Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 135

protokols Nr. 4, 61. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas dome 2024. gada 25. janvārī pieņēma lēmumu Nr. 3 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli”, kas paredz atsavināt, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 1026, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 9 ar kopējo platību 74,5 m2, kopīpašuma 7450/380640 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3603 001 un kopīpašuma 7450/380640 domājamās daļas no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 020 3603, kura kopējā platība ir 1878 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 9), apstiprināja trešās izsoles sākumcenu 30 600,00 euro (trīsdesmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi), izsoles soli 2 142,00 euro (divi tūkstoši viens simts četrdesmit divi euro un 00 centi) un izsoles reģistrācijas maksu 140,00 euro (viens simts četrdesmit euro un 00 centi). Dzīvokļa īpašuma Nr. 9 rakstiskas izsoles noteikumi (turpmāk – izsoles noteikumi) apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumu Nr. 366 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2024. gada 13. martā notika dzīvokļa īpašums Nr. 9 trešā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās divi izsoles dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr. 2 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma “APLOKS”, reģistrācijas Nr. 40103104923, (turpmāk arī – izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 37 026,00 euro (trīsdesmit septiņi tūkstoši divdesmit seši euro un 00 centi), kas paaugstināta par trīs izsoles soļiem.

Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1. apakšpunktam, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma Nr. 9 izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā 2024. gada 8. martā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 3 060,00 euro (trīs tūkstoši sešdesmit euro un 00 centi) un atlikušo pirkuma maksas daļu 33 966,00 euro (trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši euro un 00 centi) iemaksāja 2024. gada 15. martā, līdz ar to saskaņā ar izsoles noteikumu 6.2. apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 9 izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, 36. panta pirmo daļu, izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11. apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2024. gada 13. marta sēdes lēmumu (protokols Nr. 8.2-7/8 ), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2024. gada 13. martā notikušās dzīvokļa īpašuma Nr. 9 izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu Nr. 9 izsoles uzvarētājam – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību firmai “APLOKS”, reģistrācijas Nr. 40103104923, par pirkuma maksu 37 026,00 euro (trīsdesmit septiņi tūkstoši divdesmit seši euro un 00 centi).

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr. 9 pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr. 9 pirkuma līgumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF