Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 10. aprīlīNr. 137

protokols Nr. 5, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra
lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas
attīstības programmas 2023.–2029. gadam
un Jūrmalas valstspilsētas attīstības
programmas 2023.–2029. gadam
Stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma Vides pārskata
apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 3. panta otrās daļas 1. punktu, 4. panta pirmās daļas 1. un 4. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 3. panta otro daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta trešo daļu, Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmu 2023.–2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), ņemot vērā Jūrmalas domes 2023. gada 21. decembra lēmumu Nr. 584 “Par SIA “Jūrmalas ūdens” dalību investīciju virziena “1.2.1.3.i Pašvaldības ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” papildu uzsaukuma projektu iesniegumu atlasē”, Centrālai finanšu un līguma aģentūrai (turpmāk – CFLA) iesniegtos SIA “Jūrmalas ūdens” projektu pieteikumus “Biroja siltināšana Nometņu ielā 5a, Jūrmalā” ID Nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/072 un “Ēku siltināšana Promenādes ielā 1a, Jūrmalā” ID Nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/073, kā arī CFLA 2024. gada 7. marta lēmumus Nr. 39-2-10/1949 “Par projekta iesnieguma Nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/072” un Nr. 39-2-10/1948 “Par projekta iesniegumu Nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/073”, kā arī ņemot vērā ar Jūrmalas domes 2024. gada 21. marta lēmumu Nr. 88 “Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 30. novembra lēmumā Nr. 549 “Par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” atklātā projektu iesniegumu konkursā” veiktos grozījumus projekta mērķī un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības indikatīvās projekta izmaksās, lai iesniegtu CFLA precizētu un papildinātu dokumentāciju trijos projekta pieteikumos, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Attīstības programmā šādus grozījumus:

1. Aizstāt Attīstības programmas Stratēģiskās daļas 1. pielikumu “Rīcības plāns”, saskaņā ar šī lēmuma 1. pielikumu.

2. Aizstāt Attīstības programmas Stratēģiskās daļas 2. pielikumu “Investīciju plāns”, saskaņā ar šī lēmuma 2. pielikumu.

3. Aizstāt Attīstības programmas Stratēģiskās daļas 2. pielikuma 2. pielikumu “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības investīciju plāns 2024.–2026. gadam”, saskaņā ar šī lēmuma 2. pielikuma pielikumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe1. pielikums: Rīcības plāns 2023.-2029. gadam XLSX

2. pielikums: Investīciju plāns 2023.-2029. gadamXLSX

2. pielikuma pielikums: Investīciju plāns 2024.–2026. gadam pielikums XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF