Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 11.06.2024. Stājas spēkā 12.06.2024.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Saistošo noteikumu publikācija tīmekļvietnē likumi.lv
2024. gada 30. maijāNr. 24

protokols Nr. 8, 44. punkts

Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem”
41.1. apakšpunktu un 91. punktu

1. Apstiprināt zemesgabala Turaidas ielā 10/12 , Jūrmalā, lokālplānojuma daļu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas kartes “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi” un “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, kas ir saistošo noteikumu neatņemamas sastāvdaļas, pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_30002 .

2. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 41.1.apakšpunktam, ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos nav piemērojams ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2451.5. apakšpunkts attiecībā uz zemesgabalu Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, un grafiskās daļas karte “Funkcionālais zonējums” daļā, kas noteikta ar lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, grafisko daļu.

3. Zemesgabala Turaidas ielā 10/12 , Jūrmalā, teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro ar Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” prasības tiktāl, ciktāl šie saistošie noteikumi nenosaka citādi.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF