Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 384

protokols Nr. 9, 51. punkts

Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās
sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata
neitrālas sabiedrības” projekta “Kultūras,
radošās industrijas jomu izmantošana
iedzīvotāju paradumu maiņas un
enerģijas patēriņa risinājumiem
Baltijas jūras pašvaldībās
un reģionos” īstenošanu

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 22. punktu, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes “Klimatnoturīga pilsētvide” (P), rīcības virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” (P2), uzdevuma P2.5. “Zaļā dzīvesveida popularizēšana un ieviešana” darbību P2.5.2. “Iedzīvotāju izglītošana un informatīvo pasākumu rīkošana par atkritumu šķirošanu, veicinot principa “Ko atnesi, to aiznes” ieviešanu un vides tīrības saglabāšanu, par Zero Waste jeb bezatkritumu dzīvesveidu, ūdenssaimniecības apsaimniekošanu, lietus ūdens savākšanas (uzkrāšanas un atkārtotas izmantošanas) iespējām utt.”, pamatojoties uz Interreg programmas uzraudzības komitejas publicēto apstiprinājumu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3. punktu, ievērojot INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas nosacījumus, un Jūrmalas domes 2023. gada 22. augusta Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr. 1.2-20/6), Jūrmalas dome nolemj:

1. Īstenot INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektu “Kultūras, radošās industrijas jomu izmantošana iedzīvotāju paradumu maiņas un enerģijas patēriņa risinājumiem Baltijas jūras pašvaldībās un reģionos” (Culture and Creative Industries Facilitating Citizen Driven Solutions of Energy Consumption Behavioural Change in Baltic Sea municipalities and regions) (CCI4Change) (turpmāk – projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri - Northern Dimension Partnership on Culture NDPC.

2. Noteikt projekta mērķi – izstrādāt noteiktus risinājumus kopā ar projekta partneriem, kas veicinātu iedzīvotāju izglītošanu un iesaisti enerģijas patēriņa risinājumos, lai veicinātu enerģijas patēriņa samazināšanu un paradumu maiņu nākotnē.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. pieredzes apmaiņa līdzvērtīgu risinājumu veidošanā;

3.2. labās prakses pārņemšana;

3.3. iedzīvotāju izglītošanas pasākumi enerģijas patēriņa risinājumos;

3.4. sadarbība ar partneriem, kas sniedz jaunu risinājumu ieviešanu, lai virzītu ilgtspējīgu risinājumu izstrādi un to pielietošanu praksē.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 1. septembrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 34 675,20 euro (trīsdesmit četri tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro un 20 centi) saskaņā ar pielikumu, kur:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 80 % jeb 27 740,16 euro (divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro un 16 centi);

5.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 20 % jeb 6 935,04 euro (seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 04 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 3467,452 euro trīs tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro un 52 centi) jeb līdz 12,5 % apmērā no 5.1. apakšpunktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5. punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt projekta īstenošanas līgumu.

9. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF