Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 30. maijāNr. 248

protokols Nr. 8, 60. punkts

Par Jūrmalas pludmales centra volejbola laukuma
nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai
“LATVIJAS VOLEJBOLA
FEDERĀCIJA”

Jūrmalas valstspilsētas administrācija ir saņēmusi biedrības LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA (reģistrācijas numurs 40008023463; turpmāk – Federācija) 2024. gada 25. marta iesniegumu (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedībā reģistrēts ar Nr. 1.1-37/24S-4773) par atbalsta sniegšanu Federācijas aktivitātēm, nododot bezmaksas lietošanā vienu volejbola laukumu Jūrmalas pludmales centrā, kas atrodas jūras piekrastes daļā, posmā no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals)” uz zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 13000090101 (turpmāk – Volejbola laukums), lai varētu sekmīgi sagatavot Latvijas izlases pieaugušo un jaunatnes izlašu sportistus dalībai tiem paredzētajās starptautiskajās FIVB (Fédération Internationale de Volleyball) un CEV (European Volleyball Confederation) organizētajās sacensībās.

Ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 7. septembra rīkojumu Nr. 1.1-14/23/249 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā”, Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram (turpmāk – Centrs) valdījumā uz nenoteiktu laiku nodota Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības valdījumā esošā jūras piekrastes daļa posmā no pludmales nogabala “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela” 640 m garumā, ar aptuveno platību 44000 m2, ar mērķi nodrošināt sporta pasākumu un projektu īstenošanu.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 41. punktā noteikts, ka aizliegums publiskas personas mantu nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā neattiecas uz gadījumu, kad atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam. Pamatojoties uz Valsts ieņēmuma dienesta publiskojamo datu bāzes informāciju Federācijai uz lēmuma pieņemšanas dienu ir spēkā esošs sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 7. punktu, Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 3. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 41. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 23. jūlija rīkojuma Nr. 373 “Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās Lielupes daļas, Varkaļu kanāla un jūras piekrastes joslas nodošanu Jūrmalas pašvaldības valdījumā” 5.4. apakšpunktu un 2014. gada 20. februārī starp Jūrmalas pilsētas domi un Federāciju noslēgto sadarbības līgumu Nr. 1.2-16.8/238 Jūrmalas dome nolemj:

1. Atļaut Centram nodot bezatlīdzības lietošanā Federācijai Volejbola laukumu 162 m2 platībā saskaņā ar šī lēmuma 2. punktā minēto līgumu no tā spēkā stāšanās dienas līdz 2024. gada 30. septembrim, ievērojot ar Centru saskaņoto Volejbola laukuma lietošanas grafiku.

2. Uzdot Centram organizēt līguma par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā noslēgšanu un sadarbības organizēšanu.

3. Pilnvarot Centru, tā direktora p.i. personā, parakstīt 2. punktā minēto līgumu (pielikums).

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF