Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 134

protokols Nr. 4, 60. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības
Tīmekļvietņu vienotās platformas
uzturēšanas izmaksām un
ilgtermiņa saistību
uzņemšanos

Izvērtējot ekonomisko izdevīgumu un tīmekļvietņu drošības aspektus, Jūrmalas pilsētas dome 2020. gada 8. oktobrī Valsts kancelejā ir iesniegusi pieteikumu Nr. 1.1-19/20N-5789 dalībai projektā “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” (turpmāk – Projekts).

Valsts kanceleja 2020. gada 11. novembrī nosūtīja vēstuli Nr. 2020-7.3.1./95-2031 “Par iestādes oficiālās tīmekļvietnes izveidošanu Valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu vienotajā platformā”, aicinot pašvaldības līdz 2020. gada 15. novembrim apstiprināt dalību Projektā.

Jūrmalas pilsētas dome ar 2020. gada 13. novembra vēstuli Nr. 1.1-19/20N-6771 “Par pievienošanos Tīmekļvietņu vienotajai platformai” Valsts kancelejai apstiprināja, ka ir gatava Valsts kancelejas noteiktajā periodā iesaistīties satura pārnešanā no esošās tīmekļvietnes uz jauno tīmekļvietni platformā, iesaistot šī mērķa sasniegšanai pašvaldības cilvēkresursus, kā arī apliecinot segt ar Projekta īstenošanu saistītās uzturēšanas izmaksas.

Tīmekļvietne https://www.jurmala.lv/lv kopš 2021. gada 1. jūlija ir izvietota Tīmekļvietņu vienotā platformā, kuras darbību nodrošina Valsts kanceleja. Līdz 2024. gadam uzturēšanas maksa tika nodrošināta Tīmekļvietņu platformas ieviešanas projekta ietvarā, un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai uzturēšanas izmaksas nebija jāsedz.

Atbilstoši Ministru kabineta tīmekļvietnē https://www.mk.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi izvietotajai informācijai par Tīmekļvietnes vienotās platformas izmaksām ir norādīts, ka visām iestādēm, kuras izmanto platformu, ir kopīgi jāsedz platformas uzturēšanas izmaksas. Uzturēšanas izmaksas tiek segtas solidāri, tās sadalot starp visiem platformas dalībniekiem. Norēķini par platformas uzturēšanu veicami, sākot ar 2024. gadu, un izmaksas katram dalībniekam ir 1750 euro (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit euro) gadā. Valsts iestādēm šī summa tiks ieturēta automātiski, veidojot Valsts budžetu, bet pašvaldībām un no Valsts budžeta nefinansētajām iestādēm šī summa ir jāpārskaita Valsts kancelejai līdz kārtējā gada 31. martam. Šī maksa ietver visu, kas ir saistīts ar platformas darbināšanu - uzturēšanu, izmitināšanu, atjauninājumiem, drošības un veiktspējas auditiem u.tml.

Jūrmalas valstspilsētas administrācija 2024. gada 22. februārī ir saņēmusi Valsts kancelejas vēstuli Nr. 2023-8.1.3./10-1422 “Par Tīmekļvietņu vienotās platformas turpmākās uzturēšanas izmaksu segšanas kārtību”, kurā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība tiek aicināta veikt iemaksas par 2024., 2025., un 2026. gadu katru gadu līdz kārtējā gada 31. martam 1750 euro (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit euro) apmērā Valsts kancelejas pamatbudžeta kontā. Uzturēšanas provizoriskās izmaksas turpmākajiem trijiem gadiem sastāda 5250 euro ( pieci tūkstoši divi simti piecdesmit euro).

Maksājuma apmērs ir apstiprināts Valsts sekretāru sanāksmē (2023. gada 27. aprīļa protokola Nr. 15 3.§ “Par ERAF projekta “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” ietvaros radītā IKT risinājuma uzturēšanas izmaksu segšanu”). Valsts Kanceleja ir valsts budžeta iestāde, kurai, ievērojot Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devīto daļu, maksas pakalpojumu cenrādi ir jāapstiprina Ministru kabinetam, izdodot noteikumus ar mērķi apstiprināt maksas pakalpojumus. Ņemot vērā, ka maksas pakalpojumi Valsts kancelejai nav apstiprināti un nav tiesiska pamata veikt darījumu, darījuma uzskaite pašvaldības budžetā tiks veikta neatbilstoši darījuma ekonomiskajai būtībai, izmantojot transferta darījumu.

Saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. –2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes “Atvērta un gudra pārvaldība” (A), rīcības virziena “Mūsdienīga pilsētas pārvaldība – skaidri, caurspīdīgi un efektīvi procesi” (A1), uzdevuma A1.1. “Stiprināt darbinieku kapacitāti, profesionālo izaugsmi un uzlabot darba apstākļus” darbību A1.1.8 “IKT risinājumu pilnveide un pieejamības nodrošināšana”, pašvaldība nodrošina tīmekļvietnes https://www.jurmala.lv/lv darbību Valsts kancelejas uzturētajā Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotajā platformā (turpmāk - aktivitāte).

Pamatojoties uz iepriekšminēto un Valsts informācijas sistēmu likuma 18. panta 6. daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. panta pirmo un otro daļu, likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 36. panta septītās daļas 1. punktu, Pašvaldību likuma 10. panta pirmo daļu un ņemot vērā Jūrmalas domes Finanšu komitejas 2024. gada 19. marta atzinumu (protokols Nr. 1.2-20/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt aktivitātes īstenošanu un veikt samaksu par sniegto pakalpojumu 2024., 2025. un 2026. gadā.

2. Uzņemties ilgtermiņa saistības 3 500 euro (trīs tūkstoši pieci simti euro) apmērā, laika posmā līdz 2026. gadam tajā skaitā pa gadiem:

2.1. 2025. gadā 1 750 euro (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit euro);

2.2. 2026. gadā 1 750 euro (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit euro).

3. Paredzēt ar ilgtermiņa saistību uzņemšanos saistīto izdevumu segšanu no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta.

4. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijai veikt iemaksas ar Projekta īstenošanu saistītās uzturēšanas izmaksas Valsts kancelejas pamatbudžeta kontā.

5. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldei nodrošināt aktivitātes turpmāko īstenošanu.

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF