Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 30. maijāNr. 240

protokols Nr. 8, 50. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 384
“Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās
sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata
neitrālas sabiedrības” projekta “Kultūras,
radošās industrijas jomu izmantošana
iedzīvotāju paradumu maiņas un
enerģijas patēriņa risinājumiem
Baltijas jūras pašvaldībās un
reģionos” īstenošanu”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumu Nr. 586 “Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība un kritēriji Latvijas Republikā reģistrētiem Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa (Interreg) programmu 2021.–2027. gadam finansējuma saņēmējiem” 4.4. un 5.4. apakšpunktu, Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – Centrālā administrācija) 2024. gada 9. aprīlī iesniedza pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) valsts budžeta līdzfinansējumam 10 % apmērā no plānotajām kopējām attiecināmajām finansējuma saņēmēja izmaksām INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata neitrālas sabiedrības” projektam “Kultūras, radošās industrijas jomu izmantošana iedzīvotāju paradumu maiņas un enerģijas patēriņa risinājumiem Baltijas jūras pašvaldībās un reģionos” (turpmāk – projekts), VARAM 2024. gada 3. maijā pieņēma lēmumu Nr. 5-10/50/2024 (Centrālās administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēts 2024. gada 16. maijā ar Nr. 1.1-19/24S-5440) piešķirt valsts budžeta līdzekļus Centrālās administrācijas īstenotam projektam.

Vienlaicīgi, ņemot vērā, ka pie vienošanās par projekta īstenošanu (Centrālās administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēts 2024. gada 6. martā ar reģistrācijas Nr. 1.1-16.6/24-172) (turpmāk – Vienošanās) parakstīšanas tika secināts, ka ir veikti precizējumi projekta nosaukumā, kas neietekmē projekta mērķi, ieguvumus no projekta īstenošanas, projekta īstenošanas laiku un projekta finansējumu, ir nepieciešams veikt precizējumus projekta nosaukumā, t.sk. ar projekta nosaukumu saistītās dokumentācijas precizēšanu.

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8. punktu, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 384 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata neitrālas sabiedrības” projekta “Kultūras, radošās industrijas jomu izmantošana iedzīvotāju paradumu maiņas un enerģijas patēriņa risinājumiem Baltijas jūras pašvaldībās un reģionos” īstenošanu” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

“Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata neitrālas sabiedrības” projekta “Iedzīvotāju enerģijas patēriņa paradumu maiņas veicināšana BS pilsētās un pašvaldībās”.

2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

“1. Īstenot INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata neitrālas sabiedrības” projektu “Iedzīvotāju enerģijas patēriņa paradumu maiņas veicināšana BS pilsētās un pašvaldībās” (Facilitation of citizens energy consumption behavioural change in BS cities and municipalities) (CCI4Change) (turpmāk – projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri - Northern Dimension Partnership on Culture NDPC.”.

3. Izteikt 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 34 675,20 euro (trīsdesmit četri tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro un 20 centi), kur:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 80 % jeb 27 740,16 euro (divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro un 16 centi);

5.2. Valsts budžeta līdzfinansējums ir 10 % jeb 3 467,52 euro (trīs tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro un 52 centi);

5.3. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10 % jeb 3 467,52 euro (trīs tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro un 52 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 6 935,04 euro (seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 04 centi) paredzēt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. un 2024. gada budžeta.”.

4. Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF