Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 30. maijāNr. 245

protokols Nr. 8, 57. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265
“Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles
piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa
pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu
iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai un projektu īstenošanu
pēc valsts budžeta aizdevuma
apstiprināšanas”

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību.

Atbilstoši Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumam Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas ”, projekta “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve (no 2021. gada 15. jūnija - Jūrmalas Aspazijas pamatskola)” (turpmāk – projekts) projekta īstenošanas jeb būvdarbu norises un būvobjekta nodošanas ekspluatācijā termiņš ir noteikts līdz 2024. gada 31. maijam un projekta izmaksu kopsumma ir noteikta 16 600 420.07 euro (sešpadsmit miljoni seši simti tūkstoši četri simti divdesmit euro un 07 centi), tai skaitā:

1) būvdarbu izmaksu kopsumma ir noteikta 16 372 159.43 euro (sešpadsmit miljoni trīs simti septiņdesmit divi tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi euro un 43 centi);

2) būvuzraudzības izmaksu kopsumma ir noteikta 71 432.83 euro (septiņdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit divi euro un 83 centi);

3) autoruzraudzības izmaksu kopsumma ir noteikta 119 584.01 euro (viens simts deviņpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro un 01 cents);

4) būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādes un ekspertīzes izmaksu kopsumma ir noteikta 37 243.80 euro (trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs euro un 80 centi).

Pamatojoties uz 2021. gada 5. jūlijā, starp Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību un Latvijas Republikas Valsts kasi, noslēgto Aizdevuma līgumu Nr. 1.2-16.5.6/21-836 (Valsts kases reģistrācijas Nr. A2//1/21/363; turpmāk – Aizdevums Nr. 1) projekta īstenošanai ir piešķirts Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstīts valsts budžeta aizdevums 10 249 560.00 euro (desmit miljoni divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 00 centi) apmērā.

Pamatojoties uz 2022. gada 2. decembrī, starp Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību un Latvijas Republikas Valsts kasi, noslēgto Aizdevuma līgumu Nr. 1.2-16.5.6/22-1525 (Valsts kases reģistrācijas Nr. A2/1/22/547; turpmāk – Aizdevums Nr. 2) projekta īstenošanai ir piešķirts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstīts valsts budžeta aizdevums 3 213 547.00 euro (trīs miljoni divi simti trīspadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi euro un 00 centi) apmērā.

Atbilstoši Jūrmalas domes 2023. gada 28. februāra lēmumā Nr. 51 “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” noteiktajam, projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums tiek nodrošināt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 3 369 660.22 euro (trīs miljoni trīs simti sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit euro un 22 centi), Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstītā Aizdevuma Nr. 1 10 249 560.00 euro (desmit miljoni divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 00 centi) apmērā un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstītā Aizdevuma Nr. 2 2 981 199.85 euro (divi miljoni deviņi simti astoņdesmit viens tūkstotis viens simts deviņdesmit deviņi euro un 85 centi) apmērā.

Pamatojoties uz augstāk minēto, projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums tiek nodrošināts no:

1) Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 3 369 660.22 euro (trīs miljoni trīs simti sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit euro un 22 centi) apmērā, tai skaitā:

a) 2021. gada izdevumu finansēšanai apgūtā summa 766 458.16 euro (septiņi simti sešdesmit seši tūkstoši četri simti piecdesmit astoņi euro un 16 centi);

b) 2022. gada izdevumu finansēšanai apgūtā summa 726 676.28 euro (septiņi simti divdesmit seši tūkstoši seši simti septiņdesmit seši euro un 28 centi);

c) 2023. gada izdevumu finansēšanai apgūtā summa 822 368.42 euro (astoņi simti divdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro un 42 centi);

d) 2024. gada izdevumu finansēšanai noteiktā summa 1 054 157.36 euro (viens miljons piecdesmit četri tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro un 36 centi).

2) Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstītā valsts budžeta Aizdevuma Nr. 1 10 249 560.00 euro (desmit miljoni divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 00 centi) apmērā, tai skaitā:

a) 2021. gada izdevumu finansēšanai apgūtā Aizdevuma Nr. 1 summa 3 682 217.04 euro (trīs miljoni seši simti astoņdesmit divi tūkstoši divi simti septiņpadsmit euro un 04 centi);

b) 2022. gada izdevumu finansēšanai apgūtā Aizdevuma Nr. 1 summa 1 338 245.80 euro (viens miljons trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro un 80 centi);

c) 2023. gada izdevumu finansēšanai apgūtā Aizdevuma Nr. 1 summa 3 316 683.22 euro (trīs miljoni trīs simti sešpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs euro un 22 centi);

d) 2024. gada izdevumu finansēšanai noteiktā Aizdevuma Nr. 1 summa 1 912 413.94 euro (viens miljons deviņi simti divpadsmit tūkstoši četri simti trīspadsmit euro un 94 centi).

3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstītā valsts budžeta Aizdevuma Nr. 2 2 981 199.85 euro (divi miljoni deviņi simti astoņdesmit viens tūkstotis viens simts deviņdesmit deviņi euro un 85 centi) apmērā, tai skaitā:

a) 2022. gada izdevumu finansēšanai apgūtā Aizdevuma Nr. 2 summa 1 374 426.85 euro (viens miljons trīs simti septiņdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit seši euro un 85 centi);

b) 2023. gada izdevumu finansēšanai apgūtā Aizdevuma Nr. 2 summa 1 606 773.00 euro (viens miljons seši simti seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 00 centi).

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (līdz 2021. gada 31. decembrim Jūrmalas pilsētas dome; turpmāk – Administrācija) ir saņemta būvuzņēmēja - Piegādātāju apvienības “LITANA&TORENSBERG” biedra SIA “TORENSBERG”, reģistrācijas Nr. 40003831936, 2024. gada 22. marta vēstule Nr. 44/03 “Par līguma izpildes termiņa pagarināšanu”, kas Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr. 1.1-37/24S-3417 un 2024. gada 30. aprīļa vēstule Nr. 55/04 ”Par līguma izpildes termiņa pagarināšanu”, kas Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr. 1.1-37/24S-4917. Vēstulēs būvuzņēmējs norāda, ka būvdarbu izpildes kvalitatīvai pabeigšanai, būvprojektā iekļauto risinājumu pilnvērtīgai realizācijai un būvobjekta nodošanai ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, būvuzņēmējam ir nepieciešams papildu laiks:

1) ēkas 1. korpusā, tika konstatēts, ka nepieciešami papildu pastiprinājumi nesošajās sienās, lai tajās izbūvētu gaisa vadu atvērumus, jo uz nesošajām sienām balstās pārseguma paneļi, kuriem bez papildu pastiprinājumiem, pēc atvērumu izbūves, nebūs uz kā balstīties; sporta zālē asīs 21-22/C2-F2, lai izvadītu PN6 un PN9 ventilācijas sistēmas divus gaisa vadus, nepieciešams veikt jumta pastiprināšanu;

2) veicot būvprojekta izmaiņas skatuvju risinājumiem daudzfunkcionālajā un aktu zāles būtiski palielinās abu zāļu skatuvju apjomi; nepieciešami papildu risinājumi, lai varētu veikt aktu zāles un daudzfunkcionālās zāles skatuves aizkaru un kulišu montāžu;

3) būvniecības laikā, mainoties virtuves iekārtu tehnoloģijas izvietojumam, mainījās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas un apjomi;

4) lai saņemtu atzinumu no VAS “Latvijas valsts ceļi”, par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā, nepieciešams objektā uzstādīt papildus ceļa zīmes;

5) atbilstoši būvprojekta Ugunsdrošības pasākuma pārskatā izvirzītajām prasībām, izglītības iestādes telpas nepieciešams aprīkot ar ugunsdzēsības aparātiem un papildu ir jānodrošina sienas, kas nodala 2. un 3. ugunsdrošības nodalījumu asīs 8’-21; E-E’, ugunsdrošo norobežojumu norobežojošo konstrukciju ugunsizturība un atbilstoša ugunsreakcijas klase; sporta zālē, atbilstoši veiktajām būvprojekta izmaiņām, ir jāierīko vadības un kontroles manuālā dūmu novadīšanas sistēma;

6) būvprojektā veiktas izmaiņas rasējumā Nr. IN-4_2A AU 2. kārtas sporta korpusa dušas telpās paredz ierīkot mitrumizturīgas starpsienas, lai nodrošinātu dušas telpu atbilstību Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 27.2. apakšpunktam un 2019. gada 13. augustā Veselības inspekcijas izsniegtajiem nosacījumiem higiēnas prasību ievērošanai Nr. 4.5.-3./21134/436;

7) sporta zālē uzstādīto iekārtu ilgmūžības nodrošināšanai un iekārtu aizsardzībai papildu ir jāuzstāda triecienizturīgas kameras un aizsargrestes iekārtām;

8) nepieciešamas veikt 2024. gada 7. maijā degušo sporta zāles izbūvēto ieejas durvju/paceļamo vārtu nomaiņu un ugunsgrēkā skarto iekštelpu daļu (sienas apdare, grīdas segums u.c.) atjaunošanu;

9) būvdarbu pabeigšanu un būvobjekta nodošanu ekspluatācijā ir plānots veikt līdz 2024. gada 30. augustam.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 105.2. punktā un 120.3. punktā noteiktajam būvobjektā ir jāveic autoruzraudzība un būvuzraudzība, un atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” autoruzraudzība un būvuzraudzība ir jānodrošina līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā. Pagarinot būvdarbu izpildes un būvobjekta nodošanas ekspluatācijā termiņu līdz 2024. gada 30. augustam, ir nepieciešams pagarināt autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanas termiņus.

Projekta īstenošanas ietvaros autoruzraudzība tiek veikta pamatojoties uz 2019. gada 11. martā starp Administrāciju un SIA “K IDEA”, reģistrācijas Nr. 40103251384, noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/293 (turpmāk – autoruzraudzības līgums). Papildu līdzekļi, kas atbilstoši autoruzraudzības līgumā noteiktajam, ir nepieciešami autoruzraudzības līguma izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2024. gada 30. augustam ar PVN ir 9 956.46 euro (deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši euro un 46 centi). Kā rezultātā kopējas projekta īstenošanas autoruzraudzības izmaksas pieaug līdz 124 183.46 euro (viens simts divdesmit četri tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro un 46 centi).

Projekta īstenošanas ietvaros būvuzraudzība tiek veikta pamatojoties uz 2021. gada 24. martā starp Administrāciju un SIA “BaltLine Globe”, reģistrācijas Nr. 40003780856, noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/20-304 (turpmāk – būvuzraudzības līgums). Papildu līdzekļi, kas atbilstoši būvuzraudzības līgumā noteiktajam, ir nepieciešami būvuzraudzības līguma izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2024. gada 30. augustam ar PVN ir 6 300.71 euro (seši tūkstoši trīs simti euro un 71 cents). Kā rezultātā kopējas projekta īstenošanas būvuzraudzības izmaksas pieaug līdz 77 733.54 euro (septiņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro un 54 centi).

Būvdarbi tiek veikti pamatojoties uz 2021. gada 22. martā starp Administrāciju un Piegādātāju apvienības “LITANA&TORENSBERG” biedri SIA “TORENSBERG”, reģistrācijas Nr. 40003831936 un slēgta akciju sabiedrība “Litana ir Ko”, reģistrācijas Nr. 163105617 (Lietuva), noslēgto būvdarbu līgumu Nr. 1.2-16.4.2/20-293. Starp Administrāciju un Piegādātāju apvienību “LITANA&TORENSBERG” 2022. gada 21. jūnijā noslēgta vienošanās Nr. 1.2-16.4.2/22-911 par ģeopolitiskās situācijas radīto būvdarbu līguma summas sadārdzinājumu, 2022. gada 2. septembrī noslēgta vienošanās Nr. 1.2-16.4.2/22-1083 par papildu būvdarbiem Nr. 1, 2023. gada 25. aprīlī noslēgta vienošanās Nr. 1.2-16.4.2/23-569 par papildu būvdarbiem Nr. 2 un 2024. gada 23. februārī noslēgta vienošanās Nr. 1.1-16.4.2/24-124 par papildus būvdarbiem Nr. 3.

Papildu līdzekļi, kas nepieciešami būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2024. gada 30. augustam ar PVN ir 61 702.79 euro (sešdesmit viens tūkstotis septiņi simti divi euro un 79 centi), un ņemot vērā noslēgto vienošanos par papildus darbiem Nr. 3 izveidojušos finanšu līdzekļu rezervi 339.89 euro (trīs simti trīsdesmit deviņi euro un 89 centi), kopējas projekta īstenošanas būvdarbu izmaksas pieaug līdz 16 441 874.54 euro (sešpadsmit miljoni četri simti četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit četri euro un 54 centi).

Pamatojoties uz augstāk minēto, kopējās projekta īstenošanai papildu nepieciešamās izmaksas ir noteiktas 77 620.07 euro (septiņdesmit septiņi tūkstoši seši simti divdesmit euro un 07 centi).

Ņemot vērā augstāk minēto, kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir noteiktas 16 678 040.14 euro (sešpadsmit miljoni seši simti septiņdesmit astoņi tūkstoši četrdesmit euro un 14 centi), no kurām kopējais Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta finansējums ir 3 447 280.29 euro (trīs miljoni četri simti četrdesmit septiņi tūkstoši divi simti astoņdesmit euro un 29 centi), kas gadu griezumā sadalās - 2021. gadā apgūtais pamatbudžeta finansējums 766 458.16 euro (septiņi simti sešdesmit seši tūkstoši četri simti piecdesmit astoņi euro un 16 centi), 2022. gadā apgūtais pamatbudžeta finansējums 726 676.28 euro (septiņi simti divdesmit seši tūkstoši seši simti septiņdesmit seši euro un 28 centi), 2023. gadā apgūtais pamatbudžeta finansējums 789 750.70 euro (septiņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 70 centi), un 2024. gadam plānotais pamatbudžeta finansējums 1 164 395.15 euro (viens miljons viens simts sešdesmit četri tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci euro un 15 centi).

Pamatojoties uz augstāk minēto, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. punktā skaitļus un vārdus “2024. gada 31. maijam” ar skaitli un vārdu “2024. gada 30. augustam”.

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt kopējās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības projekta īstenošanas izmaksas 16 678 040.14 euro (sešpadsmit miljoni seši simti septiņdesmit astoņi tūkstoši četrdesmit euro un 14 centi), no tām:

3.1. būvdarbu izmaksas 16 441 874,54 euro (sešpadsmit miljoni četri simti četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit četri euro un 54 centi), tai skaitā:

3.1.1. būvdarbu līguma summa 11 253 480.03 euro (vienpadsmit miljoni divi simti piecdesmit trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un 03 centi);

3.1.2. ģeopolitiskās situācijas radītais būvdarbu līguma summas sadārdzinājums 4 145 111.56 euro (četri miljoni viens simts četrdesmit pieci tūkstoši viens simts vienpadsmit euro un 56 centi), saskaņā ar 2022. gada 21. jūlija vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/22-911 par grozījumiem būvdarbu līgumā;

3.1.3. transformatora apakšstacijas TP-142 pārcelšanas būvdarbu izmaksu summa 59 778.96 euro (piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit astoņi euro un 96 centi), saskaņā ar 2021. gada 23. aprīļa līgumu Nr. 1.2-16.4.3/21-497;

3.1.4. par pieslēguma ierīkošanu Aizputes ielā 1A 3 501.28 euro (trīs tūkstoši pieci simti viens euro un 28 centi), saskaņā ar 2024. gada 11. aprīļa pieslēguma līgumu Nr. 1.1-16.4.2/24-254;

3.1.5. papildu būvdarbu Nr. 1 summa 237 206.21 euro (divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti seši euro un 21 cents), saskaņā ar 2022. gada 2. septembra vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/22-1083 pie būvdarbu līguma un 2023. gada 31. augustā parakstīto Izmaiņu aktu Nr. 119, kas reģistrēts Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā 2023. gada 29. augustā ar Nr. 6-25/23-/4265;

3.1.6. papildu būvdarbu Nr. 2 summa 295 482.91 euro (divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro un 91 cents), saskaņā ar 2023. gada 25. aprīļa vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/23-569 pie būvdarbu līguma un 2024. gada 8. februāra parakstīto Izmaiņu aktu Nr. 96, kas reģistrēts Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā 2024. gada 8. februārī ar Nr. 6.4-18/24-/533;

3.1.7. papildu būvdarbu Nr. 3 un būvdarbu termiņa pagarinājums līdz 2024. gada 31. maijam summa sastāda 385 610,80 euro (trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti desmit euro un 80 centi), saskaņā ar 2024. gada 23. februāra vienošanos Nr. 1.1-16.4.2/24-124;

3.1.8. papildu būvdarbu Nr. 4 un būvdarbu termiņa pagarinājums līdz 2024. gada 30. augustam summa sastāda 61 702,79 euro (sešdesmit viens tūkstotis septiņi simti divi euro un 79 centi);

3.2. būvuzraudzības izmaksas 77 733.54 euro (septiņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro un 54 centi), tai skaitā:

3.2.1. būvuzraudzības līguma summa 29 040.00 euro (divdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit euro un 00 centi);

3.2.2. būvuzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2023. gada 31. maijam 17 326.96 euro (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit seši euro un 96 centi), saskaņā ar 2022. gada 7. septembra vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/22-1094 par grozījumiem būvuzraudzības līgumā;

3.2.3. būvuzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes papildu termiņa pagarinājumam līdz 2023. gada 31. augustam 6 300.71 euro (seši tūkstoši trīs simts euro un 71 cents);

3.2.4. būvuzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes papildu termiņa pagarinājumam līdz 2024. gada 31. maijam 18 765.16 euro (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro un 16 centi);

3.2.5. būvuzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes papildu termiņa pagarinājumam līdz 2024. gada 30. augustam 6 300.71 euro (seši tūkstoši trīs simti euro un 71 cents).

3.3. autoruzraudzības izmaksas 124 183.46 euro (viens simts divdesmit četri tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro un 46 centi), tai skaitā:

3.3.1. autoruzraudzības līgumā noteiktā autoruzraudzības summa 46 101.00 euro (četrdesmit seši tūkstoši viens simts viens euro un 00 centi));

3.3.2. autoruzraudzības summa, kas neieciešama būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2023. gada 31. maijam 33 873.61 euro (trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro un 61 cents), saskaņā ar 2022. gada 7. septembra vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/22-1093 par grozījumiem autoruzraudzības līgumā;

3.3.3. autoruzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes papildu termiņa pagarinājumam līdz 2023. gada 31. augustam 9 956.46 euro (deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši euro un 46 centi);

3.3.4. autoruzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes papildu termiņa pagarinājumam līdz 2024. gada 31. maijam 24 295.93 euro (divdesmit četri tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci euro un 93 centi);

3.3.5. autoruzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes papildu termiņa pagarinājumam līdz 2024. gada 30. augustam 9 956.46 euro (deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši euro un 46 centi);

3.4. būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādes un ekspertīzes izmaksas 34 248.60 euro (trīsdesmit četri tūkstoši divi simti četrdesmit astoņi euro un 60 centi), tai skaitā:

3.4.1. būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādes izmaksu summa 12 463.00 euro (divpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit trīs euro un 00 centi), kas nepieciešama būvprojekta 3. kārtas ietvaros izbūvējamā āra sporta laukuma tehnisko un inženierkomunikāciju izmaiņu izstrādei;

3.4.2. būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādes izmaksu summa 7 459.20 euro (septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi euro un 20 centi), kas nepieciešama būvprojekta skatuves un zāles izmaiņu izstrādei;

3.4.3. būvprojekta izmaiņu risinājumu ekspertīzes izmaksu summa 13 443.10 euro (trīspadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit trīs euro un 10 centi);

3.4.4. būvprojekta izstrādes organizēšanu ar AS “Sadales tīkls” par pieslēguma projekta izstrādi Aizputes ielā 1A 883.30 euro (astoņi simti astoņdesmit trīs euro un 30 centi).”.

3. Izteikt 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.4. 2024. gada ietvaros veicamo maksājumu un apgūstamā finansējuma summa līdz 3 076 809.09 euro (trīs miljoni septiņdesmit seši tūkstoši astoņi simti deviņi euro un 09 centi), tai skaitā:

4.4.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta summa līdz 1 164 395.15 euro (viens miljons viens simts sešdesmit četri tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci euro un 15 centi);

4.4.2. Aizdevuma Nr. 1 līguma ietvaros apgūstamā aizdevuma summa līdz 1 912 413.94 euro (viens miljons deviņi simti divpadsmit tūkstoši četri simti trīspadsmit euro un 94 centi).”.

4. Izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.1. būvdarbu līguma darbu izpildes termiņa pagarinājumu līdz 2024. gada 30. augustam”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe



Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF