Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2010.gada 14.janvāra 2.nolikumu

2002.gada 28.augustāNr.22

Protokols Nr.20, 20.punkts

JŪRMALAS PELDĒŠANAS SKOLAS NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas
Izglītības un Profesionālās izglītības likumu

 1. Vispārējie noteikumi.

  1. Jūrmalas peldēšanas skola (turpmāk tekstā – JPS) ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības, interešu izglītības programmas un metodiskā darba programmas.

  2. Programmu izstrādā JPS pēc Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajiem paraugiem.

  3. JPS darbības mērķis ir attīstīt fiziski veselu, kā arī garīgu un emocionālu personību, kas motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās peldēšanu kā vērtības nozīmi.

  4. JPS darbības uzdevums ir:

   4.1. nodrošināt iespējas audzēkņu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, demokrātijas izpratnes un vadības iemaņu veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai;

   4.2. nodrošināt talantīgo audzēkņu sporta augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas;

   4.3. apmācīt audzēkņus glābšanas paņēmieniem ūdenī un sniegt pirmo medicīnisko palīdzību;

   4.4. veicināt sporta izglītības programmās pedagogu tālākizglītības iespējas;

   4.5. sagatavot audzēkņus startam valsts izlases komandā Eiropas un pasaules meistarsacīkstēs un Olimpiskās spēlēs.

  5. JPS audzēkņi ir bērni un jaunieši līdz 25 gadu vecumam.

 2. JPS skolas tiesiskais statuss.

  1. JPS dibina, reorganizē vai likvidē Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

  2. JPS profesionālās izglītības ievirzes programmas tiek licencētas un skola tiek akreditēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

  3. JPS savu darbību veic tiešā Jūrmalas pilsētas domes un Jūrmalas skolu valdes vadībā, bet peldēšanas darba jautājumus risina, sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju, Sporta pārvaldi, Latvijas peldēšanas federāciju.

  4. JPS organizē darbu, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmi, Izglītības likumu un Profesionālās izglītības likumu, Latvijas Republikas bērnu tiesību aizsardzības likumu, ANO Konvenciju par bērnu tiesībām, Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes likumu, Latvijas Jaunatnes sporta koncepciju, Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumiem, Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem, JPS nolikumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  5. JPS ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs, karogs, simbolika, konti bankā. Jūrmalas peldēšanas skolas juridiskā adrese ir Rūpniecības iela 13 , Jūrmala, LV2016.

 3. JPS darbības organizācija.

  1. JPS, ievērojot audzēkņu un vecāku intereses, sabiedrības sociālo pieprasījumu un Jūrmalas īpatnības, patstāvīgi izstrādā iestādes darbības struktūru, darba plānu, štatu sarakstu, darba samaku fonda un citu iestādes resursu ietvaros. Tehnisko darbinieku štatu sarakstu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  2. JPS organizē darbu pēc peldēšanas programmām. Pedagogiem saskaņojot ar direktoru, ir tiesības izstrādāt programmu saturu, izvēlēties darba metodes un formas, kuras ļauj sasniegt audzēkņiem augstu peldēšanas meistarību.

  3. JPS mācību darba formas ir praktiskās un teorētiskās nodarbības:

   13.1. nodarbības ar grupu vai ar tās daļu,

   13.2. individuālās nodarbības,

   13.3. sacensību un masu pasākumu organizācija un piedalīšanās tajos,

   13.4. veselības nostiprināšanas un mācību treniņu nometnes,

   13.5. talantīgu audzēkņu atlases darbs, lai nodrošinātu viņu profesionālās izaugsmes iespējas.

  4. JPS, atbilstoši profesionālās ievirzes peldēšanas izglītības programmā, interešu izglītības peldēšanas programmām un treniņu grupu kvalifikācijai, nosaka pedagoģisko darbinieku tarifa likmes.

  5. Atsevišķos gadījumos, lai pilnveidotu sporta meistarību ar īpaši talantīgiem sportistiem SMP (sporta meistarības posmā), var strādāt individuāli, bet ne vairāk kā sešas stundas nedēļā.

  6. JPS ir tiesīga organizēt individuālo darbu ar bērniem un jauniešiem – invalīdiem.

  7. JPS organizē darbu ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem, nodrošinot viņu integrāciju sabiedrībā.

  8. JPS var sadarboties ar sabiedriskajām organizācijām, sporta izglītības iestādēm un citām institūcijām Latvijā un ārzemēs.

  9. Mācību gada sākumu un beigas nosaka Izglītības un zinātnes ministrija. Nodarbības JPS organizē visu kalendāro gadu.

  10. Mācību darba pamata vienība ir mācību stunda, kuras ilgums ir 45 minūtes. Vienā nodarbībā var būt vairākas mācību stundas saskaņā ar izglītības programmu.

  11. JPS organizē darbu saskaņā ar nodarbību sarakstu, ar kuru iepazīstināti pedagogi, audzēkņi un viņu vecāki. Izmaiņas nodarbību sarakstā var izdarīt direktora vietnieks vai cita direktora pilnvarota persona.

  12. JPS uzņem audzēkņus saskaņā ar vecāku iesniegumu, ārsta atļauju, var būt skolotāja audzēkņi rekomendācija. Audzēkņu uzņemšana notiek visu mācību gadu. Katram audzēknim ir tiesības apgūt vairākas profesionālās ievirzes peldēšanas izglītības programmas. Audzēkņu uzņemšanu apstiprina ar direktora rīkojumu. Uzņemšanas noteikumi – saskaņā ar izglītības programmu.

  13. Lēmumu par audzēkņu pārcelšanu nākošajā mācību grupā pieņem skolas pedagoģiskā padome, to ar rīkojumu apstiprina skolas direktors. Ja audzēkņa sasniegumi neatbilst noteiktajiem kritērijiem, viņam ir tiesības, saskaņojot ar vecākiem vai aizbildņiem, atkārtot mācību gadu. Audzēknim ir tiesības viena gada laikā apgūt vairāku gadu programmas, ja viņš ir izpildījis programmas prasības.

  14. Audzēkņi, kuri pilnībā apguvuši profesionālās ievirzes peldēšanas izglītības programmu, izsniedz Ministru kabineta noteiktā kārtībā apstiprinātu izglītības dokumentu.

  15. JPS audzēkņi, kuri tiek uzņemti Murjāņu Sporta ģimnāzijā, Nacionālajā sporta skolā vai specializētajos sporta veidu centros, ir tiesīgi valsts un starptautiskās sacensībās pārstāvēt Jūrmalas peldēšanas skolu.

  16. Audzēkņi, kuri atkārtoti pārkāpj JPS iekšējās kārtības noteikumus, var saņemt piezīmi, aizrādījumu, rājienu, par to informējot vecākus. Par rupjiem iešējās kārtības noteikumu pārkāpumiem audzēkņi, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu, var tikt izslēgti no JPS, iepriekš par to brīdinot vecākus.

 4. JPS audzēkņu pienākumi un tiesības.

  Audzēkņu tiesības:

  1. Iegūt valsts apmaksātu profesionālās ievirzes peldēšanas izglītību.

  2. Apmācības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neizskar cilvēku un valsts godu un cieņu.

  3. Darboties sabiedriskās sporta organizācijas, Latvijas skolēnu sporta federācijā un citās federācijās

  4. Saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību sacensību un mācību treniņu laikā.

  5. Var saņemt konsultācijas citu sporta veidu apguvē.

  Audzēkņu pienākumi:

  1. Paredzēto apmācības terniņu laikā pilnībā izmantot mācību treniņu nodarbībām, iegūstot profesionālās ievirzes peldēšanas izglītību.

  2. Uzņemties personisku atbildību par savu peldēšanas rezultātu izaugsmi.

  3. Ievērot JPS nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus.

  4. Nodarboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām.

  5. Ar cieņu izturēties pret pedagoģiskajiem darbiniekiem.

  6. Rūpēties par JPS autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas.

  7. Rūpēties par inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību.

 5. JPS direktors.

  1. JPS vada skolas direktors(turpmāk tekstā - direktors).

  2. Par direktoru var strādāt persona ar augstāko sporta pedagoģisko izglītību un vismaz 3 gadus ilgu pedagoģisko darba stāžu.

  3. Direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

  4. Direktors pieņem darbā iestādes darbiniekus, nosaka darbinieku pienākumus, atbildību un novērtē darba kvalitāti.

  5. Direktors vada JPS darbu kopumā, tās attīstības plānošanu un ir atbildīgs par JPS izglītības un metodiskā darba programmu īstenošanu, atbild par audzēkņu veselību un drošību JPS un tās organizētajos pasākumos ārpus iestādes telpām.

  6. Direktors atbild par iestādes darba organizāciju:

   44.1. apstiprina iestādes iekšējās kārtības noteikumus;

   44.2. apstiprina nodarbību sarakstu;

   44.3. apstiprina grupu vārdisko sastāvu;

   43.4. nodrošina JPS obligāto dokumentāciju (saskaņā ar pielikumu).

  7. Direktors atbild par piešķirto līdzekļu racionālu un likumīgu izlietošanu.

  8. JPS direktoram ir tiesības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, noteikt algas fonda samaksai par darba kvalitāti piemaksu noteikšanas kārtību un apmērus, ņemot vērā darbinieku darba efektivitāti un kvalitāti.

  9. Direktors bez īpaša pilnvarojuma pārstāv JPS citās institūcijās un attiecībās ar trešajām personām.

  10. Direktors ir tiesīgs Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā slēgt līgumus ar fiziskajām un juridiskajām personām, parakstīt rīkojumus, kas saistoši JPS darbiniekiem un audzēkņiem.

  11. Direktors regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju.

  12. Direktors ir tiesīgs prasīt un saņemt konsultāciju un informāciju par sporta izglītības problēmām un socioloģiskajiem pētījumiem no Izglītības un zinātnes ministrijas, tās pakļautībā un pārziņā esošajām iestādēm, Jūrmalas pilsētas domes un skolu valdes.

  13. Direktors par savu darbu atbild saskaņā ar esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

 6. JPS direktora vietnieka mācību darbā pienākumi un tiesības.

  1. Direktora vietnieks mācību darbā nodrošina kvalitatīvu mācību treniņu darba norisi apmācības procesā profesionālās ievirzes peldēšanas programmās.

  2. Plāno un organizē sistemātisku apmācības procesa kontroli, sekmējot mācību treniņu meistarības izaugsmi.

  3. Veic audzināšanas darba koordināciju, nodrošina tradīciju izkopšanu un saglabāšanu, pilsētas peldēšanas vēstures izpēti.

  4. Koordinē un vada pedagogu profesionālā līmeņa paaugstināšanu un tālākizglītību.

  5. Sistemātiski nodrošina peldēšanas informāciju masu saziņas līdzekļos.

  6. Direktora vietniekam mācību darbā ir tiesības izteikt priekšlikumus JPS attīstībai, iekšējā kārtības nodrošināšanai u.c.

 7. JPS metodiķa pienākumi un tiesības.

  1. Metodiķis nodrošina kvalitatīvu mācību procesa norisi JPS.

  2. Plāno un organizē sistemātisku apmācības procesa kontroli, sekmējot nodarbību kvalitātes paaugstināšanu.

  3. Organizē un vada peldēšanas masu pasākumus, sacensības. Atbild par izlašu komandu kvalitatīvu komplektēšanu.

  4. Iesaista pedagogus metodisko materiālo izstrādāšanā.

  5. Koordinē un vada JPS pedagogu profesionālā līmeņa paaugtināšanu un tālākizglītību.

  6. Organizē pedagogu metodiskās sanāksmes.

  7. Organizē metodiskās literatūras, videomateriālu un citu izglītojošo materiālu iegādi un informācijas sniegšanu par tiem.

  8. Sniedz praktisku palīdzību jaunajiem speciālistiem.

  9. JPS metodiķim ir tiesības izteikt priekšlikumus JPS attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai.

 8. JPS pedagogu vispārīgie pienākumi un tiesības.

  1. JPS darbojas pedagoģiskā padome, kura ir direktora padomdevējs.

  2. Pedagogu pienākumi:

   68.1. profesionālās ievirzes peldēšanas izglītības programmu īsteno radoši, ņemot vērā attiecīgās prasības;

   68.2. apmācības darbu savienot ar audzināšanas darbu, audzināt krietnus, godprātīgus pilsoņus – Latvijas patriotus;

   68.3. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību;

   68.4. ievērot pedagogu profesionālās ētikas pamatprasības;

   68.5. nodrošināt izglītojamo iespējas īstenot savas tiesības;

   68.6. sadarboties ar izglītojamā ģimeni;

   68.7. atbildēt par izglītojamo veselību un drošību treniņu procesā, sporta pasākumos un citās ar JPS saistītajās sporta norisēs;

   68.8. veidot pozitīvu sadarbības vidi, ievērojot audzēkņu tiesības, atbildēt par savu darbu, metodēm un rezultātiem.

  3. Pedagogu tiesības:

   69.1. JPS pedagogi darbojas pedagoģiskajā padomē, kuru sastāvā ietilpst visi pedagogi, direktora vietnieks, metodiķis, medicīniskais personāls.

   69.2. pedagogi var izteikt priekšlikumus JPS attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai;

   69.3. piedalīties pilsētas valsts un starptautiskā līmeņa profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos;

   69.4. Pedagoģiskā padome ir tiesīga ierosināt grozījumus JPS nolikumā.

 9. Finanses un materiālā bāze.

  1. Jūrmalas pilsētas dome nodrošina JPS uzturēšanu un materiāli tehniskās bāzes pilnveidi un attīstību, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  2. Pedagoģisko darbinieku darba apmaksu profesionālās ievirzes programmu īstenošanai daļēji nodrošina valsts mērķdotācija pašvaldībai interešu izglītībai. Tehnisko darbinieku algas finansē no pašvaldības budžeta. Interešu izglītības programmu īstenošanai nodrošina valsts mērķdotācijas un pašvaldības līdzekļi.

  3. Papildus finansēšanas avoti var būt fizisko un juridisko personu ziedojumi, ienākumi no maksas pakalpojumiem.

  4. Ienākumi no citiem avotiem nevar būt par pamatu asignējuma samazināšnai no valsts vai pašvaldības budžeta.

  5. JPS, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, var piedāvāt maksas pakalpojus.

  6. Uzskaites un atskaites kārtību JPS nosaka spēkā esošie normatīvie akti.

  7. JPS pilnvērtīga darba organizācijai ir darba telpas, sporta bāzē, mācību līdzekļi, iekārtas, metodiskā literaūra, inventārs, sporta forma.

  8. Finansu operācijas JPS veic patstāvīgi, izmantojot bankas kontus.

 10. Iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība.

  1. JPS saskaņā ar skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā JPS iekšējās kārtības noteikumus. Iekšējās kārtības noteikumus apstiprina JPS direktors, saskaņojot ar arodkomiteju.

 11. Saimnieciskā darbība.

  1. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes noteikto kārtību JPS direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu, telpu nomas, maksas pakalpojumu sniegšanu u.c.

 12. Grozījumu JPS nolikumā pieņemšanas kārtībā.

  1. Grozījumus JPS nolikumā izdara Jūrmalas pilsētas dome pēc JPS pedagoģiskās padomes priekšlikuma.

 13. Citi tiesību aktos noteiktie skolas pienākumi.

  1. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un noteiktā veidā JPS kārto lietvedību un skolas arhīvu.

  2. Atbilstoši pastāvošai likumdošanai, JPS noteiktajos terminos sagatavo atskaites un iesniedz Jūrmalas pilsētas domē, skolu valdē un Iglītības un zinātnes ministrijā.

  3. JPS savā darbībā ievēro skolas higiēnas normas un noteikumus, ko apstiprinājusi Labklājības ministrija.

  4. Ugunsdrošības ievērošana JPS tiek nodrošināta atbilstoši likumam “Par ugunsdrošību” un Ministru kabineta noteikumiem “Ugunsdrošības noteikumi”.

  5. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos zaudē spēku “Jūrmalas peldēšanas skolas nolikums”, kas apstiprināts ar 2001.gada 8.februāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.125.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 28.augusta nolikumu Nr.22

Jūrmalas peldēšanas skolas obligātās dokumentācijas saraksts:

 1. JPS nolikums.
 2. JPS izglītības programmas.
 3. JPS darba plāns.
 4. Iekšējās kārtības noteikumi.
 5. Grupu žurnāli.
 6. Nodarbību saraksts.
 7. Darba drošības tehnikas instruktāžas žurnāls.
 8. Rīkojumi.
 9. Darbinieku personīgās lietas.
 10. Audzēkņu iesniegumi.
 11. Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli.
 12. JPS pasākumu kalendārais plāns, sacensību nolikumi un rezultāti.
 13. Inspekcijas grāmata.