Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 30. maijāNr. 251

protokols Nr. 8, 63. punkts

Par Jaunatnes iniciatīvu centra
maksas pakalpojumiem

Lai optimizētu Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas Jaunatnes iniciatīvu centra (turpmāk – Jaunatnes iniciatīvu centrs), Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā, telpu izmantošanu un to uzturēšanas izmaksas laikā, kad telpās nenorisinās Administrācijas vai jauniešu rīkotās aktivitātes jaunatnes politikas īstenošanas ietvaros un ņemot vērā, ka Jaunatnes iniciatīvu centrs, kas ir telpu lietotāji, ar tā materiāltehnisko aprīkojumu dod iespējas īstenot dažāda rakstura un formāta pasākumus, ir izstrādāts telpu nomas maksas pakalpojumu cenrādis.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmo daļu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 27. jūnija instrukciju Nr. 1 “Kartība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no Jūrmalas pilsētas pašvaldībā apstiprinātiem maksājumiem, maksas pakalpojumiem un ar tiem saistītie izdevumi, un metodika apstiprināto maksājumu izcenojumu noteikšanai un apstiprināšanai” un Jūrmalas domes Apvienotās komitejas 2024. gada 21. maija sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-28/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jaunatnes iniciatīvu centra maksas pakalpojumu izcenojumus Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Ieņēmumus no nomas maksas ieskaitīt Administrācijas maksas pakalpojumu kontā.

3. Pilnvarot Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāju, Administrācijas vārdā slēgt Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā, telpu nomas līgumus.

4. No lēmuma 1. punktā noteiktās maksas atbrīvoti:

4.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesniegumu pamata, kas adresēti Jaunatnes iniciatīvu centra vadītājam un saskaņoti ar Administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāju;

4.2. nevalstisko organizāciju, uzņēmēju, privātpersonu u.c. aktivitātes uz iesniegumu pamata, kas bez dalības maksas tiek organizētas Jūrmalas jauniešiem un atbilst Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam rīcības virzieniem jauniešu iespēju pilnveidē, adresēti Jaunatnes iniciatīvu centra vadītājam un saskaņoti ar Administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāju, kas izvērtē iesniegumu atbilstību Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam rīcības virzieniem.

5. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

6. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Administrācijas Attīstības pārvaldei.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums Jūrmalas domes

2024. gada 30. maija lēmumam Nr. 251

(protokols Nr. 8, 63. punkts)

Jaunatnes iniciatīvu centra telpu nomas maksas pakalpojumu cenrādis
Mazā Nometņu iela 1, Jūrmala


Nr.p.k.

Telpas Nr. un nosaukums

Platība (m2)

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.Stāvs

1.1.

101 Vestibils

156.4

1 stunda

19,32

4,06

23,38

1.2.

103 Mūzikas studija

38.3

1 stunda

12,32

2,59

14,91

1.3.

104 Radošā studija

56.9

1 stunda

6,23

1,31

7,54

1.4.

105 Resursu centrs

58.7

1 stunda

6,85

1,44

8,29

1.5.

106 Atpūtas telpa

35.6

1 stunda

4,06

0,85

4,91

1.6.

107 Virtuve

21.9

1 stunda

3,96

0,83

4,79

1.7.

113 Tehnoloģiju studija

31.7

1 stunda

4,20

0,88

5,08

2.

2.Stāvs

2.1.

201 Multifunkcionālā zāle

148.8

1 stunda

19,04

4,00

23,04


Lejupielāde: DOC un PDF