Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 30. maijāNr. 244

protokols Nr. 8, 56. punkts

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas
pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu
infrastruktūras pilnveide” noslēgumu

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumu Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu” un 2019. gada 6. martā starp Jūrmalas valstspilsētas administrāciju (turpmāk – Administrācija) un Centrālo finanšu un līguma aģentūru (turpmāk – CFLA) noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/18/I/006, saskaņā ar CFLA 2024. gada 24. aprīļa vēstuli Nr. 39-2-40.2/3355 “Par vienošanās Nr. 8.1.2.0/18/I/006, maksājuma pieprasījuma Nr. 13 apstiprināšanu, noslēguma maksājuma veikšanu un vienpusējo paziņojumu par projekta attiecināmo izdevumu gala summu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas domes Apvienotās komitejas 2024. gada 21. maija sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-28/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Noslēgt Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu, saskaņā ar 1. pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 7 604 728.82 euro (septiņi miljoni seši simti četri tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi euro un 82 centi) (2. pielikums “Projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide ” budžeta kopsavilkums (euro) ” un 3. pielikums “Pārskats par projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa 6 941 345.54 euro (seši miljoni deviņi simti četrdesmit viens tūkstotis trīs simti četrdesmit pieci euro un 54 centi), kur:

2.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85 % jeb 5 900 143.71 euro (pieci miljoni deviņi simti tūkstoši viens simts četrdesmit trīs euro un 71 cents);

2.1.2. valsts budžeta dotācija ir 2.25 % jeb 156 180.27 euro (viens simts piecdesmit seši tūkstoši viens simts astoņdesmit euro un 27 centi);

2.1.3. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12.75 % jeb 885 021.56 euro (astoņi simti astoņdesmit pieci tūkstoši divdesmit viens euro un 56 centi).

2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kas tika segta no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta, sastāda 663 383.28 euro (seši simti sešdesmit trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs euro un 28 centi).

Priekšsēdētāja

R. Sproģe1. pielikums: Projekta noslēguma ziņojums PDF

2. pielikums: Projekta budžeta kopsavilkums PDF

3. pielikums: Pārskats par projekta finanšu līdzekļu apguvi PDF


Lejupielāde: DOC un PDF