Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2024. gada 24. aprīlīNr.6

Trešdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst. 10.00

Sēde atklāta plkst. 10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītājas vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda, Larisa Loskutova, Guntars Anspoks, Inese Kārkliņa, Irēna Kausiniece, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Andrejs Morozovs, Uldis Kronblūms, Rolands Parasigs – Parasiņš, Jānis Asars, Iveta Blaua

Sēdē nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis (darba nespējas lapa)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājs

Edgars Bērziņš

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās nodaļas vadītāja p. i.

Zane Podniece

Budžeta nodaļas vadītāja vietniece

Kristīne Hermane

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Centralizētās grāmatvedības vadītāja

Ināra Kundziņa

Nodokļu nodaļas vadītāja

Edīte Silova

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja vietniece

Ieva Gulbe

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vecākā eksperte mežsaimniecības jautājumos

Anna Anete Siatkovska

Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļas Kapitāldaļu pārvaldības daļas vadītājs

Elviss Venters

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Labklājības pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Stratēģiskās plānošanas nodaļas Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja

Solvita Vigule

Jūrmalas Kultūras centra direktors

Agnis Kristvalds

PII “Lācītis” vadītāja

Natālija Račāne

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas pašvaldības policijas priekšnieks

Uldis Bēniņš

Piedalās:

AS “Nexia Audit Advice” pārstāvji

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 35 Jurģu ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

3.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Slokas ielā 65 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

4.

Par zemesgabala Ziedoņa ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

5.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

6.

Par zemesgabala daļas Kolkas ielā 2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

7.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 31 “Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums”

8.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumā Nr. 87 “Par Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

9.

Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā pirmā stāva daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

10.

Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 3, Jūrmalā daļas – kafejnīcas nomas tiesību izsoles organizēšanu

11.

Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 3, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

12.

Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā daļas – kafejnīcas nomas tiesību izsoles organizēšanu

13.

Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā daļas – biroja nomas tiesību izsoles organizēšanu

14.

Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā daļas – noliktavas nomas tiesību izsoles organizēšanu

15.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 49, Jūrmalā

16.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piebalgas ielā 2, Jūrmalā

17.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 0005, Jūrmalā

18.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

19.

Par Jūrmalas valstspilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu Rīgas līča piekrastē

20.

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā

21.

Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā

22.

Par Jūrmalas domes 2024. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr. 8 “Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā” precizēšanu

23.

Par zemes vienības Meža prospektā 42A, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 44, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Semafora ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pulkveža Brieža ielā 60, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

28.

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Vienības prospekts 1608, Jūrmala, Bulduri 1002, Jūrmala, 8. līnija, Jūrmala, Bulduri 1004, Jūrmala, 9. līnija 0069, Jūrmala, Lielupe 1009, Jūrmala, 10. līnija 0068, Jūrmala, Lielupe 1001, Jūrmala, 11. līnijas 1018, Jūrmala, 12. līnija 0070, Jūrmala, 13. līnija 0031, Jūrmala, Lielupe 1005, Jūrmala, 9. līnija 1103, Jūrmala, Bulduri 1003, Jūrmala, nosaukumu likvidēšanu

29.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā

30.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Liedaga ielā 7, Jūrmalā

31.

Par detālplānojuma zemesgabalam Slokas ielā 69, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

32.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Kauguri 0505, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 57, Jūrmalā, apstiprināšanu

34.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā, apstiprināšanu

35.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

36.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra lēmuma Nr. 589 “Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā” atcelšanu

37.

Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, iegādi

38.

Par namīpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

39.

Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 5. augusta lēmumā Nr. 572 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Brīvības prospekts 0142, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības”

40.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Kadiķu iela 0036, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

41.

Par ielu pārbūves investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas

42.

Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas nolikums

43.

Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 2 (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ.DARA.ZINA.IZVĒRTĒ” noslēgumu

44.

Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “ Ar spēli digitāli tuvāk mūsdienu skolēnam ” noslēgumu

45.

Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 2 (KA2) Skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-TR01-KA229-094319_3 “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” noslēgumu

46.

Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 2 (KA2) “ Skolu stratēģiskās partnerības ” projekta “ SKOLĒNU PARLAMENTS – skolas darbības aktivizēšana, izmantojot studentu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos ” noslēgumu

47.

Par Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Proti un dari” noslēgumu

48.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam, projekta “PROTI un DARI 2.0” īstenošanu

49.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 18. augusta nolikumā Nr. 36 “Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums”

50.

Par Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu

51.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas valsts programmas 2024. - 2026. gadam ietvaros izsludinātajā atklātā projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

52.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1. pamatdarbības (KA1) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Jautras āra spēles pirmsskolai”

53.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Esi atbildīgs par Vides izglītību. Tagad!”

54.

Par Jūrmalas Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS BULDURU DRAUDZEI

55.

Par Jūrmalas Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā “Junior Achievement Latvia”

56.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra nolikumā Nr. 86 “Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums”

57.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenēm

58.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalstu bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam

59.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas valstspilsētas attīstībā

60.

Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

61.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-223, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

62.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-19, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

63.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 25, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

64.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-409, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

65.

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-35, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu

66.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 9-32, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu

67.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra lēmumā Nr. 592 “Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka””

68.

Par vidi degradējošas ēkas Kāpu ielā 47, Jūrmalā, sakārtošanu

69.

Par vidi degradējošas ēkas Pētera ielā 11A, Jūrmalā, konservāciju

70.

Par iepirkuma līguma slēgšanu uz laiku, kas ir ilgāks par pieciem gadiem – iepirkumā “Četru policijas transportlīdzekļu iegāde operatīvajā līzingā”

71.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) un par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” noslēgumu

72.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

73.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

74.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 21. maija noteikumos Nr. 1 “Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas administrācija sadala termiņos vai atliek nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus”

75.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra lēmumā Nr. 619 “Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka””

76.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada pārskata apstiprināšanu

77.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nodevām

78.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”

1. Darba kārtības apstiprināšana

R. Sproģe ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādu papildu jautājumu:

· Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības

un izslēgt no sēdes darba kārtības 72. jautājumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildjautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā un 72.jautājuma izslēgšanu no sēdes darba kārtības (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildjautājumu sēdes darba kārtībā aiz sēdes darba kārtības pēdējā jautājuma un izslēgt 72. jautājumu no sēdes darba kārtības.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību kopumā (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

2.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 35 Jurģu ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

3.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Slokas ielā 65 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

4.

Par zemesgabala Ziedoņa ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

5.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

6.

Par zemesgabala daļas Kolkas ielā 2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

7.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 31 “Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums”

8.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumā Nr. 87 “Par Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

9.

Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā pirmā stāva daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

10.

Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 3, Jūrmalā daļas – kafejnīcas nomas tiesību izsoles organizēšanu

11.

Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 3, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

12.

Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā daļas – kafejnīcas nomas tiesību izsoles organizēšanu

13.

Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā daļas – biroja nomas tiesību izsoles organizēšanu

14.

Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā daļas – noliktavas nomas tiesību izsoles organizēšanu

15.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 49, Jūrmalā

16.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piebalgas ielā 2, Jūrmalā

17.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 0005, Jūrmalā

18.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

19.

Par Jūrmalas valstspilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu Rīgas līča piekrastē

20.

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā

21.

Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā

22.

Par Jūrmalas domes 2024. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr. 8 “Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā” precizēšanu

23.

Par zemes vienības Meža prospektā 42A, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 44, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Semafora ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pulkveža Brieža ielā 60, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

28.

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Vienības prospekts 1608, Jūrmala, Bulduri 1002, Jūrmala, 8. līnija, Jūrmala, Bulduri 1004, Jūrmala, 9. līnija 0069, Jūrmala, Lielupe 1009, Jūrmala, 10. līnija 0068, Jūrmala, Lielupe 1001, Jūrmala, 11. līnijas 1018, Jūrmala, 12. līnija 0070, Jūrmala, 13. līnija 0031, Jūrmala, Lielupe 1005, Jūrmala, 9. līnija 1103, Jūrmala, Bulduri 1003, Jūrmala, nosaukumu likvidēšanu

29.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā

30.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Liedaga ielā 7, Jūrmalā

31.

Par detālplānojuma zemesgabalam Slokas ielā 69, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

32.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Kauguri 0505, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 57, Jūrmalā, apstiprināšanu

34.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā, apstiprināšanu

35.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

36.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra lēmuma Nr. 589 “Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā” atcelšanu

37.

Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, iegādi

38.

Par namīpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

39.

Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 5. augusta lēmumā Nr. 572 “ Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Brīvības prospekts 0142, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības”

40.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Kadiķu iela 0036, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

41.

Par ielu pārbūves investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas

42.

Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas nolikums

43.

Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 2 (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ.DARA.ZINA.IZVĒRTĒ” noslēgumu

44.

Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “ Ar spēli digitāli tuvāk mūsdienu skolēnam ” noslēgumu

45.

Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 2 (KA2) Skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-TR01-KA229-094319_3 “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” noslēgumu

46.

Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 2 (KA2) “ Skolu stratēģiskās partnerības ” projekta “ SKOLĒNU PARLAMENTS – skolas darbības aktivizēšana, izmantojot studentu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos ” noslēgumu

47.

Par Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Proti un dari” noslēgumu

48.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam, projekta “PROTI un DARI 2.0” īstenošanu

49.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 18. augusta nolikumā Nr. 36 “Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums”

50.

Par Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu

51.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas valsts programmas 2024. - 2026. gadam ietvaros izsludinātajā atklātā projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

52.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1. pamatdarbības (KA1) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Jautras āra spēles pirmsskolai”

53.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Esi atbildīgs par Vides izglītību. Tagad!”

54.

Par Jūrmalas Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā L ATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS BULDURU DRAUDZEI

55.

Par Jūrmalas Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā “Junior Achievement Latvia”

56.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra nolikumā Nr. 86 “Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums”

57.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenēm

58.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalstu bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam

59.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas valstspilsētas attīstībā

60.

Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

61.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-223, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

62.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-19, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

63.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 25, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

64.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-409, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

65.

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-35, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu

66.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 9-32, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu

67.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra lēmumā Nr. 592 “Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka””

68.

Par vidi degradējošas ēkas Kāpu ielā 47, Jūrmalā, sakārtošanu

69.

Par vidi degradējošas ēkas Pētera ielā 11A, Jūrmalā, konservāciju

70.

Par iepirkuma līguma slēgšanu uz laiku, kas ir ilgāks par pieciem gadiem – iepirkumā “Četru policijas transportlīdzekļu iegāde operatīvajā līzingā”

71.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) un par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” noslēgumu

72.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

73.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 21. maija noteikumos Nr. 1 “Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas administrācija sadala termiņos vai atliek nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus”

74.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra lēmumā Nr. 619 “Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka””

75.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada pārskata apstiprināšanu

76.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nodevām

77.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”

78.

Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai 2024. gadā

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 35 Jurģu ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 138)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 35 Jurģu ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Slokas ielā 65 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 139)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Slokas ielā 65 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

4. Par zemesgabala Ziedoņa ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 140)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Ziedoņa ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

5. Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 141)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

6. Par zemesgabala daļas Kolkas ielā 2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr. 142)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Kolkas ielā 2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

7. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 31 “Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr. 12)

8. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumā Nr. 87 “Par Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” (lēmums Nr. 143)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma un lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt:

1. Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 31 “Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums”.

2. Lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumā Nr. 87 “Par Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

9. Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā pirmā stāva daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 144)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā pirmā stāva daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

10. Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 3, Jūrmalā daļas – kafejnīcas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 145)

11. Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 3, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 146)

12. Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā daļas – kafejnīcas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 147)

13. Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā daļas – biroja nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 148)

14. Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā daļas – noliktavas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 149)

Ziņotājs:

L. Loskutova


Uzdod jautājumus:

J. Asars, I. Blaua

Uz jautājumiem atbild:

R. Sproģe, S. Brauere

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu , ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 3, Jūrmalā daļas – kafejnīcas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

2. Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 3, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

3. Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā daļas – kafejnīcas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

4. Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā daļas – biroja nomas tiesību izsoles organizēšanu.

5. Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā daļas – noliktavas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 49, Jūrmalā (lēmums Nr. 150)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 49, Jūrmalā.

16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piebalgas ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr. 151)

Ziņotājs:

L. Loskutova


Izsakās:

J. Asars izsakās, ka, ņemot vērā to, ka dabā šis īpašums ir mežaudze un to, kas tas ir iekļauts atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstā, šo lēmuma projektu neatbalstīs.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 3 (U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars), “atturas” – 1 (I. Blaua)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piebalgas ielā 2, Jūrmalā.

17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 0005, Jūrmalā (lēmums Nr. 152)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 0005, Jūrmalā.

18. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā (lēmums Nr. 153)

Ziņotājs:

L. Loskutova


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms jautā L. Loskutovai, vai tas ir taisnīgi, ka, neskatoties uz to, ka jau iepriekš bija izteicis iebildumus, joprojām tiek piemērota maksa par atkritumu izvešanu arī gadījumos, kad iedzīvotājs ir aizmirsis novietot atkritumu konteineru un atkritumi netiek izvesti?

L. Loskutova atbild, ka ikvienam pilsētas iedzīvotājam ir iespēja iepriekš informēt atkritumu apsaimniekotāju, gadījumā, ja atkritumus, kādu iemeslu dēļ, nav jāizved.

U. Kronblūms uzskata, ka minēto maksas piemērošanas nosacījumu ir noteikusi tieši pašvaldība.

J. Asars jautā par atkritumu apsaimniekošanas maksas tarifu salīdzinājumā ar to, kāds tas ir citās pašvaldībās?

L. Loskutova atbild, ka atkritumu apsaimniekošanas maksas tarifs ievērojami pieaug arī daudzās citās pašvaldībās un to var salīdzināt.

I. Gulbe sniedz skaidrojumu par maksas tarifu salīdzinājumu un vērš uzmanību uz to, ka Jūrmalā ir ieviesta atkritumu svēršanas sistēma, kas iedzīvotājiem liek vairāk domāt par atkritumu šķirošanu, un arī samazina izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu.


Izsakās:

U. Kronblūms izsakās, ka tomēr paliek pie pārliecības, ka līguma noteikums par to, ka ir jāmaksā par atkritumu izvešanu arī tad, ja iedzīvotājs ir aizmirsis atkritumu konteineru novietot, iepriekš par to nebrīdinot atkritumu apsaimniekotāju, ir netaisnīgs. Aicina iedzīvotājus, pārslēdzot jauno atkritumu apsaimniekošanas līgumu, iebilst pret šo nosacījumu.

I. Blaua izsakās, ka, pašai arī ir gadījies aizmirst brīdināt atkritumu apsaimniekotāju, taču vienmēr no uzņēmēja puses ir bijusi atsaucība un sapratne.

J. Asars izsakās, ka ieviesto atkritumu svēršanas sistēmu vērtē pozitīvi, taču neapmierina tas, ka salīdzinājumā ar citām pašvaldībām tarifs ir augstāks un puse no tarifa izmaksām ir atkritumu apglabāšanas izmaksas. Salīdzinājumā ar 2018. gadu atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir pieaudzis par 216 %, kas, viņaprāt, ir dramatiski liels.

J. Lediņš uzskata, ka maksa iepriekš minētajos gadījumos ir pamatota, jo iedzīvotājs nav brīdinājis atkritumu apsaimniekotāju, bet plānotais brauciens ir veikts un ir radušās transporta izmaksas.

U. Kronblūms uzskata, ka atkritumu apsaimniekotājs transporta izmaksas jau ir ierēķinājis tarifā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – 1 (U. Kronblūms), “atturas” – 2 (R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

19. Par Jūrmalas valstspilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu Rīgas līča piekrastē (saistošie noteikumi Nr. 11)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas valstspilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu Rīgas līča piekrastē.

20. Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā (lēmums Nr. 154)

Ziņotājs:

A.A. Siatkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā.

21. Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā (saistošie noteikumi Nr. 12)

Ziņotājs:

J. Lediņš


Uzdod jautājumus:

I. Blaua

Uz jautājumiem atbild:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā.

22. Par Jūrmalas domes 2024. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr. 8 “Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā” precizēšanu (lēmums Nr. 155)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas domes 2024. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr. 8 “Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā” precizēšanu.

23. Par zemes vienības Meža prospektā 42A, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai (lēmums Nr. 156)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Meža prospektā 42A, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai.

24. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 44, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 157)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 44, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

25. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Semafora ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 158)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Semafora ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pulkveža Brieža ielā 60, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 159)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – 1 (U. Kronblūms), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pulkveža Brieža ielā 60, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

27. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 160)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

28. Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Vienības prospekts 1608, Jūrmala, Bulduri 1002, Jūrmala, 8. līnija, Jūrmala, Bulduri 1004, Jūrmala, 9. līnija 0069, Jūrmala, Lielupe 1009, Jūrmala, 10. līnija 0068, Jūrmala, Lielupe 1001, Jūrmala, 11. līnijas 1018, Jūrmala, 12. līnija 0070, Jūrmala, 13. līnija 0031, Jūrmala, Lielupe 1005, Jūrmala, 9. līnija 1103, Jūrmala, Bulduri 1003, Jūrmala, nosaukumu likvidēšanu (lēmums Nr. 161)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Vienības prospekts 1608, Jūrmala, Bulduri 1002, Jūrmala, 8. līnija, Jūrmala, Bulduri 1004, Jūrmala, 9. līnija 0069, Jūrmala, Lielupe 1009, Jūrmala, 10. līnija 0068, Jūrmala, Lielupe 1001, Jūrmala, 11. līnijas 1018, Jūrmala, 12. līnija 0070, Jūrmala, 13. līnija 0031, Jūrmala, Lielupe 1005, Jūrmala, 9. līnija 1103, Jūrmala, Bulduri 1003, Jūrmala, nosaukumu likvidēšanu.

29. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā (lēmums Nr. 162)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā.

30. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Liedaga ielā 7, Jūrmalā (lēmums Nr. 163)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Liedaga ielā 7, Jūrmalā.

31. Par detālplānojuma zemesgabalam Slokas ielā 69, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 164)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Slokas ielā 69, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

32. Par lokālplānojuma zemesgabalam Kauguri 0505, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 165)

Ziņotājs:

J. Lediņš


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Kauguri 0505, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

33. Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 57, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 166)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 57, Jūrmalā, apstiprināšanu.

34. Par lokālplānojuma zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 167)

35. Par lokālplānojuma zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr. 13)

Ziņotājs:

J. Lediņš


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms, I. Blaua

Uz jautājumiem atbild:

V. Zvejniece, R. Sproģe, J. Lediņš

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu , ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – 1 (U. Kronblūms), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt :

1. Lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā, apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par lokālplānojuma zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

36. Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra lēmuma Nr. 589 “Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā” atcelšanu (lēmums Nr. 168)

Ziņotājs:

J. Lediņš


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra lēmuma Nr. 589 “Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā” atcelšanu.

37. Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, iegādi (lēmums Nr. 169)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, iegādi.

38. Par namīpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 170)

Ziņotājs:

S. Brauere


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par namīpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

39. Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 5. augusta lēmumā Nr. 572 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Brīvības prospekts 0142, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” (lēmums Nr. 171)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2021. gada 5. augusta lēmumā Nr. 572 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Brīvības prospekts 0142, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības”.

40. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Kadiķu iela 0036, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr. 172)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)) , nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Kadiķu iela 0036, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

41. Par ielu pārbūves investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas (lēmums Nr. 173)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par ielu pārbūves investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas.

42. Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas nolikums (nolikums Nr. 13)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas nolikumu.

43. Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 2 (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ.DARA.ZINA.IZVĒRTĒ” noslēgumu (lēmums Nr. 174)

44. Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Ar spēli digitāli tuvāk mūsdienu skolēnam” noslēgumu (lēmums Nr. 175)

45. Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 2 (KA2) Skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-TR01-KA229-094319_3 “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” noslēgumu (lēmums Nr. 176)

46. Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 2 (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS – skolas darbības aktivizēšana, izmantojot studentu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” noslēgumu (lēmums Nr. 177)

Ziņotājs:

I. Kausiniece


Izsakās:

R. Sproģe aicina Izglītības pārvaldi sekot līdzi tam, lai izglītības iestāde nepiedalās vairākos projektos vienlaicīgi.

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 2 (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ.DARA.ZINA.IZVĒRTĒ” noslēgumu

2. Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Ar spēli digitāli tuvāk mūsdienu skolēnam” noslēgumu

3. Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 2 (KA2) Skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-TR01-KA229-094319_3 “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” noslēgumu

4. Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības aktivitātes Nr. 2 (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS – skolas darbības aktivizēšana, izmantojot studentu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” noslēgumu.

47. Par Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Proti un dari” noslēgumu (lēmums Nr. 178)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Proti un dari” noslēgumu.

48. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam, projekta “PROTI un DARI 2.0” īstenošanu (lēmums Nr. 179)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam, projekta “PROTI un DARI 2.0” īstenošanu.

49. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 18. augusta nolikumā Nr. 36 “Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums” (nolikums Nr. 14)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 18. augusta nolikumā Nr. 36 “Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums”.

50. Par Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu (lēmums Nr. 180)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu.

51. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas valsts programmas 2024. - 2026. gadam ietvaros izsludinātajā atklātā projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (lēmums Nr. 181)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas valsts programmas 2024. - 2026. gadam ietvaros izsludinātajā atklātā projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

52. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1. pamatdarbības (KA1) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Jautras āra spēles pirmsskolai” (lēmums Nr. 182)

53. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Esi atbildīgs par Vides izglītību. Tagad!” (lēmums Nr. 183)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu , ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1. pamatdarbības (KA1) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Jautras āra spēles pirmsskolai”.

2. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Esi atbildīgs par Vides izglītību. Tagad!”.

54. Par Jūrmalas Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS BULDURU DRAUDZEI (lēmums Nr. 184)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS BULDURU DRAUDZEI.

55. Par Jūrmalas Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā “Junior Achievement Latvia” (lēmums Nr. 185)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā “Junior Achievement Latvia”.

56. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra nolikumā Nr. 86 “Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums” (nolikums Nr. 15)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra nolikumā Nr. 86 “Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums”.

57. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenēm (saistošie noteikumi Nr. 14)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenēm.

58. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalstu bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam (saistošie noteikumi Nr. 15)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalstu bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam.

59. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas valstspilsētas attīstībā (saistošie noteikumi Nr. 16)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas valstspilsētas attīstībā.

60. Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā (saistošie noteikumi Nr. 17)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā.

61. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-223, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 186)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-223, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

62. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-19, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 187)

63. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 25, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 188)

64. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-409, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 189)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu , ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-19, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 25, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-409, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

65. Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-35, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu (lēmums Nr. 190)

66. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 9-32, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu (lēmums Nr. 191)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu , ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-35, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 9-32, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu.

67. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra lēmumā Nr. 592 “Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”” (lēmums Nr. 192)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra lēmumā Nr. 592 “Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka””.

68. Par vidi degradējošas ēkas Kāpu ielā 47, Jūrmalā, sakārtošanu (lēmums Nr. 193)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par vidi degradējošas ēkas Kāpu ielā 47, Jūrmalā, sakārtošanu.

69. Par vidi degradējošas ēkas Pētera ielā 11A, Jūrmalā, konservāciju (lēmums Nr. 194)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par vidi degradējošas ēkas Pētera ielā 11A, Jūrmalā, konservāciju.

70. Par iepirkuma līguma slēgšanu uz laiku, kas ir ilgāks par pieciem gadiem – iepirkumā “Četru policijas transportlīdzekļu iegāde operatīvajā līzingā” (lēmums Nr. 195)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu uz laiku, kas ir ilgāks par pieciem gadiem – iepirkumā “Četru policijas transportlīdzekļu iegāde operatīvajā līzingā”.

71. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) un par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” noslēgumu (lēmums Nr. 196)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) un par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” noslēgumu.

72. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr. 18)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”.

73. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 21. maija noteikumos Nr. 1 “Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas administrācija sadala termiņos vai atliek nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus” (noteikumi Nr. 2)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 21. maija noteikumos Nr. 1 “Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas administrācija sadala termiņos vai atliek nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus”.

74. Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra lēmumā Nr. 619 “Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”” (lēmums Nr. 197)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra lēmumā Nr. 619 “Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka””.

75. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr. 198)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada pārskata apstiprināšanu.

76. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nodevām (saistošie noteikumi Nr. 19)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nodevām.

77. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr. 20)

Ziņotājs:

R. Sproģe

R. Sproģe ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejā lemto, ir sagatavota saistošo noteikumu papildinātā redakcija.

Izsakās:

J. Asars informē, ka balsojumā nepiedalīsies.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projekta papildināto redakciju (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms), J. Asars nebalso), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”.

78. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai 2024. gadā (lēmums Nr. 199)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai 2024. gadā.


Sēde slēgta plkst. 11.40.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2024. gada 30. maijā plkst. 10.00.


Sēdes vadītāja

R. Sproģe


Sēdes protokolētāja

A. LiepiņaLejupielāde: DOC un PDF