Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 125

protokols Nr. 4, 47. punkts

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda
Literatūras nozares projektu pieteikumu
konkursā ar projekta pieteikumu
“Atrodi sevi citos” un projekta
īstenošanu tā apstiprināšanas
gadījumā

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktu, Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk - VKKF) regulāro projektu konkursu nolikumu (apstiprināts VKKF padomes 2004. gada 25. marta sēdē (protokols Nr. 6 (146)), ar grozījumiem, kas apstiprināti līdz VKKF padomes 2023. gada 21. decembra sēdei (protokols Nr. 14 (462)), atsaucoties uz Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes Laikmetīga kultūra (L), rīcības virziena Kultūras pieejamība un sabiedrības līdzdalība (L1), uzdevuma L1.2. “Attīstīt kvalitatīvus un inovatīvus bibliotēku pakalpojumus”, darbību L1.2.2. “Organizēt kultūras, it īpaši literatūras popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas, pasākumus dažādām mērķauditorijām”, un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1. punktam, kā arī ņemot vērā Jūrmalas domes 2024. gada 7. marta Kultūras komitejas atzinumu (protokols Nr. 1.2-32/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas dalību VKKF Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Atrodi sevi citos” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – organizēt Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un tās struktūrvienībās astoņas literārās tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem un tulkotājiem, kuru darbi apraksta sociāli jūtīgas tēmas – bērnu un jauniešu mentālo veselību, dažādas sabiedrības grupas un to iekļaušanu, palīdzot bērniem un jauniešiem attīstīt empātiju pret citādo caur literatūras prizmu.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. veicināta literārā izpratne;

3.2. veicināta bērnu un jauniešu empātijas attīstība;

3.3. sniegta iespēja klātienē tikties ar latviešu grāmatu autoriem un tulkotājiem;

3.4. paaugstināta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību loma kā ģimenei draudzīgām bibliotēkām.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2024. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 1600,00 euro (viens tūkstotis seši simti euro un 00 centi), kas 100 % apmērā ir VKKF finansējums.

6. Projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, VKKF Literatūras nozarē līdz 2024. gada 30. aprīlim, uzdot Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai.

7. Projekta īstenošanu, tā apstiprināšanas gadījumā, uzdot Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai, slēdzot līgumu par projekta īstenošanu ar VKKF.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF