Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 26.02.2024. Stājas spēkā 27.02.2024.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Saistošo noteikumu publikācija tīmekļvietnē likumi.lv
Atvērt spēkā esošo redakciju tīmekļvietnē likumi.lv
2024. gada 22. februārīNr. 6

protokols Nr. 3, 59. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldību budžetiem”
16., 17. pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2024. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

108 897 186

euro

kārtējā gada izdevumi

124 180 559

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-15 283 373

euro

Finansēšana

15 283 373

euro

Atlikums gada sākumā

16 161 976

euro

Atlikums gada beigās

3 278 884

euro

Aizņēmumi

11 949 449

euro

Aizņēmumu atmaksa

8 166 549

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 382 619

euro

3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2023. gadā 13 775 780 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu.”

2. Aizstāt 1., 2., 3., 4. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3.,4. pielikumu.

3. Aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.01.110.001.JPD.0220, Nr.04.730.015.JPD.0321, Nr.04.730.015.JPD.0329, Nr.09.820.003.JPD.0421, Nr.09.820.016.JPD.0421, Nr.04.900.P068.JPD.0429, Nr.04.900.P077.JPD.0429, Nr.04.900.P087.JPD.0429, Nr.04.900.003.JPD.0430, Nr.09.219.030.JPD.0459, Nr.04.510.200.JPD.0459, Nr.04.740.P008.JPD.0459, Nr.09.219.P012.JPD.0459, Nr.10.700.P014.JPD.0459, Nr.06.600.030.JPD.0570, Nr.08.230.030.JPD.0570, Nr.09.100.030.JPD.0570, Nr.10.700.030.JPD.0570, Nr.09.219.030.JPD.0570, Nr.06.600.035.JPD.0570, Nr.06.600.001.JPD.0580, Nr.03.600.014.JPD.0620, Nr.04.900.022.JPD.0620, Nr. 01.820.890.JPD.0900, Nr.01.330.890.JPD.1110, Nr.08.620.016.JPD.1200, Nr.01.110.001.JPD.1800, Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.03.390.001.JPD.1800;

3.2. Jūrmalas izglītības pārvaldei tāmes Nr.09.810.001.IP.01, Nr.09.100.020.IP.02, Nr.09.820.020.IP.04, Nr.09.100.001.IP.ABEL, Nr.09.640.001.IP.ABEL, Nr.09.620.090.IP.ABEL, Nr.09.100.001.IP.AK, Nr.09.640.001.IP.AK, Nr.09.620.090.IP.AK, Nr.09.219.001.IP.AP, Nr.09.620.090.IP.AP, Nr.09.100.001.IP.BIT, Nr.09.640.001.IP.BIT, Nr.09.640.001.IP.JP, Nr.09.219.001.IP.JP, Nr.09.620.090.IP.JP, Nr.09.610.001.IP.JPS, Nr.09.630.001.IP.JPS, Nr.09.640.001.IP.JPS, Nr.09.219.001.IP.JPS, Nr.09.620.090.IP.JPS, Nr.09.640.001.IP.JVG, Nr.09.219.001.IP.JVG, Nr.09.620.090.IP.JVG, Nr.09.100.001.IP.KATR, Nr.09.640.001.IP.KATR, Nr.09.620.090.IP.KATR, Nr.09.640.001.IP.KP, Nr.09.219.001.IP.KP, Nr.09.640.001.IP.KV, Nr.09.219.001.IP.KV, Nr.09.620.090.IP.KV, Nr.09.100.001.IP.LAC, Nr.09.640.001.IP.LAC, Nr.09.620.090.IP.LAC, Nr.09.100.P062.IP.LAC, Nr.09.100.001.IP.MAD, Nr.09.640.001.IP.MAD, Nr.09.620.090.IP.MAD, Nr.09.100.001.IP.MAR, Nr.09.640.001.IP.MAR, Nr.09.620.090.IP.MAR, Nr.09.640.001.IP.MP, Nr.09.219.001.IP.MP, Nr.09.620.090.IP.MP, Nr.09.510.001.IP.MS, Nr.09.640.001.IP.MS, Nr.09.640.001.IP.MV, Nr.09.219.001.IP.MV, Nr.09.620.090.IP.MV, Nr.09.510.001.IP.MZ, Nr.09.640.001.IP.MZ, Nr.09.100.001.IP.NAM, Nr.09.640.001.IP.NAM, Nr.09.620.090.IP.NAM, Nr.09.100.001.IP.PODZ, Nr.09.640.001.IP.PODZ, Nr.09.620.090.IP.PODZ, Nr.09.640.001.IP.PV, Nr.09.219.001.IP.PV, Nr.09.620.090.IP.PV, Nr.09.219.P037.IP.PV, Nr.09.100.001.IP.SAUL, Nr.09.640.001.IP.SAUL, Nr.09.620.090.IP.SAUL, Nr.09.100.001.IP.TAUR, Nr.09.640.001.IP.TAUR, Nr.09.620.090.IP.TAUR, Nr.09.219.001.IP.VP, Nr.09.219.P084.IP.VP, Nr.09.219.P088.IP.VP, Nr.09.100.001.IP.ZVAN, Nr.09.640.001.IP.ZVAN, Nr.09.620.090.IP.ZVAN,

3.3. Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra tāmēm Nr.09.510.001.BJIC, Nr.09.640.001.BJIC,

3.4. Jūrmalas Futbola skolai tāmes Nr.09.510.001.FS, Nr.09.510.P066.FS;

3.5. Jūrmalas Centrālā bibliotēkai tāmi Nr.08.210.001.JCB,

3.6. Jūrmalas kapiem tāmi Nr.06.600.001.JK,

3.7. Jūrmalas Kultūras centram tāmes Nr.08.230.001.JKC99, Nr.08.620.040.JKC99;

3.8. Jūrmalas Muzejam tāmes Nr.08.220.001.JMZ99, Nr.08.220.040.JMZ99,

3.9. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram “Kauguri” tāmes Nr.10.400.061.JSPCK, Nr.07.490.062.JSPCK, Nr.10.700.071.JSPCK,

3.10. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram tāmes Nr.06.600.001.JSSC, Nr.09.100.035.JSSC, Nr.09.510.035.JSSC, Nr.09.620.035.JSSC, Nr.09.640.035.JSSC, Nr.09.219.035.JSSC, Nr.08.100.055.JSSC,

3.11. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmes Nr.10.600.060.LP99, Nr.10.700.060.LP99, Nr.07.620.P030.LP99, Nr.10.920.P031.LP99, Nr. 10.920.P032.LP99,

3.12. Jūrmalas pašvaldībai policijai tāmes Nr.03.110.001.PP, Nr.03.110.810.PP,

3.13. Jūrmalas Sporta skolai tāmes Nr.09.510.001.SS, Nr.09.640.001.SS,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

4. Papildināt 2. pielikumu ar šādām budžeta finansēto institūciju tāmēm:

4.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.09.219.P018.9210, Nr.09.219.P019.9210, Nr.08.100.P010.JPD.0459, Nr.08.100.P061.9310;

4.2. Jūrmalas Izglītības pārvaldei tāmi Nr.09.219.P069.IP.VP;

4.3. Jūrmalas Bērnu un jauniešu centram tāmi Nr.09.510.P028.BJIC;

5. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr. 49 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu” 6., 8. punktu, 10.1., 10.2, 10.3.,10.4., 11.1. apakšpunktu:

5.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024.gada 8.janvāra rīkojumu Nr.1.1-14/2024/7, 11.janvāra rīkojumu Nr.2.1-1/24-2, 18.janvāra rīkojumu Nr.1.1-14/2024/18, 19.janvāra rīkojumu Nr.1.1-14/2024/20, 23.janvāra rīkojumu Nr.1.1-14/2024/25, 23.janvāra rīkojumu Nr.1.1-14/2024/26, 26.janvāra rīkojumu Nr.1.1-14/2024/29, 30.janvāra rīkojumu Nr.1.1-14/2024/34, 30.janvāra rīkojumu Nr.2.1-1/24-7, 31.janvāra rīkojumu Nr.1.1-14/2024/37 2.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/2024/41, 5.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/2024/42, 5.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/2024/43, 6.februāra rīkojumu Nr.2.1-1/24-8, 12.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/2024/49 izdarītos grozījumus tāmēs Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.09.100.030.JPD.0570, Nr.10.700.071.JSPCK, Nr.08.210.030.JPD.0570, Nr.09.219.030.JPD.0570, Nr.08.210.001.JCB, Nr.08.220.001.JMZ99, Nr.08.620.040.JKC99, Nr.06.600.001.JPD.1800, Nr.09.810.001.IP.01, Nr.09.640.001.IP.AP, Nr.08.290.001.KVDC, Nr.04.120.P016.JPD.0550, Nr.09.620.090.IP.LAC, Nr.09.620.090.IP.SAUL, Nr.04.900.003.JPD.0429, Nr.04.900.P087.JPD.0429, Nr.09.510.030.JPD.0570, Nr.10.700.030.JPD.0570, Nr.09.640.001.IP.KV, Nr.09.219.001.IP.MV, Nr.08.620.016.JPD.1200;

5.2. aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

5.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.08.210.030.JPD.0570, Nr.06.600.001.JPD.1800, Nr.04.120.P016.JPD.0550, Nr.04.900.003.JPD.0429, Nr.09.510.030.JPD.0570,

5.2.2. Jūrmalas Izglītības pārvaldei tāmes Nr.09.640.001.IP.AP,

5.2.3. Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centram tāmi Nr.08.290.001.KVDC,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

6. Izteikt 10.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“atbilstoši ar domes lēmumu veiktajām funkciju un uzdevumu pārdalēm starp budžeta finansētām institūcijām apstiprinot vai grozot tāmes budžeta finansētām institūcijām, ja:

10.5.1. netiek grozīta budžeta programmai apstiprinātā apropriācija, finansējuma avots un netiek pārsniegts ekonomiskajās kategorijās attiecīgajam mērķim domes apstiprinātais izdevumu apjoms;

10.5.2.finansējums tiek pārcelts uz budžeta finansētajai institūcijai noteikto funkciju īstenošanai atbilstīgāku budžeta programmu un ja netiek grozīts finansējuma avots un netiek pārsniegts ekonomiskajās kategorijās attiecīgajam mērķim domes apstiprinātais izdevumu apjoms.”

Priekšsēdētāja

R. Sproģe1. pielikums PDF

2. pielikums PDF

3. pielikums PDF

4. pielikums PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (ar rīkojumu) PDF

Paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF