024. gada 1. aprīļa līdz 2026. gada 31. augustam.

5. Noteikt, ka Jūrmalas Centrālās bibliotēkas kā projekta sadarbības partnera kopējās izmaksas 100% apmērā tiks nodrošinātas no projekta īstenotāja Latvijas Nacionālā bibliotēka projekta budžeta finansējuma.

6. Uzdot Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai noslēgt sadarbības memorandu par dalību projektā ar projekta īstenotāju Latvijas Nacionālo bibliotēku.

7. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF