Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 30. maijāNr. 249

protokols Nr. 8, 61. punkts

Par atbalstu Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrības projekta “Iedvesmas
bibliotēka 2024” īstenošanai

Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 305 “Par atbalstu dalībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projektu pieteikumu konkursā “Iedvesmas bibliotēka”, Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības (turpmāk – LNB Atbalsta biedrība) projekta “Iedvesmas bibliotēka” nolikumu, kas apstiprināts LNB Atbalsta biedrības valdes 2020. gada 12. oktobra sēdē un LNB Atbalsta biedrības valdes 2023. gada 18. maija akceptu, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmu 2023.–2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes Laikmetīga kultūra (L), rīcības virziena Kultūras pieejamība un sabiedrības līdzdalība (L1), uzdevuma L1.2. “Attīstīt kvalitatīvus un inovatīvus bibliotēku pakalpojumus”, darbību L1.2.2. “Organizēt kultūras, it īpaši literatūras popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas, pasākumus dažādām mērķauditorijām”, un atsaucoties uz LNB Atbalsta biedrības 2023. gada 14. decembra vēstuli Nr. 38/2023-e par atbalstu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas dalībai LNB Atbalsta biedrības projektā “Iedvesmas bibliotēka 2024”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3. punktam, kā arī ņemot vērā Jūrmalas domes 2024. gada 21. maija Apvienotās komitejas sēdes atzinumam (protokols Nr. 1.2-28/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt LNB Atbalsta biedrības projekta “Iedvesmas bibliotēka 2024” (turpmāk – projekts) īstenošanu.

2. Noteikt projekta mērķi – pilnveidot un modernizēt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļas vidi.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. Pozitīvas un kvalitatīvi jaunas pārmaiņas bērnu auditorijai;

3.2. Pilnveidota un modernizēta vide, plašāku pakalpojumu pieejamība;

3.3. Paaugstināta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļas loma kā ģimenei draudzīgai bibliotēkai.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2024. gada 3. jūnija līdz 2024. gada 31. decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 3 203,54 euro (trīs tūkstoši divi simti trīs euro un 54 centi), tajā skaitā:

5.1. LNB atbalsta biedrības finansējums ir 50 % jeb 1 601,77 euro (viens tūkstotis seši simti viens euro un 77 centi);

5.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 50 % jeb 1 601,77 euro (viens tūkstotis seši simti viens euro un 77 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu 800,88 euro (astoņi simti euro un 88 centi) jeb 50 % no 5.1. apakšpunktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām segt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžeta.

7. Projekta īstenošanu uzdot Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai, slēdzot līgumu par projekta īstenošanu ar LNB Atbalsta biedrību.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF