Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 30. maijāNr. 253

protokols Nr. 8, 65. punkts

Par Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis
Eiropa 2021-2027 “Ilgtermiņa un īstermiņa datu analīze par klimatu
ietekmējošiem faktoriem veselīgas pilsētvides veidošanā” projekta
“Pārmaiņu risinājumu ieviešana ar mērķi uzlabot
klimatnoturību, kas veicinās sabiedrības
veselības rādītāju uzlabošanos Eiropas
Savienības boreālajā reģionā”
īstenošanu

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 22. punktu, Nacionālās enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030. gadam nacionālajiem mērķiem, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. - 2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” (turpmāk – AP2029), Rīcības plāna prioritātes “Klimatnoturīga pilsētvide” (P), rīcības virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” (P2), uzdevuma P2.5. “Zaļā dzīvesveida popularizēšana un ieviešana” darbību P2.5.2. “Iedzīvotāju izglītošana un informatīvo pasākumu rīkošana par atkritumu šķirošanu, veicinot principa “Ko atnesi, to aiznes” ieviešanu un vides tīrības saglabāšanu, par Zero Waste jeb bezatkritumu dzīvesveidu, ūdenssaimniecības apsaimniekošanu, lietus ūdens savākšanas (uzkrāšanas un atkārtotas izmantošanas) iespējām utt.” un prioritātes “Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai” (S), rīcības virziena “Veselīga dzīvesveida sekmēšana” (S3), uzdevuma S.3.1. “Popularizēt veselīgu dzīvesveidu” darbību S3.1.1. “Attīstīt jaunus, pēctecīgus veselību veicinošus pakalpojumus pēc ESF finansētā projekta beigšanās” un AP2029 6. pielikuma “Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2023.-2029. gadam” 7. nodaļu “Pielāgošanās klimata pārmaiņām”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumu Nr. 84 “Par Jūrmalas pilsētas dalību Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu kustības tīkla 7. fāzē”, kā arī Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3. punktu, ievērojot Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis (HORIZON) Eiropa 2021-2027 “Ilgtermiņa un īstermiņa datu analīze par klimatu ietekmējošiem faktoriem veselīgas pilsētvides veidošanā” (turpmāk - Apvārsnis) atklātā projektu konkursa nosacījumus un 2024 gada 3. maijā saņemto apstiprinājuma e-pastu no Exus AI Lab (projekta koordinators) (reģistrēta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā 2024. gada 10. maijā ar reģistrācijas Nr. 1.1-37/24S-5167), saskaņā ar Jūrmalas domes 2024. gada 21. maija Apvienotās komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-28/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa 2021-2027 “Ilgtermiņa un īstermiņa datu analīze par klimatu ietekmējošiem faktoriem veselīgas pilsētvides veidošanā” projektu “Pārmaiņu risinājumu ieviešana ar mērķi uzlabot klimatnoturību, kas veicinās sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos Eiropas Savienības boreālajā reģionā” (Demonstrating trAnsformative solUtions to empower climate Resilience tOwards impRoved public healthstAtus in the EU Boreal Region, saīsinājums AURORA) (turpmāk – projekts) sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību (pilotpilsēta), kur Jūrmalas valstspilsēta būs pilotpilsētas pieredzes pārneses pilsēta.

2. Noteikt projekta mērķi – datu ievākšana un analizēšana, lai ieviestu risinājumus, kas palīdzētu mazināt gan klimata pārmaiņu ietekmi uz dabu, dzīvniekiem un sabiedrības veselību, gan ļautu sasniegt klimatneitralitāti.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. datu ievākšana un uzkrāšana, kas tiek izmantoti klimata faktoru monitoringā (t.sk. izstrādāti klimata un epidemioloģiskie modeļi un to ģenerēšana un simulēšana Rīgas un Jūrmalas situācijām);

3.2. identificēti Jūrmalas valstspilsētai nopietnākie klimata pārmaiņu riski, kas ietekmē sabiedrības veselību – izstrādāts plāns risku mazināšanai un novēršanai, sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanai;

3.3. pieredzes apmaiņa līdzvērtīgu risinājumu veidošanā;

3.4. labās prakses pārņemšana, t.sk. mākslīgā intelekta tehnoloģiju radīti agrīnie brīdinājumi un risinājumi;

3.5. datu pieejamības nodrošināšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ģeogrāfiskās informācijas sistēmā.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2024. gada 1. septembra līdz 2028. gada 1. martam.

5. Noteikt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas kā projekta partnera kopējās izmaksas 108 630,00 euro (viens simts astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 00 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk. attiecināmo izmaksu summa 108 630,00 euro (viens simts astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 00 centi), kur Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas Apvārsnis finansējums ir 100 % jeb 108 630,00 euro (viens simts astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 00 centi).

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5. punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt projekta ieviešanas līgumu un citu ar projekta ieviešanu saistīto dokumentāciju.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai, sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas un inženieru nodaļu un Jūrmalas Labklājības pārvaldi.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF