Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 25.03.2024. Stājas spēkā 26.03.2024.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Saistošo noteikumu publikācija tīmekļvietnē likumi.lv
Atvērt spēkā esošo redakciju tīmekļvietnē likumi.lv

2024. gada 21. martāNr. 10

protokols Nr. 4, 59. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldību budžetiem”
16., 17. pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2., 3. punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2024. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

109 023 307

euro

kārtējā gada izdevumi

125 107 192

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-16 083 885

euro

Finansēšana

16 083 885

euro

Atlikums gada sākumā

16 161 976

euro

Atlikums gada beigās

2 607 372

euro

Aizņēmumi

11 949 449

euro

Aizņēmumu atmaksa

8 037 549

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 382 619

euro

3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2024. gadā 13 849 855 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu.”

2. Aizstāt 1., 2., 3., 4. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3., 4. pielikumu.

3. Aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.01.330.890.JPD.1110, Nr.04.900.016.JPD.0429, Nr.04.900.022.JPD.0610, Nr.06.600.001.JPD.0580, Nr.03.600.890.JPD.0610, Nr.03.600.014.JPD.0610;

3.2. Jūrmalas izglītības pārvaldei tāmes Nr.09.100.001.IP.ABEL, Nr.09.100.001.IP.AK, Nr.09.640.001.IP.AK, Nr.09.620.090.IP.AK, Nr.09.219.001.IP.AP, Nr.09.620.090.IP.AP, Nr.09.100.001.IP.BIT, Nr.09.219.001.IP.JP, Nr.09.219.001.IP.JPS, Nr.09.219.001.IP.JVG, Nr.09.100.001.IP.KATR, Nr.09.219.001.IP.KP, Nr.09.219.001.IP.KV, Nr.09.620.090.IP.KV, Nr.09.100.001.IP.LAC, Nr.09.100.001.IP.MAD, Nr.09.640.001.IP.MAD, Nr.09.620.090.IP.MAD, Nr.09.100.001.IP.MAR, Nr.09.219.001.IP.MP, Nr.09.620.090.IP.MP, Nr.09.510.001.IP.MS, Nr.09.219.001.IP.MV, Nr.09.620.090.IP.MV, Nr.09.100.001.IP.NAM, Nr.09.100.001.IP.PODZ, Nr.09.219.001.IP.PV, Nr.09.620.090.IP.PV, Nr.09.100.001.IP.SAUL, Nr.09.100.001.IP.TAUR, Nr.09.219.001.IP.VP, Nr.09.100.001.IP.ZVAN, Nr.09.100.020.IP.02;

3.3. Jūrmalas Sporta skolas tāmes Nr.09.510.001.SS, Nr.09.510.050.SS;

3.4. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram tāmes Nr.06.600.001.JSSC, Nr.08.100.055.JSSC, Nr.08.210.035.JSSC, Nr.08.220.035.JSSC, Nr.09.640.035.JSSC,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

4. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr. 49 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu” 8. punktu, 10.2, 10.3., 10.4. apakšpunktu:

4.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 23. februāra rīkojumu Nr.1.1-14/2024/60, 27. februāra rīkojumu Nr.1.1-14/2024/63, 5. marta rīkojumu Nr.1.1-14/2024/74, 7. marta rīkojumu Nr.1.1-14/2024/75, 7. marta rīkojumu Nr.1.1-14/2024/76, 12. marta rīkojumu Nr.1.1-14/2024/80 izdarītos grozījumus tāmēs Nr.08.620.040.JPD.1200, Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.09.820.003.JPD.0421, Nr.09.219.001.IP.JVG, Nr.08.210.P094.JCB, Nr.08.210.P095.JCB, Nr.08.620.040.JKC99, Nr.08.210.P081.JCB;

4.2. aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm:

4.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.08.620.040.JPD.1200, Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.09.820.003.JPD.0421;

4.2.2. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai tāmes Nr.08.210.P094.JCB, Nr.08.210.P095.JCB, Nr.08.210.P081.JCB;

4.2.3. Jūrmalas Kultūras centam tāmi Nr.08.620.040.JKC99.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar rīkojumu) PDF

Paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF