Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 30. maijāNr. 254

protokols Nr. 8, 67. punkts

Par atbalsta programmas “Neformālās izglītības
pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve,
Ukrainas bērniem un jauniešiem”
īstenošanu

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu un atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. - 2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. - 2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. - 2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” Rīcības plāna prioritātes “Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujoša izglītība” (I), rīcības virziena “Interešu izglītības, mūžizglītības un brīvā laika iespēju integrācija, t.sk. darbs ar jaunatni” (I4), uzdevuma I4.1. “Attīstīt mūsdienīgu interešu izglītību un neformālo izglītību, t.sk. brīvā laika pavadīšanu”, darbību I4.1.1. “Interešu izglītības programmu un neformālās izglītības daudzveidība, pieejamība un pilnveide”, saskaņā ar Valsts izglītības satura centra (turpmāk - VISC) 2024. gada 29. aprīļa vēstuli “Par atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošanu un finansējuma piešķiršanu pašvaldībām” (reģistrēta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā ar reģistrācijas Nr. 1.1-19/24S-4806) un Jūrmalas domes Apvienotās komitejas 2024. gada 21. maija sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-28/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Īstenot atbalsta programmu “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” (turpmāk – programma) sadarbībā ar VISC.

2. Noteikt programmas īstenošanas mērķi - sniegt atbalstu neformālās izglītības pasākumu nodrošināšanai t.sk. latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem vecumā no 5 līdz 18 gadiem (ieskaitot):

2.1. lai pilnvērtīgi un veiksmīgi integrētos un iekļautos Latvijas izglītības sistēmā un kultūrvidē;

2.2. lai mazinātu kara notikumu izraisīto psihoemocionālo spriedzi;

2.3. lai stiprinātu etnisko identitāti un Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu.

3. Noteikt, ka maksimālais pieejamais finansējuma apjoms programmas īstenošanai ir 19 305 euro (deviņpadsmit tūkstoši trīs simti pieci euro), kas 100 % apmērā tiek finansēts no valsts budžeta.

4. Noteikt programmas īstenošanas laiku no sadarbības līguma ar VISC spēkā stāšanās dienas līdz 2024. gada 1. novembrim.

5. Uzdot Jūrmalas Izglītības pārvaldes Izglītības un metodiskā atbalsta nodaļai organizēt sadarbības līguma noslēgšanu par programmas īstenošanu ar VISC.

6. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt sadarbības līgumu ar VISC par programmas īstenošanu.

7. Programmas īstenošanu uzdot Jūrmalas Izglītības pārvaldes Izglītības un metodiskā atbalsta nodaļai.

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF