Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 26.04.2024. Stājas spēkā 27.04.2024.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Saistošo noteikumu publikācija tīmekļvietnē likumi.lv
Atvērt spēkā esošo redakciju tīmekļvietnē likumi.lv

2024. gada 24. aprīlīNr. 20

protokols Nr. 6, 77. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldību budžetiem”
16., 17. pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2., 3. punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2024. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

109 200 302

euro

kārtējā gada izdevumi

125 786 919

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-16 586 617

euro

Finansēšana

16 586 617

euro

Atlikums gada sākumā

16 161 976

euro

Atlikums gada beigās

2 104 640

euro

Aizņēmumi

11 949 449

euro

Aizņēmumu atmaksa

8 037 549

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 382 619

euro

3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2024. gadā 13 602 731 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4.pielikumu.”

2. Aizstāt 1., 2., 3., 4.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3., 4. pielikumu.

3. Aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.06.600.035.JPD.0529, Nr.04.900.890.JPD.0529, Nr.05.100.005.JPD.0550, Nr.06.600.006.JPD.0550, Nr.08.100.006.JPD.0550, Nr.08.100.055.JPD.0550, Nr.05.100.200.JPD.0550, Nr.06.600.001.JPD.0580, Nr.08.620.016.JPD.1200, Nr.08.620.040.JPD. 1200;

3.2. Jūrmalas izglītības pārvaldei tāmes Nr.09.810.001.IP.01, Nr.09.820.017.IP.01, Nr.09.219.020.IP.01, Nr.08.100.050.IP.04, Nr.09.100.001.IP.ABEL, Nr.09.640.001.IP.ABEL, Nr.09.620.090.IP.ABEL, Nr.09.100.001.IP.AK, Nr.09.620.090.IP.AK, Nr.09.640.001.IP.AP, Nr.09.219.001.IP.AP, Nr.09.620.090.IP.AP, Nr.09.219.001.IP.JP, Nr.09.640.001.IP.JVG, Nr.09.219.001.IP.JVG, Nr.09.620.090.IP.JVG, Nr.09.640.001.IP.KATR, Nr.09.620.090.IP.KATR, Nr.09.219.001.IP.KP, Nr.09.219.001.IP.KV, Nr.09.620.090.IP.LAC, Nr.09.620.090.IP.MAD, Nr.09.100.001.IP.MAR, Nr.09.620.090.IP.MAR, Nr.09.620.090.IP.MP, Nr.09.510.001.IP.MS, Nr.09.219.001.IP.MV, Nr.09.510.001.IP.MZ, Nr.09.640.001.IP.MZ, Nr.09.100.001.IP.NAM, Nr.09.620.090.IP.NAM, Nr.09.620.090.IP.PODZ, Nr.09.219.001.IP.PV, Nr.09.100.001.IP.SAUL, Nr.09.640.001.IP.SAUL, Nr.09.620.090.IP.SAUL, Nr.09.100.001.IP.TAUR, Nr.09.620.090.IP.TAUR, Nr.09.620.090.IP.ZVAN;

3.3. Jūrmalas Bērnu un jauniešu centram tāmes Nr.09.510.001.BJIC, Nr.09.640.001.BJIC;

3.4. Jūrmalas Kultūras centram tāmi Nr.08.620.040.JKC99;

3.5. Jūrmalas valstspilsētas vēlēšanu komisijai tāmi Nr.01.110.001.VK,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

4. Papildināt 2.pielikumu ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas tāmi Nr.04.900.003.JPD.0470.

5. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr. 49 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu” 6., 7., un 8.punktu, 10.2., 10.3., 10.4., 10.5.1., 11.1.apakšpunktu:

5.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 21.marta rīkojumu Nr.1.1-14/2024/95, 5.aprīļa rīkojumu Nr.2.1-1/24-23, 10.aprīļa rīkojumu Nr.1.1- 14/2024/107, 12.aprīļa rīkojumu Nr.1.1-14/2024/111, 15.aprīļa rīkojumu Nr.1.1-14/2024/117 izdarītos grozījumus tāmēs Nr.04.730.015.JPD.0430, Nr.08.620.040.JKC99, Nr.09.510.001.IP.MS, Nr.09.810.001.IP.01, Nr.09.820.017.IP.01, Nr.09.820.017.IP.05, Nr.04.510.008.JPD.0430, Nr.04.510.008.JPD.0470, Nr.04.900.003.JPD.0430, Nr.04.900.003.JPD.0470, Nr.09.610.020.JPD.0430, Nr.09.610.020.JPD.0470, Nr.09.820.P086.JPD.0421, Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.10.700.071.JSPCK, Nr.08.220.001.JMZ99, Nr.09.510.001.SS, Nr.09.640.001.SS.

5.2. aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm:

5.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.04.730.015.JPD.0430, Nr.04.510.008.JPD.0430, Nr.04.900.003.JPD.0430, Nr.09.610.020.JPD.0430, Nr.09.820.P086.JPD.0421, Nr.01.890.890.JPD.JPV;

5.2.2. Jūrmalas Izglītības pārvaldei tāmi Nr.09.820.017.IP.05;

5.2.3. Jūrmalas muzejam tāmi Nr.08.220.001.JMZ99;

5.2.4. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram “Kauguri” tāmi Nr.10.700.071.JSPCK;

5.2.5. Jūrmalas Sporta skolai tāmes Nr.09.510.001.SS, Nr.09.640.001.SS.

5.3. papildināt 2.pielikumu ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas tāmēm Nr.04.510.008.JPD.0470, Nr.09.610.020.JPD.0470.

6. Papildināt ar 11.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“11.4. starp EKK 2275 “Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un attiecīgo atlīdzības EKK programmas “Iestādes darbības nodrošināšana” ietvaros, ja netiek grozīta programmai apstiprinātā apropriācija un finansējuma avots, Jūrmalas Izglītības pārvaldes funkcionālā pakļautībā esošām izglītības iestādēm atlaišanas pabalstu, kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu un atlīdzības izmaksu nodrošināšanai, atbilstoši ar domes lēmumu likvidētajām amata vienībām.”


Priekšsēdētāja

R. Sproģe1. pielikums PDF

2. pielikums PDF

3. pielikums PDF

4. pielikums PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (ar rīkojumu) PDF

Informatīvais paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF