Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 136

protokols Nr. 4, 62. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18,
Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas dome 2024. gada 25. janvārī pieņēma lēmumu Nr. 4 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli”, kas paredz atsavināt, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 6276, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 26 ar kopējo platību 55,8 m2 un kopīpašuma 5410/445841 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1107 001, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 26), apstiprināja trešās izsoles sākumcenu 21 600,00 euro (divdesmit viens tūkstotis seši simti euro un 00 centi), izsoles soli 1 512,00 euro (viens tūkstotis pieci simti divpadsmit euro un 00 centi) un izsoles reģistrācijas maksu 140,00 euro (viens simts četrdesmit euro un 00 centi). Dzīvokļa īpašuma Nr. 26 rakstiskas izsoles noteikumi (turpmāk – izsoles noteikumi) apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumu Nr. 365 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2024. gada 13. martā notika dzīvokļa īpašums Nr. 26 trešā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās seši izsoles dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr. 1 – Vārds Uzvārds (turpmāk arī – izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 29 160,00 euro (divdesmit deviņi tūkstoši viens simts sešdesmit euro un 00 centi), kas paaugstināta par pieciem izsoles soļiem.

Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1. apakšpunktam, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma Nr. 26 izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā 2024. gada 4. februārī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 2 160,00 euro (divi tūkstoši viens simts sešdesmit euro un 00 centi) un atlikušo pirkuma maksas daļu 27 000,00 euro (divdesmit septiņi tūkstoši euro un 00 centi) iemaksāja 2024. gada 18. martā, līdz ar to saskaņā ar izsoles noteikumu 6.2. apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 26 izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, 36. panta pirmo daļu, izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11. apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2024. gada 13. marta sēdes lēmumu (protokols Nr. 8.2-7/9 ), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2024. gada 13. martā notikušās dzīvokļa īpašuma Nr. 26 izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu Nr. 26 izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods personas kods, par pirkuma maksu 29 160,00 euro (divdesmit deviņi tūkstoši viens simts sešdesmit euro un 00 centi).

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr. 26 pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr. 26 pirkuma līgumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF