Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2024. gada 10. aprīlīNr.5

Trešdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst. 10.00

Sēde atklāta plkst. 10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītājas vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda, Andrejs Morozovs, Guntars Anspoks, Inese Kārkliņa, Irēna Kausiniece, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Iveta Blaua, Uldis Kronblūms, Jānis Asars, Romāns Mežeckis, Larisa Loskutova

Sēdē nepiedalās deputāti:

Rolands Parasigs – Parasiņš, Jānis Lediņš

Sēdē piedalās:

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Jekaterina Milberga

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

SIA “Jūrmalas ūdens” projektu ieviešanas vienības projektu vadītāja

Anda Zaķe

SIA “Jūrmalas ūdens” valdes loceklis

Mārtiņš Strazds

Sēde noris videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”

1. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” (lēmums Nr. 137)

Ziņotājs:

J. Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, I. Taranda, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”.

Sēde slēgta plkst. 10.05.


Sēdes vadītāja

R. Sproģe

Sēdes protokolētāja

A. Liepiņa


Lejupielāde: DOC un PDF