Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2024. gada 22. februārīNr.3

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst. 10.00

Sēde atklāta plkst. 10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītājas vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda (nepiedalās no plkst.13.20-13.22), Larisa Loskutova, Guntars Anspoks, Inese Kārkliņa, Irēna Kausiniece, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Jānis Lediņš (nepiedalās no plkst.13.32 līdz sēdes beigām), Iveta Blaua, Uldis Kronblūms, Jānis Asars, Rolands Parasigs – Parasiņš

Sēdē nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis (darba nespējas lapa), Andrejs Morozovs (darba nespējas lapa)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.

Arturs Grants

Personāla pārvaldības nodaļas vadītāja

Sandra Brante

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājs

Edgars Bērziņš

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p. i.

Zane Podniece

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Jekaterina Milberga

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Inženierbūvju nodaļas vadītāja

Karīna Zaharāne

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītājas p.i.

Arta Macijevska

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Zanda Sapronova

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vecākā eksperte mežsaimniecības jautājumos

Anna Anete Siatkovska

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Labklājības pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs

Gundars Ūķis

Stratēģiskās plānošanas nodaļas Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja

Solvita Vigule

Jūrmalas muzeja direktors

Ernests Sviklis

Jūrmalas ostas pārvaldes pārvaldnieka p.i.

Elviss Venters

Piedalās:

R .Balodis (Pumpuru vsk. skolas padomes loceklis), L. Zandresone (Pumpuru vsk. skolēnu vecāku pārstāve), D. Ābele (Pumpuru vsk. absolvente), I. Djeri (Jaundubultu psk. skolas padomes pārstāve), A. Bruņeniece (Pumpuru vsk. direktore), Ē. Annuškāns (Jaundubultu psk. direktors)

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 111 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

3.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 30 Skolas ielā 35A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

4.

Par zemesgabala Melnezera ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

5.

Par zemesgabala Melnezera ielā 8, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

6.

Par zemesgabala Paegļu ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

7.

Par zemesgabala Rīgas ielā 71, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

8.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Valtera prospektā 41/43, Jūrmalā

9.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 8, Jūrmalā

10.

Par zemesgabala Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

11.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 26. oktobra lēmumā Nr. 466 "Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu"

12.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Silu iela 0050, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

13.

Par 2022. gada 23. septembra Vienošanās Nr. 1.2-16.11/22-1181 pārjaunojumu

14.

Par dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1A, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

15.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-20 -7, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

16.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A - 52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

17.

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41-84, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu

18.

Par būves nojaukšanu Vidus prospektā 19, Jūrmalā

19.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 228 “Par investīciju projekta “Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

20.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 54, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

21.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Eiženijas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

22.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ropažu ielā 1, Jūrmalā

23.

Par detālplānojuma zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

24.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

25.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā, pilnveidošanu

26.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra lēmumā Nr. 475 “Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā apstiprināšanu”

27.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra lēmumā Nr. 476 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā apstiprināšanu”

28.

Par dzīvojamai mājai Smilšu ielā 19, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu

29.

Par “Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam” 2023. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

30.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda programmas “Muzeju nozares attīstības programma ” projektu iesniegumu konkursā

31.

Par kolektīvā iesnieguma izskatīšanu

32.

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2024. gada 8. janvāra atzinumu Nr. 1-18/85 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 43”

33.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu

34.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-210, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

35.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-87, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

36.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-60, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

37.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Slokas ielā 63 k-3 - 2, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

38.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-107, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 - 40, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu

40.

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 435 "Par Jūrmalas Dzīvokļu komisiju"

41.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 227 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

42.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

43.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 349 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

44.

Par investīciju projekta “Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas izveide” īstenošanu

45.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13 "Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums"

46.

Par vidi degradējošas ēkas Juglas ielā 7, Jūrmalā, sakārtošanu

47.

Par dalību Interreg Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2021-2027. gadam 1. prioritātes “Inovatīva uzņēmējdarbības attīstība” atklātajā projektu konkursā

48.

Par dalību INTERREG Igaunijas - Latvijas transnacionālās sadarbības programmas 2. prioritātes “Ūdenstūrisma pieejamība” atklātajā projektu konkursā

49.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka individuālās mēnešalgas apstiprināšanu

50.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

51.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”

52.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 28. oktobra nolikumā Nr. 26 “Budžeta nodaļas nolikums”

53.

Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 15. jūnija lēmumā Nr. 271 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” ēkas pārbūve Lēdurgas ielā 20A, Jūrmalā” investīciju projektam”

54.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumā Nr. 61 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” īstenošanai”

55.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 282 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai”

56.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos būvprojekta izstrādei Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas izveidei

57.

Par grozījumu 2023. gada pašvaldības budžetā apstiprināšanu

58.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”

59.

Par Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas izveidošanu, reorganizējot Jūrmalas Jaundubultu pamatskolu un Jūrmalas Pumpuru vidusskolu

1. Darba kārtības apstiprināšana

R. Sproģe ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādu papildu jautājumu:

· Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim, iekļaujot aiz sēdes darba kārtības pēdējā jautājuma

un izsaka priekšlikumu:

· sēdes darba kārtības 59. jautājumu “Par Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas izveidošanu, reorganizējot Jūrmalas Jaundubultu pamatskolu un Jūrmalas Pumpuru vidusskolu” sēdes darba kārtībā izskatīt kā 2. jautājumu;

· sēdes darba kārtības 41. jautājumu “Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 227 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”” sēdes darba kārtībā izskatīt kā 3. jautājumu;

· sēdes darba kārtības 42. jautājumu “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” sēdes darba kārtībā izskatīt kā 4. jautājumu;

· sēdes darba kārtības 43. jautājumu “Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 349 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma”” sēdes darba kārtībā izskatīt kā 5. jautājumu;

· sēdes darba kārtības 44. jautājumu “Par investīciju projekta “Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas izveide” īstenošanu” sēdes darba kārtībā izskatīt kā 6. jautājumu

· sēdes darba kārtības 45. jautājumu “Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums”” sēdes darba kārtībā izskatīt kā 7. jautājumu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildjautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā un izmaiņām sēdes darba kārtības jautājumu secībā (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

2.

Par Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas izveidošanu, reorganizējot Jūrmalas Jaundubultu pamatskolu un Jūrmalas Pumpuru vidusskolu

3.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 227 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

4.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

5.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 349 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

6.

Par investīciju projekta “Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas izveide” īstenošanu

7.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13 "Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums"

8.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 111 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

9.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 30 Skolas ielā 35A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

10.

Par zemesgabala Melnezera ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

11.

Par zemesgabala Melnezera ielā 8, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

12.

Par zemesgabala Paegļu ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

13.

Par zemesgabala Rīgas ielā 71, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

14.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Valtera prospektā 41/43, Jūrmalā

15.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 8, Jūrmalā

16.

Par zemesgabala Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

17.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 26. oktobra lēmumā Nr. 466 "Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu"

18.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Silu iela 0050, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

19.

Par 2022. gada 23. septembra Vienošanās Nr. 1.2-16.11/22-1181 pārjaunojumu

20.

Par dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1A, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

21.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-20 -7, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

22.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A - 52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

23.

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41-84, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu

24.

Par būves nojaukšanu Vidus prospektā 19, Jūrmalā

25.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 228 “Par investīciju projekta “Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 54, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Eiženijas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

28.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ropažu ielā 1, Jūrmalā

29.

Par detālplānojuma zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

30.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

31.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā, pilnveidošanu

32.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra lēmumā Nr. 475 “Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā apstiprināšanu”

33.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra lēmumā Nr. 476 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā apstiprināšanu”

34.

Par dzīvojamai mājai Smilšu ielā 19, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu

35.

Par “Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam” 2023. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

36.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda programmas “Muzeju nozares attīstības programma ” projektu iesniegumu konkursā

37.

Par kolektīvā iesnieguma izskatīšanu

38.

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2024. gada 8. janvāra atzinumu Nr. 1-18/85 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 43”

39.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu

40.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-210, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

41.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-87, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

42.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-60, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

43.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Slokas ielā 63 k-3 - 2, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

44.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-107, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 - 40, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu

46.

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 435 "Par Jūrmalas Dzīvokļu komisiju"

47.

Par vidi degradējošas ēkas Juglas ielā 7, Jūrmalā, sakārtošanu

48.

Par dalību Interreg Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2021-2027. gadam 1. prioritātes “Inovatīva uzņēmējdarbības attīstība” atklātajā projektu konkursā

49.

Par dalību INTERREG Igaunijas - Latvijas transnacionālās sadarbības programmas 2. prioritātes “Ūdenstūrisma pieejamība” atklātajā projektu konkursā

50.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka individuālās mēnešalgas apstiprināšanu

51.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

52.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”

53.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 28. oktobra nolikumā Nr. 26 “Budžeta nodaļas nolikums”

54.

Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 15. jūnija lēmumā Nr. 271 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” ēkas pārbūve Lēdurgas ielā 20A, Jūrmalā” investīciju projektam”

55.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumā Nr. 61 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” īstenošanai”

56.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 282 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai”

57.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos būvprojekta izstrādei Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas izveidei

58.

Par grozījumu 2023. gada pašvaldības budžetā apstiprināšanu

59.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”

60.

Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim

2. Par Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas izveidošanu, reorganizējot Jūrmalas Jaundubultu pamatskolu un Jūrmalas Pumpuru vidusskolu (lēmums Nr. 33)

Ziņotājs:

I. Kausiniece
E. Bērziņš


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms, J. Asars, I. Blaua, R. Parasigs – Parasiņš

Uz jautājumiem atbild:

E. Bērziņš


Izsakās:

R .Balodis (Pumpuru vsk. skolas padomes loceklis)

L. Zandresone (Pumpuru vsk. skolēnu vecāku pārstāve)

D. Ābele (Pumpuru vsk. absolvente)

I. Djeri ( Jaundubultu psk. skolas padomes pārstāve)

J. Asars, R. Parasigs – Parasiņš, U. Kronblūms, I. Taranda

I. Kārkliņa, I. Blaua

A. Bruņeniece ( Pumpuru vsk. direktore)

Ē. Annuškāns (Jaundubultu psk. direktors)

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, G. Anspoks), “pret” – 4 (J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “atturas” – 1 (M. Stulpiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas izveidošanu, reorganizējot Jūrmalas Jaundubultu pamatskolu un Jūrmalas Pumpuru vidusskolu.

Pārtraukums 11.56-12.13

3. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 227 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” (lēmums Nr. 34)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 227 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”.

4. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” (lēmums Nr. 35)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”.

5. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 349 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” (lēmums Nr. 36)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 349 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”.

6. Par investīciju projekta “Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas izveide” īstenošanu (lēmums Nr. 37)

Ziņotājs:

I. Kausiniece


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms jautā, vai jaunā skola būs speciālā skola vai pamatskola ar iekļaujošās izglītības programmām?

I. Kārkliņa - šī skola joprojām būs pamatskola ar iekļaujošās izglītības programmām, tai pievienojot Jūrmalas pamatskolu.

U. Kronblūms jautā, vai normatīvie akti nosaka skolēnu skaitu klasē arī iekļaujošās izglītības programmām?

I. Kārkliņa - ir noteikts skolēnu skaits klasē arī katrai speciālās izglītības programmai.

U. Kronblūms jautā, vai jebkurai izglītības iestādei būtu jāīsteno kāda iekļaujošās izglītības programma, ja to pieprasa skolēnu vecāki?

I. Kārkliņa - jā, protams, to nosaka likums.

U. Kronblūms jautā, kāpēc nevēlējas izmantot Veselības ministrijas piedāvāto maiņas darījumu Vaivaru pamatskolas ēkas apmainot pret blakus esošo pašvaldībai piederošo zemesgabalu Vaivari 1308?

I. Kārkliņa – ir bijušas vairākas tikšanās ar ministrijas pārstāvjiem, taču ne no ministrijas, ne no pašvaldības puses šis jautājums viennozīmīgi nav risināts. Skola pati nevienu vēstuli ar šādu piedāvājumu nav saņēmusi.

U. Kronblūms jautā I. Kausiniecei, vai viņai ir zinājusi par ministrijas piedāvājumu?

I. Kausiniece atbild, ka nē.

R. Sproģe lūdz U. Kronblūmu rakstiski iesniegt jautājumus par Veselības ministrijas piedāvājumu.

U. Kronblūms jautā, vai par skolas pārcelšanu ir jautāts skolēnu vecāku viedoklis?

I. Kārkliņa – vecāki gaida un jautā, kad skola pāries uz jaunām, atbilstošām telpām un, viņiem nav svarīgi, kurā pilsētas daļā tā atradīsies, jo Vaivaru pamatskolā mācās bērni ne tikai no Vaivariem, bet no visas pilsētas.

U. Kronblūms jautā, vai vecāki piekrīt tam, ka skola no unikālas, ekoloģiskas vides tiks pārcelta uz ēku, kas atradīsies blakus maģistrālei?

I. Kārkliņa uzskata, ka skolā vidi veido skolotāji un pārējie skolas darbinieki.


Izsakās:

U. Kronblūms

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks,), “pret” – 1 (U. Kronblūms), “atturas” – 3 (J. Asars, I. Blaua, R. Parasigs – Parasiņš), I. Kārkliņa nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par investīciju projekta “Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas izveide” īstenošanu.

7. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13 "Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums" (nolikums Nr. 3)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13 "Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums".

8. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 111 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 38)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 111 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

9. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 30 Skolas ielā 35A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 39)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 30 Skolas ielā 35A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

10. Par zemesgabala Melnezera ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 40)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Melnezera ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

11. Par zemesgabala Melnezera ielā 8, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 41)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Melnezera ielā 8, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

12. Par zemesgabala Paegļu ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 42)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Paegļu ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

13. Par zemesgabala Rīgas ielā 71, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 43)

Ziņotājs:

L. Loskutova


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms jautā, vai Teritorijas plānojuma 2016. gada grozījumos mērķis un pamatojums zemesgabala zonējuma maiņai no Dabas teritorijas 4D2 uz Publiskas apbūves teritoriju P65 bija transporta apkalpojošās infrastruktūras attīstība, t.i., degvielas uzpildes stacijas būvniecība?

S. Brauere - ņemot vērā šobrīd spēkā esošo Teritorijas plānojumu, šim zemesgabalam atļautā izmantošana ir Publiskās apbūves teritorija.

U. Kronblūms jautā, vai izsoles noteikumi nodrošina, ka tiks sasniegts mērķis, dēļ kā tika veikta zonējuma maiņa, t.i., uzbūvēta piemēram, degvielas uzpildes stacija, bet ne kas cits, ko pieļauj minētais spēkā esošais zonējums, piemēram, viesu izmitināšanas objekts u.c.?

S. Brauere - šāds nosacījums izsoles noteikumos nav noteikts.

U. Kronblūms - 2016. gadā, kad domes sēdē kā Jūrmalas aizsardzības biedrības priekšsēdētājs un ko arī gandrīz 2500 iedzīvotāji savos iesniegumos lūdza nenodot apbūvei šo 7000 m2 platībā esošo mežu, šobrīd sēdes zālē esošie deputāti, kuri toreiz piedalījās sēdē, noraidīja šos iebildumus un noraidīšanas iemesls bija tas, ka plānošanas dokumentos tika minēts pamatojums – nepieciešama satiksmes infrastruktūras objekta – degvielas uzpildes stacijas būvniecība. Vieta tika izvēlēta atbilstoši, pie satiksmes pārvada, tā, lai netraucētu satiksmes dalībniekiem un neradītu sadzīviskus traucējumus apkārtnē. Jautā domes priekšsēdētājai un pārējiem - vai ir godīgi pret iedzīvotājiem vispirms pateikt, ka daļa no lielā meža masīva Dzintaros ir jāapbūvē dēļ degvielas uzpildes stacijas, pēc tam atdalīt šo zemesgabalu un tad pateikt, ka pašvaldībai šo zemesgabalu nevajag un nodot izsolē, bez jebkādiem nosacījumiem, ka šeit būtu jābūt solītajai degvielas uzpildes stacijai?

R. Sproģe – 2016. gadā, visticamāk, bija apstākļi, kas paredzēja šo iespēju, tāpēc tā arī tika lemts. Šobrīd apstākļi ir mainījušies, iespējams, arī apbūves iecere ir mainījusies. Izsoles noteikumi neparedz īpašus nosacījumus.


Izsakās:

U. Kronblūms izsakās, ka ir kategoriski pret šī meža Dzintaros pārdošanu, kam, viņaprāt, loģiski sekos tā iznīcināšana. Tā kā iepriekš apbūve tika pamatota ar degvielas uzpildes stacijas nepieciešamību, lūdz domes priekšsēdētāju noņemt šo jautājumu no izskatīšanas, veikt analīzi par degvielas uzpildes stacijas nepieciešamību tajā vietā, ieguvumiem un zaudējumiem. Veikt iedzīvotāju aptauju un, tad sagatavot lēmuma projektu, kur, izsoles rezultātā varētu tikt realizēta tikai un vienīgi iepriekš sabiedrībai solītā izmantošana – degvielas uzpildes stacijas izbūve.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 3 (J. Asars, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “atturas” – 1 (I. Blaua)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Rīgas ielā 71, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Valtera prospektā 41/43, Jūrmalā (lēmums Nr. 44)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 3 (J. Asars, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “atturas” – 1 (I. Blaua)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Valtera prospektā 41/43, Jūrmalā.

15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr. 45)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (I. Blaua)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 8, Jūrmalā.

16. Par zemesgabala Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 46)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

17. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 26. oktobra lēmumā Nr. 466 "Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu"

Ziņotājs:

S. Brauere


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

S. Brauere


Izsakās:

J. Asars pateicās visiem, kuri atbalstīja ierosināto iniciatīvu.

U. Kronblūms izsakās, ka priecē, tas, ka šobrīd šo īpašumu nepārdot, taču tālākā nākotnē būtu nepieciešams, ņemot vērā iedzīvotāju lūgumu, šo teritoriju noteikt kā “dabas teritorija”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 4 (J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 9 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks)),

lēmuma projekts ir noraidīts.

18. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Silu iela 0050, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr. 47)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Silu iela 0050, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

19. Par 2022. gada 23. septembra Vienošanās Nr. 1.2-16.11/22-1181 pārjaunojumu (lēmums Nr. 48)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par 2022. gada 23. septembra Vienošanās Nr. 1.2-16.11/22-1181 pārjaunojumu.

20. Par dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1A, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 49)

Ziņotājs:

G. Anspoks


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

G. Kovaļevska, G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1A, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

21. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-20 -7, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr. 50)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-20 -7, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.

22. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A - 52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 51)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A - 52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

23. Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41-84, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu (lēmums Nr. 52 )

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41-84, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu.

24. Par būves nojaukšanu Vidus prospektā 19, Jūrmalā (lēmums Nr. 53)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Vidus prospektā 19, Jūrmalā.

25. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 228 “Par investīciju projekta “Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” (lēmums Nr. 54)

Ziņotājs:

G. Anspoks


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

B. Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 228 “Par investīciju projekta “Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 54, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 55)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 54, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

27. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Eiženijas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 56)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Eiženijas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

28. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ropažu ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr. 57)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1(U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ropažu ielā 1, Jūrmalā.

29. Par detālplānojuma zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 58)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

30. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 59)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

31. Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā, pilnveidošanu (lēmums Nr. 60)

Ziņotājs:

J. Lediņš


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms jautā, vai nešķiet, ka, gan pēc sabiedrības daudziem un nepārprotamiem iebildumiem, gan pēc institūciju iebildumiem, vajadzētu šo teritoriju atstāt kā mežu?


Uz jautājumiem atbild:

V. Zvejniece - sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti ne tikai iebildumi, bet arī atbalsta vēstules. Šobrīd ir precizēta pilsētas attīstības stratēģija, tādēļ ir priekšlikums nodot šo lokālplānojumu pilnveidošanai.


Izsakās:

U. Kronblūms izsakās, ka šeit nav runa par tiem daudziem miljoniem, kurus, iespējams, iegūs zemesgabala īpašnieki, kad pārskatāmā nākotnē šeit zālē sēdošais vairākums deputātu pacels rokas, bet par to, ko zaudēs sabiedrība. Atklāta vairāku tūkstošu iedzīvotāju iebildumu ignorēšana, institūciju viedokļi, stratēģijas pielabošana, lai varētu apbūvēt šo zemesgabalu. Tas viss liecina, par to, par ko šobrīd neizteiksies, tāpēc aicina vismaz šobrīd pārtraukt šāda lokālplānojuma izstrādi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 4 (J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā, pilnveidošanu.

32. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra lēmumā Nr. 475 “Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā apstiprināšanu” (lēmums Nr. 61)

Ziņotājs:

J. Lediņš


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (I. Blaua, U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra lēmumā Nr. 475 “Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā apstiprināšanu”.

33. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra lēmumā Nr. 476 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā apstiprināšanu” (lēmums Nr. 62)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra lēmumā Nr. 476 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā apstiprināšanu”.

34. Par dzīvojamai mājai Smilšu ielā 19, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu (lēmums Nr. 63)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (I. Blaua)), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai Smilšu ielā 19, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu.

35. Par “Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam” 2023. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr. 64)

Ziņotājs:

J. Lediņš


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

J. Milberga


Izsakās:

U. Kronblūms lūdz monitorēt pilsētā esošo darba vietu skaitu un atspoguļot to kādā no attīstības stratēģijas dokumentiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam” 2023. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

36. Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda programmas “Muzeju nozares attīstības programma ” projektu iesniegumu konkursā (lēmums Nr. 65)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda programmas “Muzeju nozares attīstības programma ” projektu iesniegumu konkursā.

37. Par kolektīvā iesnieguma izskatīšanu (lēmums Nr. 66)

Ziņotājs:

Z. Sapronova


Izsakās

R. Parasigs – Parasiņš uzskata, ka nākotnē ir jārod risinājums iespējai pastaigāties ar suņiem pludmalē, protams, respektējot tos cilvēkus, kuri iebilst pret to. Tās varētu būt vai nu atsevišķas pludmales vietas, vai arī noteiktas konkrētas diennakts stundas.

G. Anspoks izsakās, ka šajā jautājumā ir jāvērtē arī drošības apsvērumi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par kolektīvā iesnieguma izskatīšanu.

38. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2024. gada 8. janvāra atzinumu Nr. 1-18/85 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 43” (lēmums Nr. 67)

Ziņotājs:

A. A. Siatkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2024. gada 8. janvāra atzinumu Nr. 1-18/85 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 43”.

Iziet I. Taranda.

39. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu (lēmums Nr. 68)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Taranda izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu.

40. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-210, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 69)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Taranda izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-210, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

Ienāk I. Taranda.

41. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-87, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 70)

42. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-60, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 71)

43. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Slokas ielā 63 k-3 - 2, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 72)

44. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-107, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 73)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-87, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

2. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-60, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

3. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Slokas ielā 63 k-3 - 2, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

4. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-107, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

45. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 - 40, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu (lēmums Nr. 74)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 - 40, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu.

46. Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 435 "Par Jūrmalas Dzīvokļu komisiju" (lēmums Nr. 75)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 435 "Par Jūrmalas Dzīvokļu komisiju".

47. Par vidi degradējošas ēkas Juglas ielā 7, Jūrmalā, sakārtošanu (lēmums Nr. 76)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par vidi degradējošas ēkas Juglas ielā 7, Jūrmalā, sakārtošanu.

48. Par dalību Interreg Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2021-2027. gadam 1. prioritātes “Inovatīva uzņēmējdarbības attīstība” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr. 77)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Interreg Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2021-2027. gadam 1. prioritātes “Inovatīva uzņēmējdarbības attīstība” atklātajā projektu konkursā.

49. Par dalību INTERREG Igaunijas - Latvijas transnacionālās sadarbības programmas 2. prioritātes “Ūdenstūrisma pieejamība” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr. 78)

Ziņotājs:

R. Sproģe


Uzdod jautājumus:

I. Blaua

Uz jautājumiem atbild:

J. Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību INTERREG Igaunijas - Latvijas transnacionālās sadarbības programmas 2. prioritātes “Ūdenstūrisma pieejamība” atklātajā projektu konkursā.

50. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka individuālās mēnešalgas apstiprināšanu (lēmums Nr. 79)

Ziņotājs:

R. Sproģe


Izsakās:

U. Kronblūms

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka individuālās mēnešalgas apstiprināšanu.

51. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 80)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs – Parasiņš), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

Iziet J. Lediņš.

52. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” (lēmums Nr. 81)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, J. Lediņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”.

53. Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 28. oktobra nolikumā Nr. 26 “Budžeta nodaļas nolikums” (nolikums Nr. 4)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, J. Lediņš izgājis), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2021. gada 28. oktobra nolikumā Nr. 26 “Budžeta nodaļas nolikums”.

54. Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 15. jūnija lēmumā Nr. 271 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” ēkas pārbūve Lēdurgas ielā 20A, Jūrmalā” investīciju projektam” (lēmums Nr. 82)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, J. Lediņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2021. gada 15. jūnija lēmumā Nr. 271 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” ēkas pārbūve Lēdurgas ielā 20A, Jūrmalā” investīciju projektam”.

55. Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumā Nr. 61 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” īstenošanai” (lēmums Nr. 83)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, J. Lediņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumā Nr. 61Nr. 61 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” īstenošanai”.

56. Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 282 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai” (lēmums Nr. 84)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, J. Lediņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 282 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai”.

57. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos būvprojekta izstrādei Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas izveidei (lēmums Nr. 85)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (R. Sproģe, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – 1 (U. Kronblūms), “atturas” – 2 (R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars), I. Kārkliņa nebalso, J. Lediņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos būvprojekta izstrādei Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas izveidei.

58. Par grozījumu 2023. gada pašvaldības budžetā apstiprināšanu (lēmums Nr. 86)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, J. Lediņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu 2023. gada pašvaldības budžetā apstiprināšanu.

59. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr. 6)

Ziņotājs:

R.Sproģe


Ziņotājs:

R. Sproģe ziņo par papildinājumiem, saskaņā ar Finanšu komitejā lemto.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 12 (R. Sproģe, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, J. Lediņš izgājis), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”.

60. Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim (lēmums Nr. 87)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, J. Lediņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim.

U. Kronblūms lūdz E. Venteram sasaukt Jūrmalas ostas valdes ārkārtas sēdi un uz nākamo Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdi iekļaut jautājumu par projekta par krasta nostiprinājuma izbūvi Lielupes grīvas teritorijā virzību.

Sēde slēgta plkst. 13.44.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2024. gada 21. martā plkst. 10.00.

Sēdes vadītāja

R. Sproģe

Sēdes protokolētāja

A. Liepiņa


Lejupielāde: DOC un PDF