Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 04.06.2024. Stājas spēkā 05.06.2024.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Saistošo noteikumu publikācija tīmekļvietnē likumi.lv

2024. gada 30. maijāNr. 27

protokols Nr. 8, 66. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldību budžetiem”
16., 17. pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2., 3. punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2024. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

109 351 911

euro

kārtējā gada izdevumi

126 853 264

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-17 501 353

euro

Finansēšana

17 501 353

euro

Atlikums gada sākumā

16 161 976

euro

Atlikums gada beigās

1 189 904

euro

Aizņēmumi

11 949 449

euro

Aizņēmumu atmaksa

8 037 549

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 382 619

euro

3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2024. gadā 13 591 894 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu.”

2. Aizstāt 1., 2., 3., 4. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3., 4. pielikumu.

3. Aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.09.100.030.JPD.0459, Nr.09.219.030.JPD.0459, Nr.08.100.P010.JPD.0459, Nr.06.600.035.JPD.0529, Nr.04.900.890.JPD.0529, Nr.05.100.005.JPD.0550; Nr.09.100.006.JPD.0550, Nr.06.600.030.JPD.0570, Nr.09.100.030.JPD.0570, Nr.10.700.030.JPD.0570, Nr.09.219.030.JPD.0570, Nr.01.820.890.JPD.0900, Nr.01.330.810.JPD.1700;

3.2. Jūrmalas izglītības pārvaldei tāmes Nr.09.100.001.IP.ABEL, Nr.09.100.001.IP.NAM, Nr.09.620.090.IP.NAM, Nr.09.820.020.IP.04, Nr.09.820.020.IP.05;

3.3. Pašvaldību īpašumu pārvaldīšanas centram tāmes Nr.06.600.001.JSSC, Nr.08.210.035.JSSC, Nr.09.640.035.JSSC, Nr.08.100.055.JSSC;

3.4. Kultūras un vides dizaina centram tāmi Nr.08.290.016.KVDC;

3.5. Labklājības pārvaldei tāmes Nr.10.910.001.LP99, Nr.08.400.016.LP99, Nr.10.120.060.LP99, Nr.10.400.060.LP99, Nr.10.700.060.LP99, Nr.07.620.063.LP99;

3.6. Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” tāmes Nr.10.200.060.SLO, Nr.10.700.060.SLO, Nr.10.700.066.SLO, Nr.10.700.067.SLO, Nr.10.200.068.SLO, Nr.10.120.069.SLO, Nr.10.120.070.SLO,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

4. Papildināt 2.pielikumu ar šādām budžeta finansēto institūciju tāmēm:

4.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmi Nr.04.900.P098.JPD.0429;

4.2. Jūrmalas Bērnu un jauniešu centram tāmi Nr.09.510.P096.BJIC;

4.3. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai tāmi Nr.08.210.P097.JCB;

4.4. Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” tāmēm Nr.10.120.073.SLO, Nr.10.120.074.SLO, Nr.10.120.075.SLO, Nr.10.120.076.SLO, Nr.10.120.078.SLO.

5. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu” 7. un 8. punktu, 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 11.1., 11.4. apakšpunktu:

5.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 29. aprīļa rīkojumu Nr.1.1-14/2024/127, 8. maija rīkojumu Nr.1.1-14/2024/132, 9. maija rīkojumu Nr.1.1-14/2024/133, 10. maija rīkojumu Nr.1.1-14/2024/134, 16. maija rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/481, 17. maija rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/483 un Jūrmalas Izglītības pārvaldes 2024. gada 2. maija rīkojumu Nr.2.1-1/24-34 izdarītos grozījumus tāmēs Nr.04.900.003.JPD.0429, Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.08.620.040.JPD.1200, Nr.09.219.P012.JPD.0459, Nr.09.810.001.IP.01, Nr.08.210.001.JCB, Nr.08.620.040.JKC99, Nr.09.640.001.IP.ABEL, Nr.09.640.001.IP.AK, Nr.09.640.001.IP.KATR, Nr.09.640.001.IP.LAC, Nr.09.640.001.IP.MAR, Nr.09.640.001.IP.NAM, Nr.09.640.001.IP.PODZ, Nr.09.640.001.IP.SAUL, Nr.09.640.001.IP.MS, Nr.09.640.001.IP.MZ, Nr.09.640.001.IP.JVG, Nr.09.640.001.IP.JP, Nr.09.640.001.IP.KP, Nr.09.640.001.IP.KV, Nr.09.640.001.IP.MV, Nr.09.640.001.IP.MP, Nr.09.640.001.IP.PV, Nr.08.230.001.JKC99, Nr.08.220.001.JMZ99, Nr.08.210.035.JSSC, Nr.08.220.035.JSSC, Nr.09.100.P093.IP.LAC, Nr.09.100.030.JPD.0570;

5.2. aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm:

5.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.04.900.003.JPD.0429, Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.09.219.P012.JPD.0459, Nr.08.620.040.JPD.1200;

5.2.2. Jūrmalas Izglītības pārvaldei tāmes Nr.09.810.001.IP.01, Nr. 09.640.001.IP.ABEL, Nr.09.640.001.IP.AK, Nr.09.640.001.IP.KATR, Nr.09.640.001.IP.LAC, Nr.09.640.001.IP.MAR, Nr.09.640.001.IP.NAM, Nr.09.640.001.IP.PODZ, Nr.09.640.001.IP.SAUL, Nr.09.640.001.IP.MS, Nr.09.640.001.IP.MZ, Nr.09.640.001.IP.JVG, Nr.09.640.001.IP.JP, Nr.09.640.001.IP.KP, Nr.09.640.001.IP.KV, Nr.09.640.001.IP.MV, Nr.09.640.001.IP.MP, Nr.09.640.001.IP.PV, Nr.09.100.P093.IP.LAC;

5.2.3. Jūrmalas Kultūras centram tāmes Nr.08.620.040.JKC99, Nr.08.230.001.JKC99;

5.2.4. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai tāmi Nr.08.210.001.JCB;

5.2.5. Jūrmalas muzejam tāmi Nr.08.220.001.JMZ99;

5.2.6. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram tāmi Nr.08.220.035.JSSC.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar rīkojumu) PDF

Paskaidrojuma raksts PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju tīmekļvietnē likumi.lv

Lejupielāde: DOC un PDF