Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 133

protokols Nr. 4, 56. punkts

Par pieteikuma izstrādi un iesniegšanu
Nacionālā nemateriālā kultūras
mantojuma sarakstam

Pamatojoties uz Nemateriālā kultūras mantojuma likuma 4. panta 5. daļu Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir izsludinājis pieteikumu iesniegšanu Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam (turpmāk arī – Saraksts) līdz 2024. gada 1. jūnijam. Saraksta mērķis Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, nostiprināšana, atpazīstamības veicināšana un sabiedrības izglītošana, kā arī Saraksts atspoguļo kultūras daudzveidību, cilvēka radošumu, zināšanas un prasmes.

Jūrmalas valstspilsētai ir bagāts kultūras mantojums. Viena no Jūrmalas valstspilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļām ir zvejniecības mantojums un ar to saistītās tradīcijas un senās amatu prasmes. Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 244 “Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. februāra lēmumā Nr. 47 “Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā” tika īstenots Valsts kultūrkapitāla fonda līdzfinansētais projekts “Vēsturiskā priekšizpēte un video materiālu sagatavošana pieteikumam zvejas tīklu gatavošanas prasmju iekļaušanai nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā”, uzsākot senās amatu prasmes izpēti, dokumentēšanu un saglabāšanas plāna izstrādi. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība un Tukuma novada pašvaldība 2023. gada 29. augustā parakstīja sadarbības līgumu par sadarbību sagatavot pieteikumu zvejas tīklu gatavošanas prasmju un ar to saistīto tradīciju Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un Tukuma novada jūras piekrastes teritorijā iekļaušana Sarakstā. Tā kā Saraksts ir nozīmīgs resurss Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai, tad zvejas tīklu darināšanas amatu prasmju iekļaušana Sarakstā sekmē Jūrmalas tēla veidošanu, ar zvejniecību saistītā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī jaunu kulturtūrisma produktu veidošanu.

Pamatojoties uz Pašvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktu, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2023.–2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, „Rīcības plāna” prioritātes “Laikmetīga kultūra: (L) Rīcības virziena (L3) “Vēsturiskais mantojums un laikmetīga kultūrvide kā pilsētas identitāte” uzdevuma L3.2. “Mantojuma, tajā skaitā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, attīstīšana un mūsdienu interpretācija” darbība L.3.2.3. “Attīstīt Jūrmalas Brīvdabas muzeju, sekmējot zvejniecības un ar to saistītā seno amatu prasmju saglabāšanu un popularizēšanu”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas domes 2024. gada 13. marta Tūrisma un kurortoloģijas komitejas atzinumu (protokols Nr. 1.2-27/2), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas valstspilsētas sadarbībā ar Tukuma novadu pieteikuma “Zvejas tīklu darināšana Jūrmalas valstspilsētas un Tukuma novada Rīgas jūras līča piekrastes teritorijā” (turpmāk – Pieteikums) sagatavošanu un iesniegšanu Nacionālā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam.

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļai līdz 2024. gada 1. jūnijam sagatavot un iesniegt Pieteikumu Nacionālā Nemateriālā kultūras mantojuma saraksta elektroniskajā tīmekļvietnē www.nematerialakultura.lv.

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF